Budowa ulicy Metalowej, Rogali i Uranowej w Gdyni wraz z przebudową kolidującej infrastruktury.

OGŁOSZENIE O WYNIKU

 

Dotyczy:         przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wykonaniu prac geodezyjnych oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: „Budowa ul. Metalowej, Rogali i Uranowej w Gdyni wraz z przebudową kolidującej infrastruktury”.


 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wykonaniu prac geodezyjnych oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: „Budowa ul. Metalowej, Rogali i Uranowej w Gdyni wraz z przebudową kolidującej infrastruktury” w wyniku czynności badania i oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę - NEVORA Projekt Łukasz Dawidowski, ul. Jana Kilińskiego 3d/6, 80-452 Gdańsk, z ceną brutto: Część 1 – 133 086,00 zł, Część 2 – 117 588,00 zł.
            Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj. cena oferty brutto 60 %, okres wykonania 20%, kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 20%. Oferta otrzymała łącznie: za część 1: 8,80 pkt, za część 2: 8,80 pkt.
Do upływu terminu składania ofert na obie części złożono 1 ofertę. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający przedstawia nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, który złożył ofertę, a także punktację przyznaną ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
 

a.      CZĘŚĆ 1 – UL. METALOWA I T. ROGALI

 


nazwa wykonawcy NEVORA Projekt
Łukasz Dawidowski
Przyznane  punkty w danym kryterium Waga kryterium Łączna liczba punktów
adres wykonawcy

ul. Jana Kilińskiego 3d/6
80-452 Gdańsk
cena 133 086,00 zł 10 60% 6,0

okres wykonania 46 tygodnie 4 20% 0,8
kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia Projektant w spec. drogowej:
Budowlany – 3
Wykonawczy – 3
Projektant w spec. sanitarnej:
Budowlany – 2
Wykonawczy – 2
10 20% 2,0
                                        RAZEM PUNKTÓW: 8,8


 

b.      CZĘŚĆ 2 – UL. URANOWA

 
nazwa wykonawcy NEVORA Projekt
Łukasz Dawidowski
Przyznane  punkty w danym kryterium Waga kryterium Łączna liczba punktów
adres wykonawcy ul. Jana Kilińskiego 3d/6
80-452 Gdańsk
cena 117 588,00 zł 10 60% 6,0
okres wykonania 46 tygodnie 4 20% 0,8
kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia Projektant w spec. drogowej:
Budowlany – 3
Wykonawczy – 3
Projektant w spec. sanitarnej:
Budowlany – 2
Wykonawczy – 2
10 20% 2,0
                                                        RAZEM PUNKTÓW: 8,8

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Zdzisława _Janowska
Ostatnio zmodyfikował: Zdzisława Janowska
Data wytworzenia informacji: 15.09.2017
Data udostępnienia informacji: 15.09.2017
Ostatnia aktualizacja: 15.09.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.09.2017 13:43 Aktualizacja treści Zdzisława Janowska