Nadzór inwestorski - Budowa ul. Zwierzynieckiej, Bobrowej, Wilczej i Demptowskiej oraz odcinka ul.Sakowicza w Gdyni wraz z budową infr. techn.

OGŁOSZENIE O WYNIKU
 
Dotyczy:         przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn: „Budowa ulic: Zwierzynieckiej, Bobrowej, Wilczej i Demptowskiej oraz odcinka ulicy Sakowicza w Gdyni wraz z budową infrastruktury technicznej”
           
            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych: „Budowa ulic: Zwierzynieckiej, Bobrowej, Wilczej i Demptowskiej oraz odcinka ulicy Sakowicza w Gdyni wraz z budową infrastruktury technicznej” w wyniku czynności badania i oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę – Ryszard Gad, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą RG Nadzory, Usługi Budowlane Ryszard Gad, ul. Dreszera 12A/16, 81-261 Gdynia, z ceną ryczałtową brutto 79 950,00 zł.
            Oferta nr 1 została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj. cena oferty brutto 60 %, jakość wykonania usługi 15 %, doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 15 %, termin przeprowadzania przeglądów w okresie gwarancji 10 %. Oferta nr 1 spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert. Oferta wybranego Wykonawcy otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 8,50 pkt.
Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający przedstawia nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
 
Oferta nr 1:  RG Nadzory, Usługi Budowlane Ryszard Gad, ul. Dreszera 12A/16, 81-261 Gdynia
1.      cena – 79 950,00 zł brutto – 6,00 pkt
2.      jakość wykonania usługi – 21 dni kalendarzowych – 1,50 pkt
3.      doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – 0,00 pkt
4.      termin przeprowadzania przeglądów w okresie gwarancji – 2 dni kalendarzowe – 1,00 pkt
Razem punktów: 8,50 pkt
 
Oferta nr 2: Biuro Obsługi Inwestycji „INWEST – WYBRZEŻE” Sp. z o.o., ul. Derdowskiego 7, 81‑369 Gdynia
1.      cena – 95 940,00 zł brutto – 4,80 pkt
2.      jakość wykonania usługi – 21 dni kalendarzowych – 1,50 pkt
3.      doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – 0,60 pkt
4.      termin przeprowadzania przeglądów w okresie gwarancji – 2 dni kalendarzowe – 1,00 pkt
Razem punktów: 7,90 pkt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 14.06.2017
Data udostępnienia informacji: 14.06.2017
Ostatnia aktualizacja: 14.06.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.06.2017 15:12 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik