Budowa drogi w ul. Wzgórze Bernadowo w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKU
 
Dotyczy:         przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na robotę budowlaną: „Budowa drogi w ul. Wzgórze Bernadowo w Gdyni”.

            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na robotę budowlaną pn: „Budowa drogi w ul. Wzgórze Bernadowo w Gdyni”, w wyniku czynności badania i oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona pod nr 1 przez Pana Gabriela Reglińskiego, prowadzącego działalność gospodarcza pod nazwą P.P.H.U. „GABREX” Gabriel Regliński, ul. Raduńska 66c, 83-331 Niestępowo z ceną ryczałtową brutto: 631 677,99 zł.
Oferta najkorzystniejsza została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj. cena oferty brutto 60 %, okres udzielonej gwarancji i rękojmi 17 %, okres wykonania 10 %, doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 5 %, ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych 8 %. Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert. Oferta wybranego Wykonawcy otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 9,35 pkt.
Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający przedstawia nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Oferta nr 1 - nazwa i adres wykonawcy: P.P.H.U. „GABREX”, Gabriel Regliński, ul. Raduńska 66c, 83-331 Niestępowo
cena 631 677,99  - 6,00 pkt
okres wykonania 24 tygodnie-1,00 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi 67 miesięcy-1,70 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 0,00 pkt-0,00 pkt
ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych 7,00 % -0,40 pkt
RAZEM PUNKTÓW 9,10 pkt
 
Oferta nr 2 - nazwa i adres wykonawcy: Konsorcjum: WPRD GRAVEL Sp. z o.o. ul. Żaglowa 2,
80-560 Gdańsk-lider, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUN  M. Mielewczyk
cena 796 356,01-4,43 pkt
okres wykonania 29 tygodni-0,00 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi 67 miesięcy-1,70 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 10 pkt-0,50 pkt
ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych 7,01 %-0,64 pkt
RAZEM PUNKTÓW 7,27 pkt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 22.09.2017
Data udostępnienia informacji: 22.09.2017