Dostawa - Modernizacja i rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Gdyni

Gmina Miasta Gdyni – Urząd Miasta Gdyni (zwanym dalej Zamawiającym) działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.


   Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert  na podstawie kryteriów określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. ceny ( 60%), okresu udzielonej gwarancji wraz z serwisem urządzeń (20%), terminu wykonania zamówienia ( 10%) oraz czasu reakcji serwisu ( 10%).
Poniżej przedstawiamy zestawienie ( tabela - załącznik) zawierające informację o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz wykaz pozostałych Wykonawców, wraz z opisem złożonych ofert i przyznaną punktacją.

Zamawiający wybrał ofertę firmy: Sprint Spółka Akcyjna, ul. Budowlanych 64c, 80-298 Gdańsk. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta odpowiada wymaganiom określonym w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ i uzyskała najwyższą ilość punków w zakresach objętych kryteriami ocen
Zamawiający wykluczył z postępowania wykonawcę: IT Partners Telco Sp z o.o, ul. Żupnicza 17, 03-821 Warszawa. 
Zamawiający uznał, że Wykonawca nie spełnia warunku 6.3.1 SIWZ udziału w postępowaniu tj., nie posiada Koncesji MSWIA na świadczenie usług w zakresie technicznej ochrony mienia.  Wynika to, że złożonego wraz z ofertą oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ, w którym wskazał, że będzie polegał na zasobach Spółki z o.o. Xentia ul. Chałubińskiego 8, Warszawa, która udostępniła Wykonawcy m.in. swoją Koncesję.  Ponieważ zgodnie z art. 22 a uPzp Wykonawca nie może polegać na zasobach innych podmiotów w zakresie posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, W dniu 22.09.2017 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów o posiadaną Koncesję. W odpowiedzi za wezwanie Zamawiający nie otrzymał koncesji firmy IT Partners Telco Sp z o.o., a jedynie koncesję Spółki z o.o Xentia.

   W związku z powyższym zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp zamawiający wykluczył firmę IT Partners Telco Sp z o.o. z niniejszego postępowania.
Zamawiający odrzucił ofertę - IT Partners Telco Sp z o.o., ul. Żupnicza 17, 03-821 Warszawa na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Robert Ronduda
Wprowadził informację: _Łukasz Zacharski
Ostatnio zmodyfikował: Łukasz Zacharski
Data wytworzenia informacji: 03.10.2017
Data udostępnienia informacji: 03.10.2017
Ostatnia aktualizacja: 03.10.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.10.2017 14:35 Aktualizacja treści Łukasz Zacharski
03.10.2017 10:22 Aktualizacja treści Łukasz Zacharski
03.10.2017 10:20 Aktualizacja treści Łukasz Zacharski