z dnia 29 marca 2017 r.

PORZĄDEK OBRAD
XXX SESJI RADY MIASTA GDYNI
29 marca 2017 roku
GODZ. 12.00, s. 105 UM1. Otwarcie sesji Rady Miasta,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miasta,
4. Sprawozdanie z prac Rady Dzielnicy Orłowo,
5. Raport jakościowy z realizacji działań Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Gdyni na lata 2015-2020,
6. Projekty uchwał w sprawach:


6.1 przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026 (treść załącznika dostępna wyłącznie w formie elektronicznej – www.gdynia.pl),

6.2 zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2017 rok,

6.3 zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2017-2033,

6.4 zasad ustalania i przekazywania środków finansowych zakładowi budżetowemu Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług,

6.5 wsparcia finansowego działań gdyńskiej Policji w 2017 r.,

6.6 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Cisowa w Gdyni, rejon ul. Hutniczej oraz linii kolejowej nr 228,

6.7 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Pirsu nr 1 na Molu Rybackim,

6.8 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej i Parkowej,

6.9 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ul. Krośnieńskiej,

6.10 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic Jana z Kolna i projektowanej Nowej Węglowej,

6.11 udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni,

6.12 przyjęcia raportu z realizacji "Program Ochrony Środowiska dla Miasta Gdyni na lata 2014- 2017 z perspektywą do roku 2020",

6.13 określenia wysokości stawek opłat za usuwanie drzew,

6.14 programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Miasta Gdyni na rok 2017,

6.15 przyjęcia raportu z realizacji w 2016 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

6.16 nadania imienia Przedszkolu nr 24 w Gdyni, ul. Korczaka 22,

6.17 nadania imienia Przedszkolu nr 31 w Gdyni, ul. Zamenhofa 8,

6.18 nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni - miasta na prawach powiatu nieruchomości położonych w pasie ulicy Sopockiej,

6.19 nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Wielkopolskiej,

6.20 nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ulicy Armii Krajowej,

6.21 wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego przysługującego Gminie Miasta Gdyni na działce gruntu stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gdyni ul. Komandorska 57,

6.22 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych w Gdyni ul. Komandorska 57,

6.23 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul. Komandorska 55,

6.24 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w miejscowości Kielno, gmina Szemud,

6.25 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Demptowskiej,

6.26 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Powstania Wielkopolskiego,

6.27 wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu (Bohaterów Starówki Warszawskiej 16),

6.28 wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie własności gruntu (Gen. Hallera 14),

6.29 wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu (Chwarznieńska 91),

6.30 wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie własności gruntu (Mickiewicza 33),

6.31 wyrażenia zgody na sprzedaż garażu położonego przy ul. Szafranowej, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu,

6.32 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Komandorskiej,

6.33 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Wojewody Wachowiaka 9,

6.34 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Węglowej 11,

6.35 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul.Bernadowskiej (300 m2),

6.36 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul.Bernadowskiej (12,66 ha)

6.37 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Augustyna Necla,

6.38 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Olgierda,

6.39 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Powstania Listopadowego 4,

6.40 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Szyprów 24A,

6.41 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Śląskiej 12-14,

6.42 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ulicy Śląskiej 51,

6.43 skargi mieszkańców dzielnicy Gdynia-Dąbrowa na działalność Prezydenta Miasta Gdyni,

6.44 oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej przy ul. Lidzkiej 61.

7. Sprawozdanie z prac Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa,
8. Interpelacje.
9. Informacje.
10. Wolne wnioski.
11. Ustalenie terminu następnej sesji.
12. Zakończenie obrad.

Aneks do porządku obrad
XXX sesji Rady Miasta Gdyni
29 marca 2017 r.

  

Projekty uchwał w sprawach:

             

1. Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

2. Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego.
3. Uchwała w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.

4. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Gdyni na lata 2017-2021

PROTOKÓŁ NR 30/17
XXX Sesji
RADY MIASTA GDYNI
Gdynia, 29 marca 2017 r.
 
 
 
 
Porządek obrad:
Otwarcie sesji Rady Miasta,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miasta,
4. Sprawozdanie z prac Rady Dzielnicy Orłowo,
5. Raport jakościowy z realizacji działań Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Gdyni na lata 2015-2020,
6. Projekty uchwał w sprawach:
6.1 przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026 (treść załącznika dostępna wyłącznie w formie elektronicznej – www.gdynia.pl),
6.2 zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2017 rok,
6.3 zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2017-2033,
6.4 zasad ustalania i przekazywania środków finansowych zakładowi budżetowemu Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług,
6.5 wsparcia finansowego działań gdyńskiej Policji w 2017 r.,
6.6 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Cisowa w Gdyni, rejon ul. Hutniczej oraz linii kolejowej nr 228,
6.7 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Pirsu nr 1 na Molu Rybackim,
6.8 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej i Parkowej,
6.9 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ul. Krośnieńskiej,
6.10 udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni,
6.11 przyjęcia raportu z realizacji "Program Ochrony Środowiska dla Miasta Gdyni na lata 2014- 2017 z perspektywą do roku 2020",
6.12 określenia wysokości stawek opłat za usuwanie drzew,
6.13 programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Miasta Gdyni na rok 2017,
6.14 przyjęcia raportu z realizacji w 2016 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
6.15 nadania imienia Przedszkolu nr 24 w Gdyni, ul. Korczaka 22,
6.16 nadania imienia Przedszkolu nr 31 w Gdyni, ul. Zamenhofa 8,
6.17 nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni - miasta na prawach powiatu nieruchomości położonych w pasie ulicy Sopockiej,
6.18 nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Wielkopolskiej,
6.19 nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ulicy Armii Krajowej,
6.20 wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego przysługującego Gminie Miasta Gdyni na działce gruntu stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gdyni ul. Komandorska 57,
6.21 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych w Gdyni ul. Komandorska 57,
6.22 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul. Komandorska 55,
6.23 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w miejscowości Kielno, gmina Szemud,
6.24 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Demptowskiej,
6.25 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Powstania Wielkopolskiego,
6.26 wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu (Bohaterów Starówki Warszawskiej 16),
6.27 wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie własności gruntu (Gen. Hallera 14),
6.28 wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu (Chwarznieńska 91),
6.29 wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie własności gruntu (Mickiewicza 33),
6.30 wyrażenia zgody na sprzedaż garażu położonego przy ul. Szafranowej, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu,
6.31 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Komandorskiej,
6.32 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Wojewody Wachowiaka 9,
6.33 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Węglowej 11,
6.34 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul.Bernadowskiej (300 m2),
6.35 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul.Bernadowskiej (12,66 ha)
6.36 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Augustyna Necla,
6.37 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Olgierda,
    6.38 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Powstania Listopadowego 4,
6.39 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Szyprów 24A,
6.40 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Śląskiej 12-14,
6.41 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ulicy Śląskiej 51,
6.42 skargi mieszkańców dzielnicy Gdynia-Dąbrowa na działalność Prezydenta Miasta Gdyni,
6.43 oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej przy ul. Lidzkiej 61
6.44 ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach        podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni,
6.45 dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
6.46 dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego
6.47 przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Gdyni na lata 2017-2021
7. Sprawozdanie z prac Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa,
8. Interpelacje.
9. Informacje.
10. Wolne wnioski.


 
 
11. Ustalenie terminu następnej sesji.
12. Zakończenie obrad.
  
 
  Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Wszystkie materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki.
Pełne brzmienie opinii komisji – patrz załączony wykaz.
Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą.
 
 
 
Ad 1.
Otwarcie obrad ogłosiła Przewodnicząca RMG, radna Joanna Zielińska.
 
Ad 2.
 
Wiceprezydent Bartosz Bartoszewicz wnioskował o zmianę kolejności punktów zawartych w aneksie do porządku obrad, tj. przeniesienie punktu 3-go, dot. projektu uchwały w spr. dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, w miejsce punktu 1-go aneksu (pozostałe punkty uzyskują odpowiednio zmienione numery).
 
Wiceprezydent Marek Stępa poinformował o wycofaniu z porządku obrad projektu występującego pod numerem 6.10 – w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Jana z Kolna i projektowanej Nowej Węglowej. – Nie doczekaliśmy się odpowiedzi od Wojewody na pismo wystosowane 9 marca b.r. w związku z uchwałą NSA z 27 lutego 2017 roku. Dotyczy to pewnych nadziei na komunalizację terenu Międzytorza, czy części Międzytorza. Gdyby ta możliwość stała się realna, byłoby to bardzo ważne dla czynności planistycznych. Obecnie nie wiemy, czy Wojewoda podjął decyzję co do uwłaszczenia terenów PKP. Dowiedzieliśmy się, że w resorcie administracji trwają prace nad ustawowym uregulowaniem tych problemów, których dotyczy uchwała NSA. Można się spodziewać ostatecznego rozstrzygnięcia ustawowego i wówczas powrócimy do planu. Podjęcie dzisiaj uchwały mogłoby doprowadzić do komplikacji, czy nawet nieprawidłowości.
 
Wniosek Wiceprezydenta B. Bartoszewicza został przyjęty jednogłośnie: 26 gł. za
 
Porządek obrad zmodyfikowany w wyniku zgłoszonych wniosków (patrz wyżej) przyjęto jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 3.
 
Wobec braku uwag Przewodnicząca Joanna Zielińska uznała protokół XXIX Sesji RMG za przyjęty.
 
