Druk i kolportaż biuletynu RATUSZ w 2018 roku

Gdynia, dn. 20.12.2017
MMR.271.30.2017

Dotyczy: przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209.000 euro na usługę druku i kolportażu biuletynu RATUSZ – Informacje Rady i Prezydenta Miasta Gdyni w 2018 roku (EZP: 117/17, Ogłoszenie nr 628833-N-2017 z dnia 2017-12-07 r.)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego.
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert  na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. ceny i oceny wydruku zaproponowanych przez zamawiającego dwóch numerów „Ratusza”. W postępowaniu wygrała oferty,  która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz Wykonawca, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
I. Wybrano ofertę nr 1 złożoną przez: Zakłady Graficzne im. Józefa Czyżewskiego Sp. z o.o.,
ul. Gazety Tczewskiej 1, 83-110 Tczew;
1) punktacja przyznana w kryterium „cena” – 60/60 pkt,
2) punktacja przyznana w kryterium „ocena wydruku zaproponowanych przez zamawiającego dwóch numerów Ratusza” – 32/40 pkt
3) łączna punktacja – 92/100 pkt
II. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:
Nie dotyczy.
IV. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: Nie dotyczy.
V. Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie krótszym, niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego powiadomienia.
VI. Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art.198.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Paweł Jałoszewski
Data wytworzenia informacji: 20.12.2017
Data udostępnienia informacji: 20.12.2017