Budowa części ul. Gierdziejewskiego i ul. Chwarznieńskiej bocznej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną

OGŁOSZENIE O WYNIKU
 
dotyczy: przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na wykonanie zadania pn: "Budowa części ul. Gierdziejewskiego i ul. Chwarznieńskiej bocznej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”.
                                                            
           
            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na robotę budowlaną pn: „Budowa części ul. Gierdziejewskiego i ul. Chwarznieńskiej bocznej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”, w wyniku czynności badania i oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona pod nr 2 przez Wykonawcę - Konsorcjum: WPRD GRAVEL Sp. z o.o. (lider) –Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  ELGRUNT M. Mielewczyk (partner) ), reprezentowane przez WPRD GRAVEL Sp. z o.o. ul. Żaglowa 2, 80-560 Gdańsk, z ceną ryczałtową brutto: 1 195 364,96 zł.
Oferta najkorzystniejsza została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj. cena oferty brutto 60 %, okres udzielonej gwarancji i rękojmi 15 %, okres wykonania 10 %, doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 10 %, ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych 5 %. Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert. Oferta wybranego Wykonawcy otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 9,50 pkt.
Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający przedstawia nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
 
Oferta nr 1
nazwa i adres wykonawcy: EUROVIA POLSKA S.A., Bielany Wrocławskie
ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce
cena: 1 799 708,39; 2,96 pkt
okres wykonania 17 tygodni: 0,90 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi; 67 miesięcy: 1,50 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: 10 pkt; 1,00 pkt
ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych: 7,01 % wartości oferty; 0,40 pkt
RAZEM PUNKTÓW 6,76 pkt
 
Oferta nr 2
nazwa i adres wykonawcy: Konsorcjum: WPRD GRAVEL Sp. z o.o. (lider)-Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  ELGRUNT M. Mielewczyk (partner), ul. Żaglowa 2, 80-560 Gdańsk
cena: 1 195 364,96; 6,00 pkt
okres wykonania: 16 tygodni; 1,00 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi: 67 miesięcy; 1,50 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: 10 pkt; 1,00 pkt
ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych: 0,00 % wartości oferty; 0,00 pkt
RAZEM PUNKTÓW 9,50 pkt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 20.07.2017
Data udostępnienia informacji: 20.07.2017