druk materiałów promocyjno-informacyjnych miasta Gdyni

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na druk materiałów promocyjno-informacyjnych miasta Gdyni. Nr referencyjny: 18/17.

Zamawiający informuje, że postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na druk materiałów promocyjno-informacyjnych miasta Gdyni, z  podziałem na 3 części zamówienia, w wyniku czynności badania i oceny ofert jako najkorzystniejsze zostały wybrane następujące oferty:

Część  I

nazwa wykonawcy: OMIKRON Sp. z o.o.

adres wykonawcy: ul. Kutrzeby 15, 05-082 Stare Babice, NIP: 118 16 90 580

cena brutto:   137 616, 00 zł

 Część II

nazwa Wykonawcy: VIPRO s.c.

adres wykonawcy: al. Grunwaldzka 209 A, 80-266 Gdańsk, NIP 584 24 52 685

cena brutto:  28 485,00 zł

Część III   

nazwa Wykonawcy: VIPRO s.c.

adres wykonawcy: al. Grunwaldzka 209 A, 80-266 Gdańsk NIP 584 24 52 685

cena brutto:  30 488,09 zł

Oferty najkorzystniejsze zostały wybrane zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj. cena oferty brutto 60 %, termin wykonania i dostarczenia materiałów  20%,  jakość wydruku próbnego 20%.

Oferty spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego i przedstawiają najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert.

Do upływu terminu składania ofert złożono 8  ofert na część I, 7 ofert na część II  oraz 7 ofert na część III.

 Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający przedstawia nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

 

Oferty złożone do części I 

 

lp.

wykonawca

cena brutto

 w PLN

Cena

pkt.

termin/

dni 

Termin pkt

Jakość druku

pkt

Razem pkt

1.

OMIKRON  Sp. z o.o.

137 616,00

6

    5

1,2

2

9,2

2.

Agencja Reklamowa TOP

177 294,00

4,66

    3

2

2

8,66

3.

ZAPOL Sobczyk S.J.

162 566,00

5,08

    3

2

2

9,08

4.

BERNADINUM Sp. z o.o.

214 520,00

3,85

   10

0

2

5,85

5.

NORMEX

146 630,00

5,63

    5

1,2

2

8,83

6.

Drukarnia MISIURO                                           

169 100,00

4,88

    9

0,4

2

7,28

7.

VIPRO s.c.

172 154,00

4,80

    6

1

2

7,8

8.

Business Point    Sp. z o.o.                                          

149 394,00

5,53

    3

2

1

8,53

 

 

Oferty złożone do części II 

           

lp.

wykonawca

cena

brutto

w PLN

cena pkt

ter-

min/

dni

ter-

min pkt

jakość druku

pkt

razem

1.

Agencja Reklamowa  TOP

33 893,00

5,04

  3

2

2

9,04

2.

Drukarnia  „SIL VEG

DRUK” s.c

42 812,00

3,99

  7

0,8

2

6,79

3.

ZAPOL Sobczyk S.J.

44 203,00

3,87

  3

2

2

7,87

4.

BERNADINUM Sp. zo.o.

37  319,00

4,58

10

0

2

6,58

5.

Drukarnia NORMEX

46 796,00

3,65

 3

2

2

7,65

6.

Drukarnia MISIURO                                                  

39 652,00

4,31

 5

1,2

2

7,51

7.

VIPRO s.c.

28 485,00

6

 3

2

2

10

 

 

Oferty złożone do części III

 

lp.

Wykonawca

cena brutto

 w PLN

cena pkt

termin/

dni

termin

pkt

jakość

druku

pkt

razem

1.

Agencja reklamowa TOP

34 321,41

5,28

  3

2

2

9,28

2.

Drukarnia  „SIL-VEG-DRUK” s.c.

47812,20

3,79

  5

1,2

2

6,99

3.

ZAPOL Sobczyk           S.J.           

42 329,45

4,28

  3

2

2

8,28

4.

BERNADINUM    Sp. z o.o.

30 202,98

6

 10

0

2

8

5.

Drukarnia NORMEX

35 261,54

5,14

  3

2

2

9,14

6.

Drukarnia MISIURO

43 354,40

4,18

  7

0,8

2

6,98

7.

VIPRO s.c.

30 488,09

5,94

  3

2

2

9,94


 

Jednocześnie zgodnie z art.94 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego  w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Data wytworzenia informacji: 28.04.2017
Data udostępnienia informacji: 28.04.2017