Budowa ul. Maszopów od skrzyżowania z ul. Orną do skrzyżowania z ul. Starodworcową w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną

OGŁOSZENIE O WYNIKU
 
Dotyczy:         przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na robotę budowlaną: „Budowa ul. Maszopów od skrzyżowania z ul. Orną do skrzyżowania z ul. Starodworcową w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”.
 
            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na robotę budowlaną pn: „Budowa ul. Maszopów od skrzyżowania z ul. Orną do skrzyżowania z ul. Starodworcową w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”, w wyniku czynności badania i oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona pod nr 1 przez Wykonawcę Firma Budowlano – Drogowa MTM SA., ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia, z ceną ryczałtową brutto: 2 398 548,47 zł.
 
Oferta najkorzystniejsza została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj. cena oferty brutto 60 %, okres udzielonej gwarancji i rękojmi 10 %, okres wykonania 15 %, doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 8 %, ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych 7 %. Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert. Oferta wybranego Wykonawcy otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 8,50 pkt.
Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający przedstawia nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, który złożył ofertę, a także punktację przyznaną ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
 
Oferta nr 1 - nazwa i adres wykonawcy: Firma Budowlano – Drogowa MTM S.A., ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia
cena: 2 398 548,47; 6,00 pkt
okres wykonania: 32 tygodnie; 1,50 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi: 49 miesięcy; 0,20 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: 10 pkt; 0,80 pkt
ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych: 0,00 %;  0,00 pkt
RAZEM PUNKTÓW: 8,50 pkt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 08.12.2017
Data udostępnienia informacji: 08.12.2017