Ad 4.
W sprawozdaniu przedstawionym przez Wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy Orłowo, p. Franciszka Sierszyńskiego, ujęte były informacje dot.  następujących kwestii:
- zadań ujętych w budżecie inwestycyjno – remontowym na lata 2015 – 2018;
- zadań realizowanych w ramach planu finansowego na rok 2016;
- zadań przyjętych w planie na rok 2017;
- konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego;
- spotkań konsultacyjnych z Policją dot. bezpieczeństwa mieszkańców;
- spotkań konsultacyjnych w sprawach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
- projektów realizowanych przez radę;
- konkursów, w których rada brała i bierze udział;
- przedsięwzięć realizowanych w celu poprawienia jakości życia mieszkańców;
- akcji podejmowanych w celu udzielania pomocy osobom najbardziej potrzebującym
/pełna treść sprawozdania – patrz załącznik/
 
Ad 5.
Raport z działań w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej (dokument stanowi załącznik) omówiła Kierownik Referatu Energetyki, pani Hanna Górecka-Banasik.
- Do osiągnięcia celu strategicznego dążymy poprzez realizację 40. działań. Zamierzamy do 2020 roku obniżyć ilość emitowanego dwutlenku węgla, zmniejszyć zużycie energii końcowej. Walczymy także z pyłem (tzw. smogiem).
Działania są realizowane zgodnie z harmonogramem poza jednym, wymagającym działań korygujących, które są aktualnie prowadzone. Działanie to polega na zakupie 10. autobusów hybrydowych. W 3. kolejnych przetargach nie udało się wyłonić wykonawcy. Obecnie prowadzone są rozmowy dotyczące zmiany napędu na olejowo – elektryczny.
Staramy się poprawić stan budynków poprzez realizację inwestycji termomodernizacyjnych (p. Banasik wymieniła budynki szkolne, w których takie prace wykonano – zgodnie z treścią załącznika). Obecnie realizowane będą dwa duże projekty termomodernizacyjne z udziałem środków zewnętrznych. Pracami objętych będzie 31. budynków użyteczności publicznej oraz budynki komunalne.
Tworzymy system zarządzania w gminnych obiektach. Ma on być wdrożony do 30 października. System będzie służył analizowaniu danych jeśli chodzi o media w budynkach.
Ocieplane są budynki należące i nie należące do gminy. W przypadku tych drugich ma miejsce dofinansowanie w ramach realizowanych programów. Miejskie dotacje są udzielane mieszkańcom od kilkunastu lat. Są one przeznaczane na budowę odnawialnych źródeł energii oraz likwidację pieców węglowych.
W roku bieżącym Gdynia została wyłączona z programu „Czyste powietrze na Pomorzu”, ale dzięki działaniom naszych władz WFOŚ ogłosiła program „Czyste powietrze Trójmiasta”. W tej chwili są zbierane wnioski od mieszkańców zamierzających likwidować piece węglowe. Będzie to najbardziej atrakcyjna z dotychczasowych forma dofinansowania (nawet do 50 %).
Niskoemisyjny transport: jak wynika z przewidywań zawartych w planie, emisja z transportu indywidualnego będzie ciągle rosła (coraz więcej samochodów osobowych), natomiast dzięki naszym działaniom emisja z transportu publicznego będzie spadać. Działań transportowych jest najwięcej. Kluczowym obecnie projektem jest zakup 85. pojazdów oraz 25 sztuk baterii do trolejbusów i budowa 5. punktów podłączenia.
W latach 2015, 2016 przebudowano drogi powiatowe i gminne oraz odcinki dróg (wymienione w załączonym dokumencie). W ramach tej przebudowy modernizowano oświetlenie.
Zakończyła się realizacja dużego projektu dotyczącego komunikacji rowerowej, w ramach którego powstało  7 km dróg rowerowych i parkingi rowerowe dla 214. rowerów - są one usytuowane głównie przy stacjach SKM. Przed nami kolejne duże projekty rowerowe, w tym budowa trasy rowerowej R10. Trwają prace projektowe.
Zintegrowany system zarządzania ruchem Tristar wpłynął na upłynnienie ruchu, a to z kolei zmniejszyło emisję z transportu.
Oświetlenie publiczne – zapotrzebowanie na energię spada dzięki pojawieniu się technologii ledowej. W latach 2015, 2016  gmina wydała na ten cel blisko 2 mln. zł. Planowane wydatki to ok. 3 mln. zł. Polityka Miasta polega na stopniowym instalowaniu własnego energooszczędnego oświetlenia. W tej chwili gmina jest właścicielem ok. 50 % oświetlenia publicznego.
Odnawialne źródła energii – liczba źródeł rośnie i nadal będzie rosła dzięki rozwojowi technologii, spadku cen instalacji oraz dzięki dotacjom. Będziemy budować własne instalacje.
Realizowane działania edukacyjne – patrz załącznik.
 
Ad 6.1.
 
Wiceprezydent Michał Guć przypominając o przekazaniu radnym wersji elektronicznej przedmiotowego dokumentu wyjaśnił, że jego obszerność  (gminnego programu rewitalizacji – p.p.) wynika z przepisów ustawowych i z bardzo szerokiego zakresu programu.
- Dokument jest podsumowaniem 1,5-rocznej pracy – analiz, badań, dyskusji z mieszkańcami, ale gdyby uwzględnić działania Miasta w rejonie  ulic Zamenhofa i Opata Hackiego, to należałoby mówić o wieloletnich przygotowaniach.
Zgodnie z ustawą obszary wytypowane do rewitalizacji są zdegradowane pod względem społecznym, gospodarczym i przestrzennym. Kryteria wyboru takich obszarów zostały określone przez Urząd Marszałkowski, ale autorzy programu posługiwali się także kryteriami nieobligatoryjnymi, lecz ważnymi z punktu widzenia Miasta. Chodzi o dzielnice, w których określone zjawiska osiągnęły niepokojący poziom poniżej średniej wojewódzkiej. Są  takie dzielnice, gdzie żadne wskaźniki nie są przekroczone (przede wszystkim południowo – zachodnie), są jednak i takie, gdzie przekroczone są np. dwa wskaźniki, a są takie, gdzie przekroczonych jest 5 czy 6 wskaźników. Te ostatnie dzielnice zostały podzielone na podobszary wg kryteriów urbanistycznych.
W wyniku kolejnych analiz wytypowano trzy miejsca spełniające kryteria Urzędu Marszałkowskiego, tj. część Oksywia, ulice Zamenhofa i Opata Hackiego  oraz  zachodnia część Witomina–Radiostacji. Trudno byłoby nie zauważyć  Wzgórza Orlicz-Dreszera, które także wpisano na listę terenów wymagających rewitalizacji. Tak przygotowany projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym i w ich wyniku oraz dodatkowych badań dołączono jeszcze dwa podobszary - fragmenty dzielnic Babie Doły i Chylonii (tzw. Meksyk).
Rada Miasta podjęła uchwałę o włączeniu tych obszarów w zakres rewitalizacji. Uchwała ta, z racji tego, że stanowi prawo miejscowe, została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Wytypowane obszary są bardzo zróżnicowane. Np. podobszar Oksywia pod względem powierzchni liczy blisko 200 ha, a z kolei Opata Hackiego czy „Pekin” to tereny na poziomie 10. czy 12. ha.
Bardzo zróżnicowana jest populacja. Na  Opata Hackiego i Zamenhofa mieszka ponad 2 tysiące osób. Więcej mieszkańców ma tylko Oksywie i Witomino-Radiostacja.
Dla Opata Hackiego i Zamenhofa  przewidziana jest największa skala działań inwestycyjnych. Gdyby szukać wzorcowego procesu przygotowań do rewitalizacji, to przypadek tego osiedla jest właśnie taki. Dokumentacja jest już gotowa, uzyskano wszystkie niezbędne pozwolenia, rozstrzygnięty został przetarg. Tak więc już wkrótce rozpoczną się prace inwestycyjne.
Niemal połowa beneficjentów programu to mieszkańcy Witomina – Radiostacji, chociaż środki tam przeznaczone są relatywnie mniejsze.
Przed skierowaniem programu pod obrady Wysokiej Rady był on przedmiotem spotkań oprócz prac eksperckich. W dzielnicach funkcjonowały mobilne punkty konsultacyjne. Mieszkańcy zgłaszali uwagi. Odbyto szereg indywidualnych rozmów. Łącznie rozpatrzono 224 uwagi, a w konsultacjach wzięło udział co najmniej pół tysiąca gdynian (faktycznie pewnie więcej, bo nie wszyscy podpisywali się na listach).
Rejon Opata Hackiego i Zamenhofa cechuje niska jakość przestrzenna. Przestrzenie międzyblokowe są zagospodarowane w minimalnym stopniu. Brak kanalizacji sanitarnej i duża liczba mieszkań socjalnych stygmatyzują ten obszar. Powoli to się zmienia. Wśród mieszkańców panuje jednak pewna duma z tego miejsca i poczucie, że są u siebie, choć oczywiście towarzyszy temu odczucie, że nie jest to najlepsze miejsce do życia. Kierunki ustalonych działań to poprawa bezpieczeństwa, poprawa jakości zamieszkiwania poprzez realizację stosownej infrastruktury. Główną bolączką jest tu brak wspólnych przestrzeni, dlatego stworzenie  przestrzeni zewnętrznej, jak i między blokami, będzie przedmiotem działań inwestycyjnych. Dodatkowo budynek w całości zajęty przez bibliotekę zostanie przekształcony w centrum sąsiedzkie. Podniesiona zostanie jakość budynków. Liczba zakładanych działań remontowych jest duża. Prace inwestycyjne opiewają na około 25 mln. zł. Realizowanych będzie szereg tzw. miękkich działań, związanych z usługami społecznymi, z zachęcaniem mieszkańców do wspólnego działania.
Z uwagi na pojawienie się szeregu postulatów ze strony mieszkańców okolicznych terenów, do programu wpisano też działania na terenach sąsiednich. Nie chcemy, żeby na przyległych ulicach jakość życia odbiegała in minus od obszaru rewitalizowanego.
Największym kosztem będą inwestycje w zagospodarowanie przestrzenne. Zostały podpisane umowy i około 10 mln. zł. ze środków programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” będzie przeznaczonych na budowę  kanalizacji deszczowej.
Teren „Meksyku” w Gdyni Chylonii: to miejsce ma złą renomę, mimo że mieszkańcy chwalą sobie mieszkanie tutaj. To natomiast, czego sobie nie chwalą, to niska jakość przestrzeni wspólnych, brak infrastruktury drogowej. Mieszkańcy uznali to za priorytet, co znalazło odzwierciedlenie w założonych działaniach rewitalizacyjnych, a więc budowie dróg, pętli autobusowej, drogi dojazdowej do pętli, dostosowanie do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych zejścia do tunelu pod dworcem Gdynia - Chylonia. Wesprzemy mieszkańców w zbudowaniu dróg wewnętrznych, które stanowią własność prywatną. Złoży się na to doradztwo i nieduże wsparcie finansowe.
Wiele lat temu w przypadku „Meksyku”, kiedy uchwalano plan miejscowy, zakładano, że przekształci się on w  teren przemysłowy, wobec czego nie zaplanowano dla tego terenu funkcji rekreacyjnych. Tymczasem utrwaliła się tam funkcja mieszkaniowa, wobec czego konieczne będzie utworzenie terenu rekreacyjnego dla mieszkańców. Rozwiązany musi być też problem emisji. Będziemy starali się pomóc mieszkańcom, w ramach działań uzupełniających, przejść na bardziej ekologiczny system ogrzewania i przeciwdziałać zjawisku zalewania działek przez wody opadowe.
Program był konsultowany z mieszkańcami, którzy przyjęli jego ustalenia jako to, czego oczekiwali.
Wzgórze Orlicz-Dreszera zwany „Pekinem”: znajduje się tu szereg małych budynków i o ile w „Meksyku” wszystkie, czy prawie wszystkie, domy powstały zgodnie z prawem miejscowym i mają status własnościowych, o tyle w przypadku „Pekinu” jest kilku prywatnych właścicieli nie mieszkających na tym terenie, natomiast lokatorzy mieszkają w substandardowych budynkach, które nie są ich własnością. Działki są zajmowane na podstawie krótkoterminowych umów. Wszystkie budynki są nielegalne bądź z tytułu wygaśnięcia umów z lat 20. czy 30. ubiegłego wieku, bądź dlatego, że w międzyczasie były przebudowywane, rozbudowywane bez pozwoleń na budowę. Chcemy, by w ramach programu Miasto miało większe możliwości wsparcia tych osób i uchronienia ich przed bezdomnością. Na dzień dzisiejszy nie ma tam możliwości realizacji inwestycji. Te tereny od początku były własnością prywatną i bez zgody właścicieli nic z tym  nie można zrobić, jak i nie ma możliwości legalizacji obecnej zabudowy. Należałoby więc zacząć od rozbiórki wszystkich obiektów. Tu Miasto może jedynie przedstawić ofertę mieszkańcom, z której nie muszą skorzystać. Kilka rodzin skorzystało wyprowadzając się w bezpieczne miejsca zamieszkania przy wsparciu Miasta. Przeprowadzone badania wykazały, że 60 % osób tam mieszkających deklarowało, że gdyby mieli możliwość wyprowadzki, to by to zrobili. W przypadku budżetu dla tego terenu 40 % środków jest przeznaczonych na wstępny program osłonowy dla mieszkańców.
 
Do osób obserwujących obrady i krzyczących w trakcie prezentacji Wiceprezydent M. Guć skierował następujące wyjaśnienie: - Część z Państwa jest z Warszawy, wobec czego nie możecie Państwo dostać mieszkań komunalnych (w związku z jednym z wykrzyczanych postulatów).
 
Wiceprezydent kontynuował prezentację:
Babie Doły: jest to obszar zamieszkały przez zaledwie 100. mieszkańców, z dużym potencjałem kulturowym, przyrodniczym (klif, plaża), stąd w zaplanowanych działaniach zawiera się wzmocnienie tych obszarów. Chcemy, żeby ten obszar służył nie tylko mieszkańcom dzielnicy, ale całego Miasta. Realizowane będą nowe inwestycje, m.in. uzbrojenie terenu, co umożliwi realizację zabudowy mieszkaniowej. Planujemy utworzenie terenów rekreacyjnych i dokonanie poprawy dostępu do plaży (prowadzimy w tej sprawie rozmowy z wojskiem).
W przypadku zespołu dworsko – folwarcznego wpisana jest tylko dokumentacja rewaloryzacji zespołu. W ślad za nią pójdą prace inwestycyjne, ale na razie te prace nie mogą być wycenione.
Oksywie: obszar bardzo zróżnicowany, na którym znajdują się obiekty piękne, zabytkowe, ale i socjalne, często bardzo zdegradowane. Tu rewitalizacja będzie miała bardzo różne wymiary. Najważniejsze to poprawa warunków mieszkaniowych w najgorszych miejscach (ul. Żeglarzy, Dickmana), udrożnienie przejazdów pomiędzy dzielnicami, aktywizacja mieszkańców. Zaplanowane jest udzielanie dotacji dla wspólnot mieszkaniowych na remonty zabytkowych budynków.
Budżet jest bardzo zróżnicowany, bo różnych działań zakłada się bardzo dużo, co jest . pochodną dużego obszaru i wielu problemów, na które wskazywali mieszkańcy w trakcie konsultacji.
Zachodnia część Witomina-Radiostacji: fakt, że teren wygląda nieźle, a objęty jest rewitalizacją,  może budzić kontrowersje, jednak aspekty społeczne są bardzo złe. Pierwsza rzecz to wysoki poziom bezrobocia i związane z tym niekorzystne zjawiska społeczne. Stosunki społeczne są typowe dla blokowisk. Trzeba będzie się skupić na nadaniu tożsamości osiedlom, zwiększeniu integracji mieszkańców, zwiększeniu dostępności do usług społecznych, przeciwdziałaniu bezrobociu, polepszaniu dostępu do edukacji, wyrównywaniu szans w dostępie do kultury i sportu. Tu też powstanie centrum sąsiedzkie służące całe dzielnicy. Rozwój terenów rekreacyjnych, dotacje do remontów budynków, remonty budynków komunalnych i socjalnych.
Reasumując Wiceprezydent informował: - Budżet to blisko 100 mln. zł., z czego 3/5 środków pochodzić będzie z funduszy europejskich i  programów operacyjnych. Do tego dojdą środki gminy i środki prywatne, które dzisiaj są bardzo skromne, a widzimy, że będą się pojawiały m.in. dzięki inwestycjom. Na budżet składać się też będą działania horyzontalne, kierowane do wszystkich dzielnic.
Wiceprezydent podziękował wszystkim  osobom i podmiotom biorącym udział w przygotowaniu programu -  zespołowi Laboratorium Innowacji Społecznych, który – jak informował p. Guć - wykonał ogromną pracę w zakresie konsultacji społecznych, radom dzielnic, organizacjom pozarządowym i mieszkańcom, którzy przyczynili się do stworzenia programu, dzięki czemu autorzy programu mogą mieć przeświadczenie, że program jest zgodny z ich wolą.
Wiceprezydent poinformował o autopoprawce (stanowi załącznik).
Pan M. Guć podkreślił, że program nie jest dziełem urzędników, lecz wynikiem wspólnych działań mieszkańców, co będzie wartością dodaną, odczuwalną dla wszystkich gdynian.
- Proces rewitalizacji jest równie ważny jak wcześniejsze przedsięwzięcia. Nie bójmy się zmian.
 
Opinie komisji:
Komisja Polityki Gospodarczej- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Samorządności- pozytywna
Komisja Polityki Rodzinnej- pozytywna
 
Odnosząc się do opinii komisji Przewodnicząca J. Zielińska podkreśliła, że wszystkie, ww. komisje zaopiniowały projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie.
 
DEBATA:
 
Stanowisko PiS przedstawił radny Paweł Stolarczyk:
Ostatnio Gdynia znalazła się w centrum uwagi ogólnopolskich mediów za sprawą udawanej rewitalizacji. O ile mieszkańcy Witomina, Oksywia, czy Chyloni mogą liczyć na rzeczywiste działania miasta, które zresztą są pokłosiem inicjatyw gdyńskich radnych Prawa i Sprawiedliwości, o tyle potomkowie gdyńskich budowniczych portu i miasta zostali przez władze tegoż miasta skazani na poniewierkę i niepewną egzystencję kątem u obcych. Wszystko, co rządząca miastem Samorządność ma do zaproponowania mieszkańcom gdyńskiego Pekinu na Grabówku, zamieszkującym przedwojenną niską zabudowę na Wzgórzu Orlicz-Dreszera, to porzucenie dobytku i miejsca w którym spędzili całe życie. Słowem, ucieczka do nikąd. W zamian mają otrzymać od miasta trwającą przez pewien czas dopłatę do czynszu u prywatnych właścicieli, jeżeli zdołają sobie znaleźć chętnych na wynajęcie im mieszkań. To prawie powtórka z Polski Ludowej, kiedy to miasto dawało przymusowy kwaterunek do prywatnych mieszkań. W ten sposób pod przykrywką „rewitalizacji” miasto godzi się na zrównanie z ziemią opustoszałego wówczas Pekinu przez legitymujących się zapisami prawa własności tego terenu, znajdującymi się w prowadzonych księgach wieczystych. Podobno ma tam wyrosnąć w górę ekskluzywny Bejdżing. Nie miejsce tu na debatowanie nad wszystkimi kontrowersjami podnoszonymi przez mieszkańców odnośnie kwestionowania przez nich aktualnego stanu formalno-prawnego gruntów Pekinu. Dość powiedzieć, że skoro okupant niemiecki w czasie ostatniej wojny znacjonalizował te tereny na rzecz Rzeszy Niemieckiej to można postawić tezę, że zgodnie z powojennym dekretem o majątkach opuszczonych i poniemieckich tereny te z mocy samego prawa przeszły na własność Skarbu Państwa za odszkodowaniem na rzecz przedwojennych właścicieli. Zatem, w III RP była możliwość przejęcia Wzgórza Orlicz-Dreszera przez Gminę Miasta Gdyni na zasadzie skomunalizowania. Mieszkańcy Pekinu w znakomitej większości chcą pozostać w swoich domostwach, dalej uiszczać właścicielom czynsz i płacić miastu podatki związane z posiadanymi i wybudowanymi przez nich lokalami. Zauważmy, że również w czasach PRL takie podatki uiszczali do miasta. Dlatego Prawo i Sprawiedliwość składa poprawkę do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji polegającą na wykreśleniu z dokumentu w części II rozdziału 7 „Podobszar rewitalizacji nr 5 – część dzielnicy Leszczynki, rejon tzw. Pekinu”, jako wyraz dezaprobaty dla zamiaru czynnej pomocy Gminy w likwidacji Pekinu. Szczęście w nieszczęściu, że Gminny Program Rewitalizacji nie jest aktem prawa miejscowego, a zatem nie ma mocy powszechnie obowiązującej. Uchwała w sprawie programu ma charakter aktu kierownictwa wewnętrznego, którego ustalenia są wiążące wyłącznie dla organów gminy. Regulacja programu nie może bezpośrednio kształtować uprawnień i obowiązków obywateli, jak również nie wynika z niego samodzielna podstawa prawna do wydawania decyzji administracyjnych. Dlatego nawet po odrzuceniu naszej poprawki przez większość radnych, co zapewne za chwilę nastąpi, Klub Prawa i Sprawiedliwości przyjmie w głosowaniu program rewitalizacji dla pozostałych dzielnic na najbliższe 10 lat. Nie powinno to być przeszkodą, aby wrócić do dyskusji o przyszłości Pekinu na forum Rady Miasta.
Radny przedłożył Prezydium poprawkę, zgodnie z którą w § 1 dopisuje się zdanie drugie o treści:
W załączniku do niniejszej uchwały skreśla się w części II rozdział 7 „Podobszar rewitalizacji nr 5 – część dzielnicy Leszczynki, rejon tzw. Pekinu” (strony 205 - 234).
 
