Łąki kwietne

dot.: przetargu nieograniczonego na wykonanie łąk kwietnych na wybranych terenach zieleni Miasta Gdyni. Nr postępowania 31/17
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2164) informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wykonanie łąk kwietnych na wybranych terenach zieleni Miasta Gdyni, wybrane została oferta złożona przez Wykonawcę:
oferta nr 1
Gospodarstwo Rolno- Szkółkarskie
Ekolas Wojciech Szufel
Lniska 14A
83-330 Żukowo
część 1: 57 888 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych),
część 2: 20 412 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy czterysta dwanaście złotych).
 
Uzasadnienie
Oferta złożona przez ww. Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – w ww. częściach.
 
W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta.

Termin po upływie, którego umowy w sprawie zamówienia publicznego mogą być zawarte: 9 maja 2017 roku  (art. 94 ust.2 pkt. 1  lit. a  ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

Streszczenie oceny ofert i porównianie złożonych ofert

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tadeusz Schenk
Wprowadził informację: Zofia Halikowska WOM
Data wytworzenia informacji: 09.05.2017
Data udostępnienia informacji: 09.05.2017