Budowa ścieżek rowerowych w ul. Chwarznieńskiej w Gdyni z podziałem na 2 części zamówienia

OGŁOSZENIE O WYNIKU

 
Dotyczy:         przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na robotę budowlaną: „Budowa ścieżek rowerowych w ul. Chwarznieńskiej w Gdyni z podziałem na 2 części zamówienia”.
 
           
            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na robotę budowlaną pn: „Budowa ścieżek rowerowych w ul. Chwarznieńskiej w Gdyni z podziałem na 2 części zamówienia”, w wyniku czynności badania i oceny ofert jako najkorzystniejsze zostały wybrane oferty złożone pod nr 2 przez Wykonawcę - Konsorcjum: WPRD GRAVEL Sp. z o.o.-lider, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  ELGRUNT M. Mielewczyk-Partner, z cenami ryczałtowymi brutto:
część A: „Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku do ul. Mokrej”- 860 566,30 zł brutto;
część B: ”Rozbudowa ulic Wiczlińskiej i Chwarznieńskiej na odcinku od SP37 do ul. Zaruskiego”- 3 560 750,51 zł brutto.
 
Oferty najkorzystniejsze zostały wybrane zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj. cena oferty brutto 60 %, okres udzielonej gwarancji 6 %, okres wykonania 14 %, doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 12 %, ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych 8 %. Oferty spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego i przedstawiają najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert. Obie oferty wybranego Wykonawcy otrzymały najwyższą liczbę punktów, tj. po 10,00 pkt.
Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty na część A oraz 2 oferty na część B. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający przedstawia nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
 
Oferta nr 1- część A
nazwa i adres wykonawcy: Firma Budowlano – Drogowa MTM SA, ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia
cena 869 993,48- 5,93 pkt
okres wykonania 13 tygodni-1,12 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi 61 miesięcy-0,60 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 10 pkt-1,20 pkt
ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych 0 % wartości oferty-0,00 pkt
RAZEM PUNKTÓW 8,85 pkt
 
Oferta nr 1- część B
nazwa i adres wykonawcy: Firma Budowlano – Drogowa MTM SA, ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia
cena 3 699 999,63-5,77 pkt
okres wykonania 26 tygodni-1,12 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi 61 miesięcy-0,60 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 10 pkt-1,20 pkt
ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych 0 % wartości oferty-0,00 pkt
RAZEM PUNKTÓW 8,69 pkt
 
Oferta nr 2- część A
nazwa i adres wykonawcy: Konsorcjum WPRD GRAVEL –ELGRUNT  (Lider: WPRD GRAVEL Sp. z o.o.,  ul. Żaglowa 2, 80-560 Gdańsk.; Partner: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT Marian Mielewczyk, ul. Starochwaszczyńska 64, 81-571 Gdynia)
cena 860 566,30-6,00 pkt
okres wykonania  11 tygodni-1,40 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi 61 miesięcy-0,60 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 10 pkt-1,20 pkt
ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych 10,01% wartości oferty-0,80 pkt
RAZEM PUNKTÓW 10,00 pkt
 
Oferta nr 2- część B
nazwa i adres wykonawcy: WPRD GRAVEL –ELGRUNT  (Lider: WPRD GRAVEL Sp. z o.o.,  ul. Żaglowa 2, 80-560 Gdańsk.; Partner: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT Marian Mielewczyk, ul. Starochwaszczyńska 64, 81-571 Gdynia)
cena 3 560 750,51-6,00 pkt
okres wykonania 24 tygodnie-1,40 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi 61 miesięcy-0,60 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 10 pkt-1,20 pkt
ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych 10,01% wartości oferty-0,80 pkt
RAZEM PUNKTÓW 10,00 pkt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 20.04.2017
Data udostępnienia informacji: 20.04.2017
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.04.2017 16:01 Aktualizacja treści Anna Stankiewicz