Druk i kolportaż biuletynu RATUSZ - Informacje Rady i Prezydenta Miasta Gdyni w 2017 roku

Gdynia, dn. 25.01.2017
MMR.271.3.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę druku i kolportażu biuletynu RATUSZ - Informacje Rady i Prezydenta Miasta Gdyni w 2017 roku


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na usługę druku i kolportażu biuletynu „RATUSZ - Informacje Rady i Prezydenta Miasta Gdyni" na potrzeby Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Miasta Gdyni prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. ceny i oceny wydruku zaproponowanych przez zamawiającego dwóch numerów „Ratusza".

W postępowaniu wygrała oferty, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz Wykonawca, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
Poniżej przedstawiamy zestawienie zawierające informację o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz wykaz pozostałych Wykonawców, wraz z opisem złożonych ofert i przyznaną punktacją.

I. Wybrano ofertę nr 2 złożoną przez: Zakłady Graficzne im. Józefa Czyżewskiego Sp. z o.o., ul. Gazety Tczewskiej 1, 83-110 Tczew;
1) punktacja przyznana w kryterium „cena" - 56,23/60 pkt
2) punktacja przyznana w kryterium „ocena wydruku zaproponowanych przez zamawiającego dwóch numerów Ratusza" - 33,60/40 pkt
3) łączna punktacja - 89,83/100 pkt

II. Pozostałe oferty
1) Oferta nr 1, złożona przez: DjaF Jakub Furyk, ul. Kmietowicza 1/1, 30-092 Kraków
a) punktacja przyznana w kryterium „cena" - 60/60 pkt
b) punktacja przyznana w kryterium „ocena wydruku zaproponowanych przez zamawiającego dwóch numerów Ratusza" - 22,60/40 pkt
c) łączna punktacja - 82,60/100 pkt

III. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy.

IV. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy.
V. Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: 31 stycznia 2017r.
VI. Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej" od art. 179 do art.198.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Paweł Jałoszewski
Ostatnio zmodyfikował: Paweł Jałoszewski
Data wytworzenia informacji: 25.01.2017
Data udostępnienia informacji: 25.01.2017
Ostatnia aktualizacja: 25.01.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.01.2017 16:28 Dodanie informacji Paweł Jałoszewski
25.01.2017 16:24 Dodanie informacji Paweł Jałoszewski