Konkurs na Partnera projektu „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT-etap I”

Gdynia, dn. 17.03.2017 r.

MPC.041.1.2017

OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU

Dotyczy: otwartego konkursu na wybór Partnera będącego podmiotem spoza sektora finansów publicznych, do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pt. „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT - etap I” (zwanego dalej Projektem), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Pomorski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020; V Osi Priorytetowej Zatrudnienie; Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy; Poddziałanie 5.2.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy - Mechanizm ZIT”.


Prezydent Miasta Gdyni informuje, że do otwartego konkursu ofert złożona została jedna oferta:
1. Fundacja Gospodarcza w Gdyni, ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia

Rozstrzygnięcie:
Zgodnie z procedurą konkursową na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni Nr 5900/17/VII/M z dnia 17 marca 2017 roku wybrano ofertę podmiotu:
1. Fundacja Gospodarcza w Gdyni, ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Monika Antkowiak
Ostatnio zmodyfikował: Monika Antkowiak
Data wytworzenia informacji: 17.03.2017
Data udostępnienia informacji: 17.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.02.2018 13:07 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
17.03.2017 15:05 Dodanie informacji Monika Antkowiak