Marika Domozych- dziękuję za przygotowanie programu, który – moim zdaniem – jest świetnie przygotowany. Odniosę się konkretnie do Oksywia, którego mieszkanką jestem od wielu lat i dziękuję za dostrzeżenie problemów mieszkańców, szczególnie Oksywia Dolnego, który boryka się z  wieloma problemami, m.in. socjalnymi. Najwięcej  mieszkańców tej części dzielnicy zajmuje mieszkania komunalne. 31 % to ludzie żyjący w ubóstwie. Mieszkańcy Oksywia Dolnego czują się wykluczeni - nie mają dostępu do usług i podstawowej opieki medycznej. Jest to najstarsza dzielnica o infrastrukturze w bardzo złym stanie. Rzutuje to m.in. na połączenia komunikacyjne (co 20 minut autobusy), co jest niewystarczające dla tak wielu mieszkańców, zwłaszcza w godzinach szczytu.
Powinniśmy dostrzegać walory architektoniczne tej dzielnicy, ponieważ znajduje się na jej terenie Akademia Marynarki Wojennej, stocznia, przepiękne kamienice oficerskie, budynki,  w których niegdyś mieściły się hotele robotnicze. To wszystko zostało dostrzeżone w tym programie.
Jestem wdzięczna za dostrzeżenie tych wszystkich problemów. Teren obecnie zaniedbany ma szansę stać się terenem tętniącym życiem. Poprawi się nie tylko jego wygląd, ale i bezpieczeństwo mieszkańców.
Radna zgłosiła dwa błędy -  na stronach 104 i  127 w miejsce SP Nr 3 winno być wpisane: SP Nr 33.
 
W imieniu klubu radnych PO wystąpił radny Tadeusz Szemiot: - Gdy pojawił się pomysł wdrożenia programu, pomyślałem sobie, czy gdybyśmy nie byli w Unii Europejskiej, można by takie programy realizować. Pojawianie się pewnych środków z Unii uruchamia mechanizm sięgania przez gminy po te narzędzia. Dopiero mechanizmy unijne wymusiły realizację prac o tak szerokim zakresie. Jako sympatyk UE widzę, że różnego rodzaju polityki racjonalizują zachowania podmiotów publicznych w Polsce, z drugiej jednak strony żal, że dopiero takie mechanizmy uruchamiają takie działania.
Kwestia „Pekinu” to właśnie problem, którego nie udało się przez wiele lat rozwiązać. Sprawy własnościowe powinny rozstrzygać sądy, ale fakt, że przez lata nie udało się tego problemu rozwiązać sprawia, że odpowiedzialność z tego tytułu ciąży na samorządowcach Gdyni. Wielokrotnie, przez lata, zwracaliśmy uwagę na zbyt długą kolejkę do mieszkań komunalnych i na to, że brak aktywnej polityki Miasta w tym względzie jest błędem. Przykład „Pekinu” jest tego ilustracją.
Odnosząc się do  poprawki zgłoszonej przez klub PiS radny Szemiot stwierdził: - Jeśli nie wprowadzimy tego rozwiązania, czy będzie lepiej? Inne rozwiązania można realizować obok  programu rewitalizacji. W opinii klubu PO nie jest zasadne wykreślenie zapisu, o co wnioskował klub radnych PiS. Taka poprawka niczego nie poprawi, a tylko pogorszy.
Zwracając uwagę na nasze postulaty odnośnie braku polityki mieszkaniowej będziemy głosować za przyjęciem programu.
 
Prezydent Wojciech Szczurek- mało jest  spraw, które sprawiają, że na tej sali pojawiają się takie emocje, ale padło też wiele absurdalnych pomysłów i słów, więc trudno się do nich nie odnieść. Kwestia rewitalizacji jest rzeczą, która wszystkich na tej sali łączy.
Nawiązując do wystąpienia Pana Stolarczyka: myślę, że tej listy absurdów, jakie Pan tutaj przytoczył … (krzyki z miejsc dla obserwatorów przerwały wypowiedź).
- Myślę, że przyzwyczaił nas Pan trochę do czasem zabawnych sformułowań, czasem też kontrowersyjnych …
 
W związku z komentarzami zagłuszającymi wystąpienie Prezydent oświadczył: - Witamy gości z Warszawy, ale sprawy naszego Miasta chcielibyśmy rozstrzygać w spokojnej atmosferze, w oparciu o argumenty.
 
Wracając do meritum Prezydent Szczurek mówił: - Pan radny Stolarczyk przytoczył listę argumentów prawnych, mówiących o tytułach prawnych gmin. Chciałbym poznać chociaż jedną opinię prawną w tym zakresie, która pozwoliłaby sądzić, że nie mamy tu do czynienia z terenem prywatnym. Formułuje Pan – myślę, że wzbudzony programem telewizyjnym – argumenty, które nie znajdują oparcia w opinii jakiegokolwiek radcy prawnego.
- Pan Ikonowicz (jedna z osób obserwujących obrady i komentująca przedmiotowe wystąpienie) poprosił o spotkanie. Spotkaliśmy się. Z mieszkańcami także. Potraktowałem  to jako wyraz prawdziwej troski o interesy mieszkańców, ale po tej rozmowie i po tym, co dzisiaj usłyszeliśmy, mam wrażenie, że do listy wstydu Gdyni można dopisać to, że zaczęli się pojawiać politycy, z ulicą  Orlicz – Dreszera w tle, którzy zamiast dążyć do rzeczywistego rozwiązania problemu, żywią się tylko i wyłącznie lękiem osób tam mieszkających.
Przyjmując poprawkę radnego Stolarczyka zrealizowalibyśmy w istocie tylko jeden cel – pozbawilibyśmy się jakiegokolwiek narzędzia służącego realnemu wsparciu mieszkańców.  Szansa na wsparcie to jest realizacja tego programu. Czy to wyczerpuje możliwości? Oczywiście nie. Trzeba szukać innych narzędzi. Niepokój mieszkańców jest prawdziwy i musimy się z tym razem zmierzyć. Opierając się na narzędziach prawdy będziemy szukać sposobów przyjścia z pomocą mieszkańcom. Będziemy szukać różnych narzędzi, ale nie mamić nierealnymi nadziejami. Chętnie zapoznamy się z pomysłami, ale na tej sali oczekujemy mówienia prawdy. Goście z Warszawy mogą nam podpowiadać, ale to my będziemy w Gdyni rozwiązywać  problemy mając wiedzę o  potrzebach mieszkańców naszego miasta. Nie wykorzystujcie Państwo dla swoich politycznych ambicji niepokoju mieszkańców Orlicz-Dreszera. Oczekuję, że będziemy rozmawiać na ten temat w poszukiwaniu najlepszego rozwiązania, ale kierując się zdrowym rozsądkiem, uczciwością, stanem prawnym i w poczuciu odpowiedzialności za całe miasto.
Jeszcze raz  zachęcam wszystkich do zapoznania się z tym dokumentem.
 
Marcin Wołek- nie do końca jest tak, że długo nic nie robiono. Opata Hackiego i Zamenhofa są dobrym przykładem na to, że miało miejsce bardzo dużo tzw. działań miękkich, a kompleksowe ujęcie problemu jest konsekwencją jednego z najlepszych aktów, jaki poprzedni rząd wdrożył, czyli ustawy o rewitalizacji.
Kilka uwag na temat tzw. Meksyku: jest to specyficzny obszar, który  nie spełnia wszystkich kryteriów finansowania projektu ze środków UE, niemniej jednak cieszy zróżnicowany dobór działań. W przypadku „Meksyku” oczywista jest przewaga działań inwestycyjnych, a kluczem jest docelowy układ komunikacyjny. Na rewitalizację trzeba spojrzeć nie tylko z perspektywy obszaru, który będzie jej podlegał, ale też pod kątem, jak rewitalizacja będzie
oddziaływać na sąsiednie obszary. W przypadku „Meksyku” projekt wiąże się z budową węzła integracyjnego. Gdynia-Chylonia będzie otulona różnymi rozwiązaniami w zakresie infrastruktury przesiadkowej i komunikacyjnej, co pozwoli na wygodny dojazd do tej dzielnicy.
Podkreślam dużą aktywność mieszkańców. Na spotkaniach z mieszkańcami miało czasami miejsce zniecierpliwienie i obawy, czy damy radę. Program posłuży nie tylko „Meksykowi”, ale i innym dzielnicom, zwłaszcza północnym, a także daje możliwość radom dzielnic włączenia się w te przedsięwzięcia. Dziękuję autorom. Mam nadzieję, że nie skończy się na 115 mln. zł. i inne rozwiązania będą umożliwiały pozyskanie kolejnych środków od innych podmiotów, w tym prywatnych.
 
