Budowa i przebudowa chodników w rejonie pętli autobusowej, ul. Chabrowa w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKU
 
Dotyczy:         przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na robotę budowlaną: „Budowa i przebudowa chodników w rejonie pętli autobusowej, ul. Chabrowa w Gdyni”.
 
           
            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na robotę budowlaną pn: „Budowa i przebudowa chodników w rejonie pętli autobusowej, ul. Chabrowa w Gdyni”, w wyniku czynności badania i oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona pod nr 1 przez Wykonawcę FB-JELCZ Sp. z o.o., ul. Polna 45, 80-209 Chwaszczyno, z ceną ryczałtową brutto: 715 587,72 zł.
Oferta najkorzystniejsza została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj. cena oferty brutto 60 %, okres udzielonej gwarancji i rękojmi 15 %, okres wykonania 12 %, doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 8 %, ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych 5 %. Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert. Oferta wybranego Wykonawcy otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 10,00 pkt.
 
Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający przedstawia nazwę, siedzibę i adres wykonawców, który złożył ofertę, a także punktację przyznaną ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
 
 
Oferta nr 1
nazwa i adres wykonawcy: FB-JELCZ Sp. z o.o., ul. Polna 45, 80-209 Chwaszczyno
 
cena
- 715 587,72zł
- 6,00 pkt
okres wykonania
- 12 tygodni
- 1,20 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi
- 67 miesięcy
- 1,50 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
- 10 pkt
- 0,80 pkt
ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych
- 11,00 %
- 0,50 pkt
 
RAZEM PUNKTÓW
10,00 pkt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 25.08.2017
Data udostępnienia informacji: 25.08.2017
Ostatnia aktualizacja: 25.08.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.08.2017 12:31 Aktualizacja treści Anna Stankiewicz