Budowa kwatery pamięci na cmentarzu Marynarki Wojennej na Oksywiu w Gdyni

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
Dotyczy:         przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych roboty budowlane pn.: „Budowa kwatery pamięci na cmentarzu Marynarki Wojennej na Oksywiu w Gdyni”
           
 
            Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na robotę budowlaną: „Budowa kwatery pamięci na cmentarzu Marynarki Wojennej na Oksywiu w Gdyni” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
            Przedmiotowe postępowanie zostało ogłoszone w dniu 14.08.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej BIP UM Gdyni oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Termin składania ofert został wyznaczony do godz. 10:00 w dniu 29.08.2017 r. W wyznaczonym terminie nie złożono żadnej oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 30.08.2017
Data udostępnienia informacji: 30.08.2017
Ostatnia aktualizacja: 30.08.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.08.2017 14:33 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik