Druk materiałów promocyjno - informacyjnych miasta Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKU

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na druk materiałów promocyjno-informacyjnych miasta Gdyni.

Nr referencyjny: 32/17

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na druk materiałów promocyjno-informacyjnych miasta Gdyni, w wyniku czynności badania i oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

nazwa wykonawcy: „SIL-VEG-DRUK” s.c. Pawelak J., Pełka D., Śmich D.

adres wykonawcy: ul. Niegolewskich 12, 42-700 Lubliniec

cena brutto:  34 870,00 zł

Oferta najkorzystniejsza została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj. cena oferty brutto 60 %, termin wykonania i dostarczenia materiałów  20%,  jakość wydruku próbnego 20%.
Oferta spełnia wymagania Zamawiającego i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający przedstawia nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
 

Wykonawca cena brutto
 w PLN
pkt w kryte-
rium cena
termin/ilość dni roboczych dla pozycji 1-5 określonych w załączniku 1a do SIWZ termin/ilość dni roboczych dla pozycji 6-9 określonych w załączniku 1a do SIWZ pkt w kryte-
rium ter-
min
pkt w kryte-
rium jakość druku
razem
pkt
Agencja Reklamowa „TOP”
Agnieszka Łuczak
ul. Toruńska 148
87-800 Włocławek
42 140,00 4,61 4 7 2 1 7,61
Drukarnia „SIL-VEG-DRUK” s.c.
Pawelak J., Pełka D.,
Śmich D.
ul. Niegolewskich 12
42-700 Lubliniec
34 870,00 5,57 4 4 2 1,8 9,37
Pasaż sp. z o.o.
ul. Rydlówka 24
30-362 Kraków
37 930,00 5,12 4 7 2 1,8 8,92
Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne
sp. z o.o.
Al. NMP 52
42-200 Częstochowa
37 300,00 5,21 4 7 2 1,6 8,81
Legra sp. z o.o.
ul. Albatrosów 10c
30-716 Kraków
32 380,00 6 5 8 1,4 1,8 9,2


Jednocześnie zgodnie z art. 94 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego  w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Agnieszka Krasińska
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Krasińska
Data wytworzenia informacji: 14.06.2017
Data udostępnienia informacji: 14.06.2017
Ostatnia aktualizacja: 14.06.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.06.2017 10:48 Aktualizacja treści Agnieszka Krasińska