Dostawa prasy codziennej i czasopism specjalistycznych dla Urzędu Miasta Gdyni w 2018 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni – Urząd Miasta Gdyni - 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę prasy codziennej i czasopism specjalistycznych dla Urzędu Miasta Gdyni w 2018 roku, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę RUCH S.A., ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa, o wartości 111 473,99 zł brutto.
 
Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty. Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych dokumentem: „Otwarcie postępowania” - nr EZP 88/17 z dnia 06.10.2017 r.: cena oferty brutto: 60 %, skrócony termin dostawy czasopism specjalistycznych: 20 % oraz skrócony termin rozpatrywania reklamacji czasopism specjalistycznych i dzienników: 20 %.
 
Oferta nr 1: Kolporter Spółka z o.o. sp.k., ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce, Oddział Gdański Dystrybucja Prasy, ul. Połęże 3, 80-720 Gdańsk:
1.  Cena brutto: 124 030,33 zł: 53,93 pkt;
2.  Skrócony termin dostawy czasopism specjalistycznych: 10 pkt;
3.  Skrócony termin rozpatrywania reklamacji: czasopism specjalistycznych  i dzienników: 10 pkt;
4.  Razem punktów: 73,93.
 
Oferta nr 2: „RUCH” S.A., ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa, Biuro E-Commerce i Prenumeraty, ul. M. Kopernika 95, 15-396 Białystok:
1.  Cena brutto: 111 473,99 zł: 60 pkt;
2.  Skrócony termin dostawy czasopism specjalistycznych: 20 pkt;
3.  Skrócony termin rozpatrywania reklamacji: czasopism specjalistycznych i dzienników: 20 pkt;
4.  Razem punktów: 100.
 
Oferta nr 3: GARMOND PRESS S.A., ul. Lubicz 3, 31-034 Kraków, Oddział w Gdańsku, ul. Elbląska 54, 80-724 Gdańsk:
1.  Cena brutto: 112 404,13 zł: 59,50 pkt;
2.  Skrócony termin dostawy czasopism specjalistycznych: 20 pkt;
3.  Skrócony termin rozpatrywania reklamacji: czasopism specjalistycznych i dzienników: 20 pkt;
4.  Razem punktów: 99,50.
 
Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 2, złożona przez RUCH S.A., ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa Biuro E-Commerce i Prenumeraty, ul. M. Kopernika 95, 15-396 Białystok, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.
           
Wynik niniejszego postępowania został zatwierdzony dokumentem: „Rozstrzygnięcie postępowania” – nr EZP 88/17 z dnia 30.10.2017 r., w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na dostawę prasy codziennej i czasopism specjalistycznych dla Urzędu Miasta Gdyni w 2018 r.
 
Jednocześnie, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Magdalena Możuch
Data wytworzenia informacji: 02.11.2017
Data udostępnienia informacji: 02.11.2017