Micha Bełbot- rewitalizacja mojego okręgu wyborczego, czyli Opata Hackiego, Zamenhofa oraz „Meksyku”: wątpiłem, czy rzeczywiście głosy mieszkańców zostaną wysłuchane przez gdyńskie władze, ale okazało się, że tak. Te argumenty, o których Pan Prezydent wspomniał, dotyczące inwestycji infrastrukturalnych, rzeczywiście znalazły swoje odzwierciedlenie w programie. Dobrą wiadomością jest też to, że do planu rewitalizacji został wpisany „Meksyk” i tu pewna wątpliwość, a jednocześnie nadzieja, że podejście władz do tej części Miasta zmieni się. Rewitalizacja „Meksyku” opiera się na finansowaniu gminnym, dlatego mam pewne wątpliwości, czy deklaracja dotycząca tego obszaru nie zostanie tylko deklaracją, bo do tej pory aktywność gminy w „Meksyku” była ograniczona.
Sprawa finansowania ze środków UE: „Meksyk” z tych środków finansowany nie będzie, a działania na Opata Hackiego i Zamenhofa rozpoczęły się przed uchwaleniem tego programu, przy czym działania postępują znacznie wolniej niż by mieszkańcy oczekiwali.
Nie chcę, żeby mój głos był traktowany jako votum separatum wobec głosów moich klubowych kolegów. W pełni zgadzam się z nimi. Jestem rozczarowany, że Pan Prezydent nie odniósł się do wypowiedzi mojego klubowego kolegi, ponieważ skupił się na elementach politycznych, od czego Pan Prezydent już nas odzwyczaił. 
 
Paweł Brutel- Witomino jest dzielnicą szczególną, ponieważ została podzielona administracyjnie na dwie części.  Na to, jakie zmiany są potrzebne, wskazywali mieszkańcy całego Witomina.
Radny odczytał, jakie działania są zaplanowane dla Witomina-Radiostacji, zgodnie z treścią załącznika.
Strefa oddziaływania to jest blisko 20 tysięcy mieszkańców Witomina-Leśniczówki i Witomina-Radiostacji. Działania dla Witomina są ważne, jeśli weźmiemy pod uwagę wyniki panelu obywatelskiego (udział wzięło ponad 550 mieszkańców całej Gdyni). Oprócz działań infrastrukturalnych przewiduje się też działania społeczne, wyrównywanie szans w dostępie do edukacji, sportu i kultury. Pan Prezydent wskazał m. in. na Centrum Usług Sąsiedzkich z biblioteką, które będzie usytuowane w centrum dzielnicy. Ten obiekt będzie wykorzystywany przez wszystkie grupy mieszkańców dzielnicy. Witomino jest dzielnicą, przez którą się przejeżdża. Dzięki rewitalizacji będzie się chciało tam zatrzymać na dłużej.
 
Patryk Felmet- Oksywie: zakres rewitalizacji obejmie baraki przy ulicy Dickmana 18 - 24. Co tam się wydarzy? – Gdyby Pan Prezydent zechciał powiedzieć o tym więcej.
 
Beata Szadziul- program rewitalizacji pozwoli na kompleksowe działania. Pozwoli nam na działania sprawiedliwe. W wielu miejscach poprawi się jakość życia mieszkańców. Wierzę, że nie będzie osoby w mieście, która nie odczuje tych zmian, nie będzie ich świadkiem bądź uczestnikiem. Jest to program „szyty na miarę”. Od wielu lat prowadzimy procesy rewitalizacyjne w Gdyni. Można powiedzieć, że ten zastrzyk finansowy jest tylko wiatrem w żagle. Wierzę, że to wieloletnie doświadczenie będzie nadal wykorzystywane.
Kilka działań skierowanych jest do dzieci i młodzieży, grup szczególnie mi bliskich. Uzyskaliśmy ponad 3,5 mln. zł. na dofinansowanie placówek wsparcia dziennego, w których młodzież na co dzień otrzymuje pomoc, także wsparcie psychologiczne. To bardzo ważne. Będą też pieniądze na dom sąsiedzki przy ul. Śmidowicza. Wiemy, że takie działania są kluczowe. W planie mamy wydanie kolejnego miliona. To są bardzo dobre wiadomości dla dzieci i młodzieży, a także dla ich rodzin. Program jest szansą dla całego Miasta.
 
Ewa Krym- bardzo dziękuję za program rewitalizacji Zamenhofa i Opata Hackiego.
Radna wymieniła działania omówione przez Prezydenta M. Gucia i ujęte w programie.
- Bardzo dziękujemy. Cieszymy się z rewitalizacji.
 
Ireneusz Bekisz- plan jest godny przyjęcia. Jest tylko jeden problem, dotyczący mieszkańców „Pekinu”, żyjących w warunkach urągających XXI wiekowi, ale nie tędy droga, że będziemy krzyczeć (uwaga do krzyczących obserwatorów obrad).
Jestem członkiem komisji gospodarki mieszkaniowej RM, a także społecznej komisji mieszkaniowej przy Prezydencie, przyznającego mieszkania komunalne, socjalne i zastępcze.
- Mówię do mieszkańców, a nie do gości z Warszawy – zaznaczył radny Bekisz zwracając się do obserwatorów, a następnie kontynuując wypowiedź odnoszącą się do projektu: - Jestem Państwa zwolennikiem. Nikt nikogo nie chce skrzywdzić. Są pewne zasady, na których trzeba się opierać w przydzielaniu mieszkań socjalnych, komunalnych i zastępczych. Mieszkańcy muszą spełniać warunki określone w regulaminie, który – moim zdaniem – jest jednym z lepszych regulaminów obowiązujących w tym zakresie w Polsce. Zajmuję się mieszkalnictwem od ponad 30 lat. Nie goście z Warszawy Wam pomogą. Spotkajmy się i porozmawiajmy na temat możliwości przyspieszenia rozwiązania problemu, który nie jest łatwy. Na mieszkania czeka obecnie 750 osób. Jeśli ktoś da nam miliard złotych, to wybudujemy 750 mieszkań i dodatkowo 480, żeby zaspokoić potrzeby nie tylko „Pekinu”, ale i innych mieszkańców. Nie ma takiego Miasta w Polsce, gdzie ten problem nie występuje. Mieszkańcy ogródków działkowych przy Al. Zwycięstwa też przychodzili, rozmawiali i ich problem został rozwiązany. Rozmawiali też mieszkańcy „Meksyku” i ich problem także udało się rozwiązać pozytywnie. Musimy rozmawiać i na pewno nie będą to łatwe rozmowy. Nie ma możliwości, aby w ciągu roku dać wszystkim mieszkania. Nawet bogatej Gdyni na to nie stać. Przewodnicząca RM jest jednocześnie przewodniczącą społecznej komisji mieszkaniowej. Możemy przyspieszyć budowę budynków komunalnych, ale to nie znaczy, że dzisiaj one powstaną i że otrzymają je tylko mieszkańcy „Pekinu”, bo są inne osoby w bardzo trudnej sytuacji. Apeluję do mieszkańców – przyjdźcie i razem spróbujmy znaleźć jakieś rozwiązanie. Na pewno tędy prowadzi droga.
 
P. Stolarczyk- nie będę komentował wypowiedzi Pana Prezydenta. Ta wypowiedź świadczy o poziomie kultury politycznej, panującej na tej sali. Przypomnę, że mówiłem o pewnej tezie. Niepokojące jest, że Pan Prezydent słyszy coś, czego nie powiedziałem.
Słyszeliśmy tu wiele rzeczy, które odwracają uwagę od głównego problemu. Przypomnę, że  PiS już wcześniej przedstawiało propozycje i uwagi, które nie wzbudziły zainteresowania władz gminy. Nie ma przeszkód w kontynuowaniu rozmów na temat przyszłości Wzgórza Orlicz-Dreszera. Propozycja zawarta w gminnym programie rewitalizacji jest dla mieszkańców „Pekinu” zaproszeniem do możliwej bezdomności.
 
Kamil Góral- wychowałem się na Babich Dołach. Te planowane 5 mln. zł. dla dzielnicy to niewątpliwie rozwój, integracja mieszkańców. Te działania zapewnią nie tylko lepsze mieszkania, ale i ciekawsze spędzanie czasu. Jestem też wdzięczny radzie dzielnicy, która też brała udział w tworzeniu projektu. Mówi się o Babich Dołach, że to kurort nieodkryty, a ja  dodam, że dzięki tej rewitalizacji to będzie  kurort, który jeszcze nie raz zadziwi.
 
Andrzej Bień- przygotowany został dokument, który ma prowadzić do rozwiązania narastających problemów. Wytypowano konkretne obszary, bardzo zróżnicowane i stąd w poszczególnych miejscach są inne problemy do rozwiązania. Generalnie są trzy cele: pomóc ludziom mieszkającym na tych obszarach, żeby mogli rozwiązywać swoje problemy samodzielnie. Jest to cel, moim zdaniem, najważniejszy. Następny cel to  poprawa standardów życia, a więc poprawa infrastruktury, co pozwoli ludziom godnie żyć, ale jest to element techniczny. Trzeci to poprawa wyglądu wspólnej przestrzeni. Chodzi o przestrzenie już zdegradowane.
Zwracając się do obserwujących obrady Wiceprzewodniczący Bień mówił: - Mam nadzieję, że czytaliście Państwo program. Co do „Pekinu” program mówi o trzech podstawowych działaniach. Przeanalizowano każdą sytuację oddzielnie. Każdy z Państwa otrzyma indywidualny plan pomocowy, który będzie propozycją czy to innego miejsca zamieszkania, czy osiągania lepszych zarobków, żebyście Państwo mogli samodzielnie funkcjonować. Na stronie 245. programu są informacje, że Państwu, którzy będą mieli trudności ze znalezieniem mieszkania w innym miejscu, zapewniona będzie pomoc udzielona w ciągu 4. lat. 18 osób, na których ciążą wyroki eksmisyjne, ma uzyskać pomoc od Miasta w ciągu 2., najbliższych lat. Chcemy wzmocnić te rodziny, które nie mogą sobie poradzić samodzielnie. Dlatego program zasługuje na przyjęcie w całości. Nikogo nie wykluczajmy.
 
Hanna Mazur- program jest istotnie bardzo potrzebny i cieszę się, że jest wprowadzany, natomiast zwracam uwagę na to, że mamy inne dzielnice, które też borykają się z różnymi problemami i dobrze by było w następnym etapie o nich pomyśleć. Mamy wspaniale działające rady dzielnic. Dziękuję Wiceprzewodniczącemu rady dzielnicy Orłowa – tak prężnie działającej rady jeszcze nie było. Dobrze by było, gdyby rewitalizacja dotknęła też innych miejsc.
 
