Budowa boisk sportowych na terenie VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKU
 
Dotyczy:         przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na robotę budowlaną: „Budowa boisk sportowych na terenie VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni”.
 
           
            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na robotę budowlaną pn: „Budowa boisk sportowych na terenie VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni”, w wyniku czynności badania i oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona pod nr 1 przez Wykonawcę - GARDENIA, Sp. z o.o., ul. Kłobucka 13, 02-699 Warszawa, z ceną ryczałtową brutto: 2 095 397,88 zł.
Oferta najkorzystniejsza została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj. cena oferty brutto 60 %, okres udzielonej gwarancji i rękojmi 10 %, okres wykonania 15 %, doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 10 %, ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych 5 %. Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert. Oferta wybranego Wykonawcy otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 9,90 pkt.
Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający przedstawia nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
 
Oferta nr 1-nazwa i adres wykonawcy: GARDENIA, Sp. z o.o., ul. Kłobucka 13, 02-699 Warszawa
cena 2 095 397,88-6,00 pkt
okres wykonania 20 tygodni-1,50 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi 67 miesięcy-1,00 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 10 pkt-1,00 pkt
ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych 7,01 % wartości oferty-0,40 pkt
RAZEM PUNKTÓW
9,90 pkt
 
Oferta nr 2-nazwa i adres wykonawcy: MARBUD Sp. z o.o., Sp. Komandytowa, ul. Morska 147, 81-206 Gdynia
cena 2 830 921,79-3,89 pkt
okres wykonania 20 tygodni-1,50 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi 67 miesięcy-1,00 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 10 pkt-1,00 pkt
ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych 10,01 % wartości oferty-0,50 pkt
RAZEM PUNKTÓW
7,89 pkt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 12.06.2017
Data udostępnienia informacji: 12.06.2017