Budowa parkingu przy ul. Chylońskiej wraz z infrastrukturą techniczną

OGŁOSZENIE O WYNIKU
Dotyczy:         przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na robotę budowlaną: „Budowa parkingu przy ul. Chylońskiej wraz z infrastrukturą techniczną”.
            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na robotę budowlaną pn: „Budowa parkingu przy ul. Chylońskiej wraz z infrastrukturą techniczną”, w wyniku czynności badania i oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona pod nr 3 przez Wykonawcę EUROVIA POLSKA SA, Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, z ceną ryczałtową brutto: 870 514,33 zł.
Oferta najkorzystniejsza została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj. cena oferty brutto 60 %, okres udzielonej gwarancji i rękojmi 15 %, okres wykonania 10 %, doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 8 %, ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych 7 %. Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert. Oferta wybranego Wykonawcy otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 8,93 pkt.
Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający przedstawia nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
Oferta nr 1 - nazwa i adres wykonawcy: Firma Budowlano – Drogowa MTM S.A., ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia
cena 799 054,60 - 6,00 pkt
okres wykonania 42 tygodnie - 0,00 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi 49 miesięcy - 0,30 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 10 pkt - 0,80 pkt
ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych 0,00 % - 0,00 pkt
RAZEM PUNKTÓW 7,10 pkt
 
Oferta nr 2 - nazwa i adres wykonawcy: WPRD GRAVEL sp. z o.o. ul. Żaglowa 2, 80-560 Gdańsk
cena 982 734,43 - 4,62 pkt
okres wykonania 28 tygodni - 1,00 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi 67 miesięcy - 1,50 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 10 pkt - 0,80 pkt
ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych 10,01 % - 0,70 pkt
RAZEM PUNKTÓW 8,62 pkt
 
Oferta nr 3 - nazwa i adres wykonawcy: EUROVIA POLSKA SA, Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce
cena 870 514,33 - 5,47 pkt
okres wykonania 30 tygodni - 0,60 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi 67 miesięcy - 1,50 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 10 pkt - 0,80 pkt
ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych 7,01 % - 0,56 pkt
RAZEM PUNKTÓW 8,93 pkt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 30.08.2017
Data udostępnienia informacji: 30.08.2017