Ad vocem powyższej wypowiedzi głos zabrała radna Marika Domozych: - Zakładam, że Pani radna Mazur poruszyła sprawę Orłowa. Czy była Pani na Oksywiu Dolnym? Ten teren wymaga nie tylko wizerunkowych czy społecznych. Wystarczy to przeczytać. Orłowo tych kryteriów nie spełnia. Program dotyczy dzielnic bardziej problematycznych. Skupmy się najpierw na tym, co jest naprawdę potrzebne. Orłowo nie wymaga rewitalizacji, tylko pewnych korekt kosmetycznych.
 
Jarosław Kłodziński- osoby mieszkające na terenach, które będą rewitalizowane,  identyfikują się z nimi. Jeśli patrzeć na długość czasu zamieszkiwania, to niektóre rodziny mieszkają na tych terenach już od XIX wieku i na czoło wysuwają się tu Oksywie i Babie Doły. Te osoby są niewątpliwie dumne z tego, że tam mieszkają i na pewno chciałyby, aby otoczenie miejsc, które zamieszkują, poprawiło się. Dlatego dziękuję za przygotowanie programu i przeznaczenie ponad 100 mln. zł. dla trudnych terenów Gdyni północnej, czy innych osiedli. Jako mieszkaniec Gdyni Północ od ponad półwiecza chciałbym, aby tych pieniędzy było wielokrotnie więcej. Są miejsca, gdzie  ulice są  nieoświetlone, piaszczyste drogi. Mieszkańcy mieszkający w tzw. czworakach nie chcą się wyprowadzić, tylko poprawić swój byt i jakość otoczenia. Podobnie jest w przypadku ulic Śmidowicza, Płk. Dąbka czy Dickmana. Ci ludzie czasami mieszkają w barakach zostawionych przez okupanta, mówią o sobie „jesteśmy z Oksywia”. Jest to tamtejszy genius loci i żeby ten duch miejsca, duch ludzi trwał, uprzejmie proszę o przyjęcie programu.
 
Radna H. Mazur odniosła się do wypowiedzi radnej M. Domozych: - Proponuję słuchać „uchem, a nie brzuchem”. Nie zakwestionowałam ani jednego punktu programu. Mówiłam tylko, żeby nie zapominać o innych dzielnicach. Nie mówiłam niczego o Orłowie.
 
Wiceprezydent M. Guć- dziękuję Pani Domozych za bardzo uważną lekturę – faktycznie, zgłoszone przez Panią poprawki są zasadne i dlatego przyjmuję je w drodze autopoprawki (dot. SP Nr 33).
Pan Bełbot zastanawiał się, czy wystarczy pieniędzy na działania w „Meksyku”. Trzy obszary  z sześciu nie są objęte wsparciem unijnym, ponieważ Urząd marszałkowski nie zakwalifikował tych obszarów i dlatego właśnie  gminny program jest uchwalany przez Radę Miasta, bo właśnie rada decyduje o pieniądzach. I jeszcze uwaga nt. działań rewitalizacyjnych na Opata Hackiego i Zamenhofa: te działania były wzorcowe i zajęły dwa lata, by otworzyć mieszkańców na rozmowy (początkowo byli nieufni i mieli duże poczucie krzywdy). Potem odbył się kolejny etap dyskusji i konsultacji społecznych na temat sposobu zagospodarowania przestrzeni i dopiero potem wykonano dokumentacje, uzyskano pozwolenia na budowę. Wypracowanie kompletu dokumentacji pozwoliło na zorganizowanie przetargu, który jest już rozstrzygnięty. Wkrótce podpiszemy umowy i firma wejdzie na plac budowy.
Pytanie radnego Felmeta: w działaniu 11. na Oksywiu jest mowa o remontach i modernizacjach budynków komunalnych (faktycznie nie są wymienione adresy). Przewidujemy docieplenie baraków  przy ul. Dickmana, podjęte zostaną starania obniżenia wysokich kosztów ogrzewania. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony konkurs na zaprojektowanie terenu wspólnego, co następnie zostanie zrealizowane, a więc mieszkańcy ul. Dickmana na pewno będą mieli powody do zadowolenia.
Odnosząc się do poprawki klubu PiS:  poprawka jest niezgodna z ustawą, ponieważ art. 2, 3 i 14 ustawy o rewitalizacji mówią, że gminny program musi być sporządzony dla całego obszaru. Przyjęcie poprawki sprawiłoby, że program byłby niezgodny z ustawą. Gdyby chcieć pozbawić mieszkańców „Pekinu” jakiejkolwiek pomocy – bo do tego zmierza w istocie poprawka, faktycznie „zapraszająca do bezdomności”, to musielibyśmy ponownie ustalić nowe obszary bez „Pekinu”, ponownie przystąpić do konsultacji społecznych, uchwalić wytypowane obszary. Ta uchwała musiałaby być ponownie ogłoszona w dzienniku wojewódzkim i dopiero wtedy moglibyśmy uchwalić program. Przyjęcie poprawki sprawiłoby też, że pozbylibyśmy się środków unijnych (ok. 50 mln. zł.).  Brak programu rewitalizacji nie pozwoliłby nam na podpisanie umów.
 
P. Stolarczyk- Panie Prezydencie, to nie moje zaproszenie do bezdomności, ale nasze propozycje mają na celu rzeczywiste rozwiązanie problemu. To Państwo jesteście odpowiedzialni za ten bałagan prawny, o którym Pan mówił. Za to, że rewitalizacja dla „Pekinu” nie ma nic wspólnego z rewitalizacją, ponieważ mówimy jedynie o komponencie socjalnym. Czy za rewitalizację można uznać tzw. działania osłonowe? Jeśli nawet uznalibyśmy tę niefortunną ofertę za rewitalizację, to gdzie tu jest rewitalizacja przestrzenna? Państwo odpowiecie, że nie jest to teren gminny. Albo więc nie należy się zabierać w ten sposób do rewitalizacji tego obszaru albo pomyśleć o innych, proponowanych przez nas rozwiązaniach tak, abyśmy mogli myśleć o rzeczywistej rewitalizacji.
 
M. Bełbot- dziękuję za odpowiedź i trzymam za słowo (i mieszkańcy również), że to nie jedynie deklaracja, ale konkretne działania dla „Meksyku”. Co do rewitalizacji dla Opata Hackiego i Zamenhofa to ogłoszenie przetargu przeciągało się, ponieważ długo trwały prace przygotowawcze. Wyrażam nadzieję, że w pozostałych przedsięwzięciach będziecie Państwo wsłuchiwać się w głosy mieszkańców i nimi się kierować, czego przykładem jest „Meksyk”.
 
Poprawka klubu radnych PiS (dopisanie w paragrafie 1. zdania o treści: w załączniku do niniejszej uchwały skreśla się w części II rozdział 7: „Podobszar rewitalizacji nr 5 – część dzielnicy Leszczynki, rejon tzw. Pekinu) nie została przyjęta: 6/19/0
 
UCHWAŁA NR XXX/721/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017 – 2026 została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 6.2.
Po przedstawieniu, zgodnie z treścią załącznika, proponowanych zmian do budżetu 2017, Skarbnik Miasta Gdyni K. Szałucki zapewnił, że budżet po zmianach będzie zrównoważony, na właściwym dla Gdyni poziomie.
 
Opinie wszystkich  komisji  pozytywne – jak w biuletynie rady stanowiącym załącznik
 
UCHWAŁA NR XXX/722/17 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na 2017 rok została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za
 
Ad 6.3.
Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił Skarbnik K. Szałucki.
 
Opinie wszystkich komisji pozytywne
 
UCHWAŁA NR XXX/723/17 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2017 – 2033, została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za
 
Ad 6.4.
K. Szałucki- Zarząd Cmentarzy Komunalnych jako zakład budżetowy musi mieć zapewnioną płynność finansową, co może być zapewnione poprzez budżet Miasta.
 
Opinie komisji:
Komisja Polityki Gospodarczej- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Samorządności- pozytywna
Komisja Polityki Rodzinnej- pozytywna
Komisja Sportu- pozytywna
Komisja Budżetowa- pozytywna
 
UCHWAŁA NR XXX/724/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zasad ustalania i przekazywania środków finansowych zakładowi budżetowemu Zarząd Cmentarzy Komunalnych  w Gdyni, wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług, została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za
 
Ad 6.5.
Wiceprzewodniczący i Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa, radny Andrzej Bień, poinformował o proponowanym, zgodnie z wnioskiem Komendanta Policji, przeznaczeniu 23 500  zł. na nagrody dla policjantów.
- Od wielu lat Pan Prezydent stara się doceniać wysiłki funkcjonariuszy Policji i stąd co roku uchwalana jest określona kwota na nagrody dla szczególnie zasłużonych policjantów.
 
Opinie komisji:
Komisja Polityki Gospodarczej- pozytywna
Komisja Samorządności – pozytywna
Komisja Sportu- pozytywna
Komisja Budżetowa- pozytywna
 
UCHWAŁA NR XXX/725/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wsparcia finansowego działań gdyńskie Policji w 2017 r. została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za
 
Ad 6.6.
Wiceprezydent M. Stępa- proponujemy przystąpienie do sporządzenia planu na wniosek inwestora – firmy budującej centra logistyczno – spedycyjne na terenie całej Polski. Przedmiotowy teren jest częścią obszaru, na którym realizowany jest projekt „Dolina Logistyczna”. Pojawiły się regulacje prawne, na skutek których tereny mające status gruntów rolnych nie mogą być przedmiotem obrotu, chyba że są objęte planem i plan wskazuje inne niż rolny wykorzystanie takich terenów. Ponieważ zależy nam na realizacji funkcji logistyczno – dystrybucyjnych i skoro jest inwestor, który z taką inicjatywą występuje, a także z tego powodu, że mamy odpowiedni teren, proponujemy przedmiotowy  projekt uchwały.
 
Opinie komisji:
Komisja Polityki Gospodarczej- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
 
Mirosława Król- czy opracowanie planu będzie też związane z medialnymi informacjami, dotyczącymi prawdopodobnie powstałej inwestycji Via Maris, która nie jest inwestycją związaną z OPAT-em i portem?
 
M. Stępa- w zasadzie jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Moim zdaniem Via Maris to jest rozwinięcie OPAT-u. Droga o statusie krajowym dobiegałaby do ul. Władysława IV. Dzięki temu średnia cena za kilometr będzie niższa. Plan nie ma z tym nic wspólnego.
 
