Budowa kwatery pamięci na cmentarzu Marynarki Wojennej na Oksywiu w Gdyni – II postępowanie

OGŁOSZENIE O WYNIKU
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych roboty budowlane pn.: „Budowa kwatery pamięci na cmentarzu Marynarki Wojennej na Oksywiu w Gdyni – II postępowanie”

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na robotę budowlaną: „Budowa kwatery pamięci na cmentarzu Marynarki Wojennej na Oksywiu w Gdyni – II postępowanie” w wyniku czynności badania i oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę - AM-FOR Arkadiusz Fortuna, Al. Kazimierza Wielkiego 5, 87-800 Włocławek, z ceną ryczałtową brutto 1 888 247,85 zł.
Oferta najkorzystniejsza została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj. cena oferty brutto 60 %, okres udzielonej gwarancji i rękojmi 25%, termin wykonania 15%. Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert. Oferta wybranego Wykonawcy otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 7,07 pkt.
Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający przedstawia nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Oferta nr 1
nazwa wykonawcy: AM-FOR Arkadiusz Fortuna, Al. Kazimierza Wielkiego 5, 87-800 Włocławek
cena: 1 888 247,85 zł - 4,49 pkt
termin wykonania: do 30.05.2018 - 0,08 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi: 67 miesięcy - 2,50 pkt
RAZEM PUNKTÓW: 7,07 pkt
 
Oferta nr 2
nazwa wykonawcy: MARBUD Sp z o.o. - Sp. k., ul. Morska 147, 81-206 Gdynia
cena: 1 509 149,44 zł - 6,00 pkt
termin wykonania: do 31.05.2018 - 0,00 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi: 49 miesięcy - 0,50 pkt
RAZEM PUNKTÓW: 6,50 pkt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 28.09.2017
Data udostępnienia informacji: 28.09.2017
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.09.2017 10:04 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik