Budowa straganów handlowych zlokalizowanych przy ul. Witomińskiej w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKU
 
Dotyczy:         przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych roboty budowlane pn.: „Budowa straganów handlowych zlokalizowanych przy ul. Witomińskiej w Gdyni”
           
            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na robotę budowlaną: „Budowa straganów handlowych zlokalizowanych przy ul. Witomińskiej w Gdyni” w wyniku czynności badania i oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę - MARBUD Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Morska 147, 81-206 Gdynia, z ceną ryczałtową brutto 297 333,87 zł.
Oferta najkorzystniejsza została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj. cena oferty brutto 60 %, okres udzielonej gwarancji i rękojmi 15 %, termin wykonania 20 %,  ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych 5 %. Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert. Oferta wybranego Wykonawcy otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 9,90 pkt.
Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający przedstawia nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Oferta nr 1
nazwa i adres wykonawcy - MARBUD Sp. z o.o. Sp. komandytowa; ul. Morska 147, 81-206 Gdynia
cena - 297 333,87 zł brutto; 6,00 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi - 61 miesięcy 1,50 pkt
termin wykonania- do 10.09.2017; 2,00 pkt
ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych-10,00 % wartości oferty; 0,40 pkt
RAZEM PUNKTÓW 9,90 pkt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 14.07.2017
Data udostępnienia informacji: 14.07.2017