Budowa ulic: Zwierzynieckiej, Bobrowej, Wilczej i Demptowskiej oraz odcinka ulicy Sakowicza w Gdyni wraz z budową infrastruktury technicznej
OGŁOSZENIE O WYNIKU
 
Dotyczy:         przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na robotę budowlaną: „Budowa ulic: Zwierzynieckiej, Bobrowej, Wilczej i Demptowskiej oraz odcinka ulicy Sakowicza w Gdyni wraz z budową infrastruktury technicznej”
           
            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na robotę budowlaną: „Budowa ulic: Zwierzynieckiej, Bobrowej, Wilczej i Demptowskiej oraz odcinka ulicy Sakowicza w Gdyni wraz z budową infrastruktury technicznej” w wyniku czynności badania i oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę - STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, z ceną ryczałtową brutto 5 254 338,87 zł.
            Oferta nr 3 spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj. cena oferty brutto 60 %, okres udzielonej gwarancji i rękojmi 6 %, okres wykonania 14 %, doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 12 %, ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych 8 %. Oferta nr 3 otrzymała łącznie 9,28 pkt, podobnie jak oferta nr 1, złożona przez Wykonawcę: Firma Budowlano – Drogowa MTM SA, ul. Hutnicza 35, 81‑061 Gdynia. Na podstawie art. 91 ust. 4  ustawy Pzp jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy: STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, ponieważ jest to oferta z najniższą ceną.
Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający przedstawia nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Oferta nr 1:  Firma Budowlano – Drogowa MTM SA, ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia
1.      cena - 5 516 550,02 zł brutto - 5,70 pkt
2.      okres udzielonej gwarancji i rękojmi - 61 miesięcy – 0,60 pkt
3.      okres wykonania – 25 tygodni – 0,98 pkt
4.      doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – 10 pkt – 1,20 pkt
5.      ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych - 10,01% wartości oferty – 0,80 pkt
Razem punktów: 9,28 pkt

Oferta nr 2: Konsorcjum ELGRUNT – WPRD GRAVEL; Lider: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT Marian Mielewczyk, ul. Starochwaszczyńska 64, 81-571 Gdynia; Partner: WPRD GRAVEL Sp. z o.o.,  ul. Żaglowa 2, 80-560 Gdańsk
1.       cena - 8 117 956,96 zł brutto – 2,73 pkt
2.      okres udzielonej gwarancji i rękojmi - 61 miesięcy – 0,60 pkt
3.      okres wykonania – 44 tygodnie – 0,00 pkt
4.      doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – 10 pkt – 1,20 pkt
5.      ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych - 10,01% wartości oferty – 0,80 pkt
Razem punktów: 5,33 pkt

Oferta nr 3: STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
1.      cena - 5 254 338,87 zł brutto – 6,00 pkt
2.      okres udzielonej gwarancji i rękojmi - 61 miesięcy – 0,60 pkt
3.      okres wykonania – 22 tygodnie – 1,40 pkt
4.      doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – 10 pkt – 1,20 pkt
5.      ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych - 0,01% wartości oferty – 0,08 pkt
Razem punktów: 9,28 pkt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 14.06.2017
Data udostępnienia informacji: 14.06.2017
Ostatnia aktualizacja: 14.06.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.06.2017 14:41 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik