Budowa ul. Okrzei w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną

OGŁOSZENIE O WYNIKU
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych roboty budowlane pn.: „Budowa ul. Okrzei w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”.

            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na robotę budowlaną: „Budowa ul. Okrzei w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną” w wyniku czynności badania i oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę - Firma Budowlano – Drogowa MTM SA, ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia, z ceną ryczałtową brutto 1 464 024,23 zł.
 
Oferta najkorzystniejsza została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj. cena oferty brutto 60 %, okres udzielonej gwarancji i rękojmi 15%, okres wykonania 12%, doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 7%, ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych 6%. Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert. Oferta wybranego Wykonawcy otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 10,00 pkt.
Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający przedstawia nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
 
Oferta nr 1 - Firma Budowlano – Drogowa MTM SA, ul. Hutnicza 35, 81‑061 Gdynia
cena 1 464 024,23 zł-6,00 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi 67 miesięcy-1,50 pkt
okres wykonania 29 tygodni-1,20 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 10-0,70 pkt
ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych
10,01% wartości oferty-0,60 pkt
RAZEM PUNKTÓW 10,00 pkt
 
 
Oferta nr 2 – Konsorcjum: WPRD GRAVEL Sp. z o.o.-lider, ul. Żaglowa 2, 80-560 Gdańsk Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT Marian Mielewczyk-partner
cena 1 471 313,33 zł -5,97 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi  67 miesięcy-1,50 pkt
okres wykonania 30 tygodni-0,96 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 10-0,70 pkt
ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych 7,01 % wartości oferty-0,48 pkt
RAZEM PUNKTÓW 9,61 pkt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 06.09.2017
Data udostępnienia informacji: 06.09.2017
Ostatnia aktualizacja: 06.09.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.09.2017 14:59 Aktualizacja treści Anna Stankiewicz