A. Bień- plan pozwoli na komercyjne ożywienie tego obszaru.
 
UCHWAŁA NR XXX/726/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Cisowa w Gdyni, rejon ul. Hutniczej oraz linii kolejowej nr 228, została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za
 
Ad 6.7.
M. Stępa- plan dla tej dzielnicy (Śródmieścia – p.p.) przyjęliśmy w 2010 roku.
Dwa lata później wskazaliśmy w uchwale miejsce na posadowienie pomnika Tadeusza Wendy, mieszczące się w granicach planu. Okazało się, że zapisy planu nie dopuszczają do budowy pomnika Tadeusza Wendy i żeby usunąć tę przeszkodę przedkładamy projekt uchwały.
 
Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Polityki Gospodarczej- pozytywna
/powyższe dot. także kolejnych projektów w spr. planów/
 
Przewodnicząca J. Zielińska wyraziła radość z tytułu przedłożenia przedmiotowego projektu uchwały.
 
UCHWAŁA NR XXX/727/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego  części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Pirsu nr 1 na Molu Rybackim, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 6.8.
M. Stępa- zapis w planie prac planistycznych sprawił, że  kształt działki (wskazanej przez Wiceprezydenta na mapie i opisanej w załączniku) utrudniał jej zabudowanie. Właściciel wystąpił z wnioskiem o zmianę zapisów. Stwierdziliśmy, że wyrazimy na to zgodę, jeśli wnioskodawca stanie się właścicielem całego terenu i osoba ta o to zadbała wykupując pozostałą część terenu. Wzięliśmy też pod uwagę wnioski innego właściciela, który chciałby na swoim terenie zbudować obiekt przeznaczony dla starszych osób.
Obecnie jest to teren pozbawiony funkcji sportowych. Przeprowadzone zostaną analizy pod kątem tych kwestii i sprawdzenia, czy w otoczeniu znajdzie się miejsce dla urządzenia boiska. Nie wiemy jeszcze, czy da się to  pogodzić z funkcją ośrodka dla starszych osób. Poinformujemy o tym z chwilą przygotowania koncepcji planu.
 
Hanna Mazur- wydaje się zasadne, żeby nie pozbawiać mieszkańców możliwości korzystania z funkcji sportowych. Boiska, które były przy dawnym liceum nr 1 nie istnieją, co też zubożyło ten teren. Trudno sobie wyobrazić, żeby nie udało się tam wkomponować jakiegoś budynku bez uszczerbku dla funkcji sportowych, bo teren jest dość duży.
 
Sebastian Jędrzejewski- w imieniu mieszkańców trzymam kciuki za ten plan niezależnie od tego, czy ten teren będzie wykorzystany pod kątem funkcji sportowych, czy też będzie to inny teren. Liczę  na to, że znajdziemy teren pod boisko.
 
UCHWAŁA NR XXX/728/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej i Parkowej, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 6.9.
M. Stępa- po wschodniej stronie Al. Zwycięstwa jest realizowana przez SKO inwestycja – zespół mieszkaniowo – usługowy, który będzie obsługiwany drogą dochodzącą do Al. Zwycięstwa. Potrzebne jest stworzenie miejsca na 4-wlotowe skrzyżowanie.
Powyższe wyjaśnienie ilustrowane było prezentacją na mapie.
Wiceprezydent  poinformował o treści uwag, jakie wpłynęły do przedmiotowego planu po wyłożeniu publicznym (dane autorów uwag zawarte są w załączniku):
- postulat dokonania korekty linii rozgraniczających drogi w sąsiedztwie działki autorów uwagi – wniosek został uwzględniony;
- uwaga dotycząca korekty części tekstowej planu  (chodzi o zapisy dotyczące sposobu liczenia powierzchni biologicznie czynnych) - zredagowanie proponowane przez wnioskodawcę stworzyłoby konflikt z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, nawet więc duża życzliwość dla mieszkańca nie pozwala na uwzględnienie uwagi;
- uwaga dot. relacji powierzchni lukarnów do powierzchni dachów – wnioskodawca zwraca uwagę, że powstał szereg domów, gdzie ma miejsce inny stosunek powierzchni dachów do powierzchni lukarnów niż przyjęte 10 %. Sprawdziliśmy to, uznaliśmy, że uwaga ma sens, wobec czego została uwzględniona;
- uwaga dot. braku zapisu ograniczającego kolorystykę, gdy tymczasem w starym planie taki zapis był – uwaga została uwzględniona.
 
- Nie uwzględniliśmy uwagi – informował dalej p. Stępa – dotyczącej ujednolicenia wyglądu ogrodzeń, ponieważ nie mamy do egzekwowania tego skutecznych narzędzi i kłóciłoby się to z tzw. ustawą krajobrazową, a zatem takie regulacje byłyby unieważnione, zwłaszcza że tylko nieliczne rodzaje płotów podlegają procedurze pozwoleń. W ślad za ustawą przedłożony zostanie projekt uchwały i tym samym zapisy dotyczące m.in. ogrodzeń zostaną unieważnione. W przypadku ogrodzeń, które można postawić bez pozwoleń, nie mamy narzędzi kontroli.
 
UCHWAŁA NR XXX/729/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ul. Krośnieńskiej, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 6.10
Projekt przedstawił Konserwator Zabytków Robert Hirsch: - Działamy na podstawie regulaminu o udzielaniu dotacji, uchwalonego przez radę w 2010 roku. W wymaganym terminie złożono 26 wniosków, z których 6 było niekompletnych. 20 wniosków skierowano do dalszego procedowania. 18 rozpatrzono pozytywnie częściowo lub w całości.
Do projektu jest załączona tabela, w której wyszczególniono zakresy wszystkich robót (stanowi załącznik). Na 2 wnioski zabrakło pieniędzy. Spośród 18. pierwsza grupa to zabytki wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków,  druga grupa to budynki usytuowane w obszarach objętych ścisłą ochroną konserwatora w planach zagospodarowania przestrzennego. Są to zabytki grupy A. Trzecia grupa to 6 budynków położonych na obszarach wpisanych do rejestru zabytków. Cała kwota dotacji wynosi 1 212 500 zł. Dodano 150 tys. zł.  z rezerwy z uwagi na dużą liczbę złożonych wniosków.
 
Opinie komisji:
Komisja Polityki Gospodarczej- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
 
UCHWAŁA NR XXX/730/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 6.11
Prezentujący projekt Wiceprezydent M. Guć zwrócił uwagę na tabele stanowiące część projektu (p. zał.), w których przedstawiono, co zostało zrealizowane i co jest w trakcie realizacji.
Wiceprezydent zwrócił uwagę na niespójność w przepisach, czego efektem jest konieczność tworzenia odrębnych dokumentów dla planu gospodarki niskoemisyjnej, czy programu ochrony przed hałasem.
 
Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej- pozytywna
 
UCHWAŁA NR XXX/731/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Gdyni na lata 2014 – 2017, z perspektywą do roku 2010”, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 6.12
M. Guć- nowe brzmienie ustawy o ochronie przyrody dopuściło do wycinki drzew na działkach prywatnych bez pozwoleń, co widać na ulicach miast i wsi. Równocześnie ustawa zwolniła z obowiązku uzyskiwania pozwoleń przez developerów w przypadkach niektórych mniejszych drzew, a w przypadkach niektórych drzew zwolniła z obowiązku realizowania odpłatności. Generalnie więc obciążenie podmiotów gospodarczych w zakresie wycinki drzew drastycznie zmalało.
Projekt uchwały podwyższa stawki w stosunku do dotychczasowych. Chodzi o racjonalizowanie kwestii wycinkowych i stąd podzielenie drzew na 4 grupy, stosownie do ich wartości przyrodniczej. Dla każdej z grup przewidziane są odpowiednie stawki (patrz zał.). Pobierane przez Miasto opłaty są kierowane na działania proekologiczne.
 
Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej-  pozytywna
 
UCHWAŁA NR XXX/732/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usuwanie drzew została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za
 
Ad 6.13
Projekt przedstawiła, zgodnie z treścią załącznika, radna Marika Domozych.
- Jako osoba, której los zwierząt nie jest obojętny, jestem dumna z gdyńskiego schroniska „Ciapkowo”, które żadnego zwierzęcia nie odrzuca, a wręcz przeciwnie – każde otacza możliwie najlepszą opieką.
 
UCHWAŁA NR XXX/733/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Miasta Gdyni, na rok 2017, została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za
 
Ad 6.14
Wiceprezydent M.  Guć zwrócił uwagę na rozdzielenie przez ustawodawcę programu przeciw alkoholizmowi i programu przeciw narkomanii, mimo że są one ze sobą ściśle powiązane. – W trakcie dyskusji na posiedzeniu komisji padła uwaga ze strony radnego Krzyżankowskiego, że do wskaźników należałoby dołączyć kwoty. Uwaga została zgłoszona dzisiaj, więc z przyczyn oczywistych może być uwzględniona w kolejnych latach. Będziemy chcieli to zrobić.
 
Opinia Komisji Polityki Rodzinnej- pozytywna
 
UCHWAŁA NR XXX/734/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia raportu z realizacji w 2016 r. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za
 
Ad 6.15
Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawiła Przewodnicząca Komisji Oświaty, radna Ewa Krym.
 
Opinia Komisji Oświaty- pozytywna
 
UCHWAŁA NR XXX/735/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania imienia Przedszkolu Nr 24 w Gdyni, ul. Korczaka 22, została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za
 
Ad 6.16
Przedstawiła radna E. Krym.
 
Opinia Komisji Oświaty- pozytywna
 
UCHWAŁA NR XXX/736/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania imienia Przedszkolu Nr 31 w Gdyni, ul. Zamenhofa 8, została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za
 
Ad 6.17
Blok projektów uchwał dotyczących nieruchomości przedstawił, zgodnie z treścią załączników, Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pan Tomasz Banel.
 
Opinie komisji:
Komisja Polityki Gospodarczej- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
/powyższe dotyczy całego bloku projektów, do punktu 6.41  włącznie/
 
UCHWAŁA NR XXX/737/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – Miasta na prawach powiatu, nieruchomości położonych w pasie ulicy Sopockiej, została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za
 
Ad 6.18
 
UCHWAŁA NR XXX/738/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Wielkopolskiej, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 6.19
 
UCHWAŁA NR XXX/739/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – Miasta na prawach powiatu, nieruchomości położonej w pasie ulicy Armii Krajowej, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 6.20
 
Naczelnik T. Banel wyjaśnił, że przedmiotowy projekt należałoby traktować łącznie z kolejnym projektem, ponieważ dotyczą tego samego obszaru inwestycyjnego. Rozdzielenie na dwa projekty wynika z faktu, że w przypadku jednej nieruchomości użytkownikiem jest dzierżawca parkingu, natomiast w przypadku drugiej właścicielem jest gmina.
 
UCHWAŁA NR XXX/740/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na prawa użytkowania wieczystego, przysługującego Gminie Miasta Gdyni, na działce gruntu stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gdyni, ul. Komandorska 57, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 6.21
 
UCHWAŁA NR XXX/741/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni, ul. Komandorska 57, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 6.22
 
UCHWAŁA NR XXX/742/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, ul. Komandorska 55, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 6.23
 
UCHWAŁA NR XXX/743/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w miejscowości Kielno, gmina Szemud, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 6.24
 
UCHWAŁA NR XXX/744/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni, przy ul. Demptowskiej, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 6.25
 
UCHWAŁA NR XXX/745/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy ul. Powstania Wielkopolskiego, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 6.26
 
UCHWAŁA NR XXX/746/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  na rzecz najemcy garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu (Bohaterów Starówki Warszawskiej 16), została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 6.27
 
UCHWAŁA NR XXX/747/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  na rzecz najemcy garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie własności gruntu (Gen. Hallera 14), została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 6.28
 
UCHWAŁA NR XXX/748/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  na rzecz najemcy garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu (Chwarznieńska 91), została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 6.29
 
UCHWAŁA NR XXX/749/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  na rzecz najemcy garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie własności gruntu (Mickiewicza 33), została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 6.30
 
UCHWAŁA NR XXX/750/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  garażu położonego przy ul. Szafranowej, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 6.31
 
UCHWAŁA NR XXX/751/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych  położonych w Gdyni, przy ul. Komandorskiej, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 6.32
 
UCHWAŁA NR XXX/752/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej,  położonej w Gdyni, przy ul. Wojewody Wachowiaka 9, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 6.33
T. Banel- federacja zajmująca budynek objęty ochroną konserwatorską wniosła o zawarcie umowy na dłuższy okres, ale naszym zdaniem uzasadniony jest okres 5. lat, ponieważ rozważamy umieszczenie tam lokali komunalnych.
 
UCHWAŁA NR XXX/753/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości gruntowej,  położonej w Gdyni, przy ul. Węglowej 11, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 6.34
 
UCHWAŁA NR XXX/754/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych  położonych w Gdyni, przy ul. Bernadowskiej (300 m kw.) , została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 6.35
 
T. Banel- z uwagi na prowadzony proces inwestycyjny proponujemy w tym przypadku umowę zawartą na czas nieoznaczony.
 
UCHWAŁA NR XXX/755/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej,  położonej w Gdyni, przy ul. Bernadowskiej (12,66 ha), została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 6.36
T. Banel- w przedmiotowym przypadku trudno mówić o procedurze przetargowej, skoro o użytkowanie terenu występują wspólnoty.
 
UCHWAŁA NR XXX/756/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości  położonej w Gdyni, przy ul. Augustyna Necla, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 6.37
T. Banel- dla przedmiotowego terenu nie ma planu, dlatego nie proponujemy sprzedaży, tylko kontynuowanie dzierżawy.
 
UCHWAŁA NR XXX/757/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości  gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Olgierda, została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za
 
Ad 6.38
 
UCHWAŁA NR XXX/758/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości  gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Powstania Listopadowego 4, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 6.39
 
UCHWAŁA NR XXX/759/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości  gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Szyprów 24A, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 6.40
 
UCHWAŁA NR XXX/760/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości  gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Śląskiej 12-14, została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za
 
Ad 6.41
 
UCHWAŁA NR XXX/761/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości  gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Śląskiej 51, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 6.42
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Borski przypomniał o wątpliwościach zgłoszonych w związku z przedmiotową skargą na poprzedniej sesji (patrz protokół z 29. sesji) i wniosku o rozpatrzenie jeszcze raz przez Komisję Rewizyjną zarzutów podniesionych  w skardze. Ponownie więc rozpatrzono zarzuty i wysłuchano wyjaśnień Wiceprezydenta Gucia.
Komisja uznała skargę za bezzasadną i wnioskuje o przyjęcie przedłożonego projektu uchwały.
 
UCHWAŁA NR XXX/762/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi mieszkańców dzielnicy Gdynia-Dąbrowa na działalność Prezydenta Miasta Gdyni została podjęta: 15/2/6
 
Ad 6.43
Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił Naczelnik T. Banel.
 
Opinie komisji:
Komisja Polityki Gospodarczej- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
 
UCHWAŁA NR XXX/763/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej przy ul. Lidzkiej 61 została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 6.44
Projekt i dołączoną autopoprawkę (stanowi zał.) przedstawił Wiceprezydent Bartosz Bartoszewicz.
- Zmiana ustawy o systemie oświaty powoduje, że zmieniają się szkoły podstawowe, zespoły szkół. Uwzględnione zostały podjęte dzisiaj uchwały o nadaniu imion przedszkolom. Konieczne jest uaktualnienie z uwagi na powstanie 3. szkół podstawowych z oddziałami zerowymi. Zostały też uchwalone statuty 2. przedszkoli, co także wymaga odzwierciedlenia.
 
Opinia Komisji Oświaty- pozytywna
 
UCHWAŁA NR XXX/764/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 6.45
B. Bartoszewicz- poprosiliśmy o opinie trzy związki zawodowe – Forum Związków Zawodowych, Związek Nauczycieli Polskich i NSZZ „Solidarność” pracowników oświaty.
Obligatoryjne było uzyskanie opinii Kuratora. Oba projekty dotyczące sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz sieci szkół ponadgimnazjalnych i  specjalnych (pkt 6.46) zostały zaopiniowane przez Kuratora pozytywnie. Wprowadzono jedną zmianę, tj. użycie słowa „specjalna” w nazwach szkół dla dzieci niedosłyszących.
Opinia związków zawodowych NSZZ „Solidarność” jest pozytywna dla każdego projektu.
Forum Związków  nie wyraziło opinii.
ZNP nie zajął stanowiska, natomiast odniósł się do poszczególnych kwestii.
- Na poprzedniej sesji – informował pan Bartoszewicz odnosząc się do odczytanej przez siebie opinii ZNP (także w odniesieniu do kolejnego projektu uchwały) – mówiłem o możliwości Miasta w kwestii przeniesienia 17. LO do nowej dzielnicy. Podtrzymuję to stanowisko – nie możemy szkoły przenieść choćby dlatego, że jeszcze nie została zbudowana.
Odnosząc się do uwagi nt. oddziałów dwujęzycznych Wiceprezydent wyjaśniał: - Taka informacja nie musi się znajdować ani w uzasadnieniu, ani w uchwale, natomiast musi się znaleźć w statutach szkół.
Odnosząc się z kolei do kwestii zatrudnienia w szkołach Wiceprezydent powołał się na obszerne omówienie przedmiotowej kwestii na poprzedniej sesji i zapewnił po raz kolejny, że trwa praca nad sprawą zatrudnienia w szkołach. - Rozpoczął się ruch kadrowy, co uniemożliwia przekazanie aktualnie szczegółowej, precyzyjnej informacji.
Przyp. prot.: opinie związków zawodowych i Kuratora stanowią załączniki.
 
UCHWAŁA NR XXX/765/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 6.46
Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił Wiceprezydent B. Bartoszewicz.
 
UCHWAŁA NR XXX/766/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 6.47
Wiceprezydent Katarzyna Gruszecka-Spychała poinformowała, że zmiany mają charakter porządkowy i uwzględniają aktualny porządek legislacyjny.
 
UCHWAŁA NR XXX/767/17 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Gdyni na lata 2017-2021 została podjęta: 20/5/0
 
Ad 7.
Sprawozdanie z prac Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa przedstawił jej Przewodniczący, radny Paweł Brutel.
Komisja zajmuje się, poza standardowymi tematami, rozpatrywaniem petycji. Zajmowano się problemami rewitalizacji.
Na posiedzeniach goszczono przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej.
 
Ad 8.
Do Prezydium RM interpelacje nie wpłynęły.
 
Ad 9.
Paweł Stolarczyk- 16 lutego b.r. Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał uchwałę RMG z 23 września 2015 roku, dotyczącą faktycznej likwidacji Biblioteki Miejskiej, za niezgodną z prawem dodając, że uchwała już nie istnieje. A zatem okazało się, że klub radnych PiS miał rację, kiedy apelował w tej sprawie na forum Rady Miasta i w drodze interpelacji. Państwo nie zrobiliście nic. Zrobił to sąd.
 
Radny Jarosław Kłodziński zaprosił do udziału w oksywskiej Drodze Krzyżowej brzegiem morza.
 
Radny A. Bień zaprosił do udziału w gdyńskiej Drodze Krzyżowej.
 
Radna B. Szadziul zaprosiła do udziału w Wielkim Świątecznym Kiermaszu Rękodzieła informując, że jest to nowy projekt.
 
Ad 10.
 
Wolnych wniosków nie zgłoszono.
 
Ad 11.
Termin następnej sesji: 26 kwietnia b.r.; godz. 12
 
Ad 12.
Zamknięcie obrad ogłosiła Przewodnicząca RMG, radna Joanna Zielińska.
 
 
 
Na podstawie stenogramu zredagowała:
insp. Zofia Kostrzewska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 16.03.2017
Data udostępnienia informacji: 16.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 21.06.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.06.2017 14:34 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
21.06.2017 14:32 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
22.03.2017 13:45 Zmiana załącznika Katarzyna Manikowska
22.03.2017 13:41 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
16.03.2017 13:11 Korekta Katarzyna Manikowska
16.03.2017 11:34 Korekta Katarzyna Manikowska
16.03.2017 11:10 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
16.03.2017 10:19 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
16.03.2017 10:17 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska