XXXXVI sesja Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2017 r.

PORZĄDEK OBRAD
XXXVI SESJI RADY MIASTA GDYNI
25 października 2017 roku
GODZ. 12.00, s. 105 UM
 
 
Otwarcie sesji Rady Miasta,
Przyjęcie porządku obrad,
Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miasta,
Sprawozdanie z prac Rady Dzielnicy Witomino Leśniczówka,
Projekty uchwał w sprawach:
 
5.1                    przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w roku szkolnym 2016/2017,
5.2                    zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2017 rok
5.3                    zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2017 – 2033,
5.4                    określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni,
5.5                    opłaty miejscowej  na terenie Miasta Gdyni,
5.6                    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon al. Zwycięstwa oraz ulic K. Tetmajera i Redłowskiej,
5.7                    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, obejmującego obszary w rejonach ulic: Spacerowej, Orłowskiej, Króla Jana III, Przemysława, Plażowej, Balladyny i Świętopełka,
5.8                    przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej,
5.9                    uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Pirsu nr 1 na Molu Rybackim,
5.10                określenia dworca, którego zarządzającym jest Gmina Miasta Gdyni, udostępnionego przewoźnikom publicznego transportu zbiorowego, ustalenia warunków i zasad korzystania z tego obiektu oraz ustalenia stawki opłaty za jego korzystanie,
5.11                zmieniająca  uchwałę w sprawie ustalenia przepisów porządkowych dla pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni,
5.12                zmiany statutu jednostki budżetowej Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni,
5.13                zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w mieście Gdynia, udostępnionych operatorom, przewoźnikom i organizatorom publicznego transportu zbiorowego, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Gdyni oraz warunków i zasad nieodpłatnego korzystania z nich,
5.14                wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez Gminę Miasta Gdyni – jednostkę budżetową Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni z tytułu zawierania umów dotyczących wykonywania zadań własnych gminy w zakresie komunikacji autobusowej i trolejbusowej w ramach gdyńskiej komunikacji miejskiej,
5.15                wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań przez Gminę Miasta Gdyni – jednostkę budżetową Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni z tytułu zawierania umów z innymi podmiotami do 2022 r.
5.16                zmieniająca Statut Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gdyni
5.17                ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Zygmunta Augusta w Gdyni,
5.18                wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na prawo użytkowania wieczystego przysługującego Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej ustanowionego na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, oraz na nieruchomość stanowiącą własność Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej,
5.19                wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni  na nieruchomość stanowiącą własność osoby prawnej (ul. Arciszewskich),
5.20                wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste na rzecz Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej  nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kpt. Antoniego Ledóchowskiego,
5.21                wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnych zbudowanych garażami na czas nieoznaczony,
5.22                wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Marsa 8,
5.23                wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Marsa 10,
5.24                wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Franciszka Sokoła,
5.25                wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Puckiej,
5.26                wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Żwirowej,
5.27                wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Głogowej,
5.28                wyrażenia zgody na sprzedaż garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu (ul. Hallera),
5.29                wyrażenia  zgody  na nabycie prawa własności, oraz prawa użytkowania wieczystego na rzecz Gminy Miasta Gdyni  nieruchomości położonej przy ul. Jantarowej i ul. Perłowej,
5.30                wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy  ulicy Henryka Siemiradzkiego,
5.31                wyrażenia zgody na sprzedaż garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu (ul. Warszawska),
5.32                wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej   w Gdyni przy ul. Spokojnej 20,
5.33                wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chabrowej,
5.34                wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej (158 m2),
5.35                wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Hutniczej,
5.36                wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Janowskiej,
5.37                wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy  ulicy Józefa Bema,
5.38                wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Morskiej (338 m2),
5.39                wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy  ulicy Bernarda Chrzanowskiego,
5.40                wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ulicy Dembińskiego 102C,
5.41                wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych  położonych w Gdyni przy ulicy Dembińskiego 75C,
5.42                wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ul. Morskiej (173 m2),
5.43                wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Starogardzkiej,
5.44                wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Zwierzynieckiej,
5.45                wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Zamenhofa,
5.46                wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy  Al. Jana Pawła II/I,
5.47                wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gminnych położonych w Gdyni przy ul. Żarnowieckiej,
5.48                wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Spółdzielczej,
5.49                wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ulicy Witomińskiej 72,
5.50                wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ulicy Sambora 13B, 9C,
5.51                wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia  umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Morskiej 34,
5.52                wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Puckiej,
5.53                wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Kartuskiej,
5.54                wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej (28 m2),
5.55                wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Sieradzkiej,
5.56                wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Kmdr. Bolesława Romanowskiego,
5.57                wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ul. Sucharskiego,
5.58                wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ul. Buraczanej,
5.59                skargi Państwa EKL na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni.
 
Sprawozdanie z prac Komisji Kultury.
Interpelacje.
Informacje.
Wolne wnioski.
Ustalenie terminu następnej sesji.
Zakończenie obrad.

Aneks do porządku obrad
XXXVI sesji Rady Miasta Gdyni
25 października 2017 r.
 
 
 
Projekty uchwał w sprawach:
                             
1.      ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi na parkingu strzeżonym  oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2.      ustalenia opłat za korzystanie z miejsc postojowych, których zarządzającym jest Gmina Miasta Gdyni, udostępnionych przewoźnikom publicznego transportu zbiorowego,
3.      ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób i bagażu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej oraz zasad taryfowych,
4.      o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia karty „Gdynia Rodzinna Plus”
 
 
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
 
Joanna Zielińska

PROTOKÓŁ NR 36/17
KOMISJI REWIZYJNEJ
Gdynia, 25 października 2017 r.
 
 
Porządek obrad;
1. Otwarcie sesji Rady Miasta,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miasta,

4. Projekty uchwał w sprawach:
 4.1.przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w roku szkolnym 2016/2017,
4.2 zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2017 rok,
 4.3. zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2017 – 2033,
4.4. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni,
4.5 opłaty miejscowej  na terenie Miasta Gdyni,
4.6. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon al. Zwycięstwa oraz ulic K. Tetmajera i Redłowskiej,
4.7 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, obejmującego obszary w rejonach ulic: Spacerowej, Orłowskiej, Króla Jana III, Przemysława, Plażowej, Balladyny i Świętopełka,
4.8.przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej,
4.9. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Pirsu nr 1 na Molu Rybackim,
4.10. określenia dworca, którego zarządzającym jest Gmina Miasta Gdyni, udostępnionego przewoźnikom publicznego transportu zbiorowego, ustalenia warunków i zasad korzystania z tego obiektu oraz ustalenia stawki opłaty za jego korzystanie,
4.11 zmieniająca  uchwałę w sprawie ustalenia przepisów porządkowych dla pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni,
4.12 zmiany statutu jednostki budżetowej Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni,
4.13 zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w mieście Gdynia, udostępnionych operatorom, przewoźnikom i organizatorom publicznego transportu zbiorowego, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Gdyni oraz warunków i zasad nieodpłatnego korzystania z nich,
4.14 wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez Gminę Miasta Gdyni – jednostkę budżetową Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni z tytułu zawierania umów dotyczących wykonywania zadań własnych gminy w zakresie komunikacji autobusowej i trolejbusowej, w ramach gdyńskiej komunikacji miejskiej,
4.15 wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań przez Gminę Miasta Gdyni – jednostkę budżetową Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni z tytułu zawierania umów z innymi podmiotami do 2022 r.,
4.16  ustalenia opłat za korzystanie z miejsc postojowych, których zarządzającym jest Gmina Miasta Gdyni, udostępnionych przewoźnikom publicznego transportu zbiorowego,
4.17 ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób i bagażu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej oraz zasad taryfowych,
4.18 o zmianie uchwały w spr. wprowadzenia karty „Gdynia Rodzinna Plus”,
4.19 zmieniająca Statut Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gdyni,
4.20 ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Zygmunta Augusta w Gdyni,
4.21 wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na prawo użytkowania wieczystego przysługującego Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej, ustanowionego na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni oraz na nieruchomość stanowiącą własność Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej,
4.22 wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni  na nieruchomość stanowiącą własność osoby prawnej (ul. Arciszewskich),
4.23 wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste na rzecz Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej  nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kpt. Antoniego Ledóchowskiego,
4.24 wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnych zbudowanych garażami na czas nieoznaczony,
4.25 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Marsa 8,
4.26 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Marsa 10,
4.27 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Franciszka Sokoła,
4.28 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Puckiej,
4.29  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Żwirowej,
4.30 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Głogowej,
4.31 wyrażenia zgody na sprzedaż garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu (ul. Hallera),
4.32 wyrażenia  zgody  na nabycie prawa własności, oraz prawa użytkowania wieczystego na rzecz Gminy Miasta Gdyni  nieruchomości położonej przy ul. Jantarowej i ul. Perłowej,
4.33 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy  ulicy Henryka Siemiradzkiego,
4.34 wyrażenia zgody na sprzedaż garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu (ul. Warszawska),
 4.35 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej   w Gdyni przy ul. Spokojnej 20,
4.36 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chabrowej,
4.37 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej (158 m2),
 4.38 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Hutniczej,
 4.39 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Janowskiej,
 4.40 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy  ulicy Józefa Bema,
4.41 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Morskiej (338 m2),
4.42 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy  ulicy Bernarda Chrzanowskiego,
4.43 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ulicy Dembińskiego 102C,
4.44 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych  położonych w Gdyni przy ulicy Dembińskiego 75C,
 4.45 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ul. Morskiej (173 m2),
4.46 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Starogardzkiej,
 4.47 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Zwierzynieckiej,
4.48 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Zamenhofa,
 4.49 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy  Al. Jana Pawła II/I,
4.50 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gminnych położonych w Gdyni przy ul. Żarnowieckiej,
 4.51 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Spółdzielczej,
4.52 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ulicy Witomińskiej 72,
4.53  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ulicy Sambora 13B, 9C,
4.54 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia  umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Morskiej 34,
4.55 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Puckiej,
4.56 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Kartuskiej,
 4.57 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej (28 m2),
4.58 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Sieradzkiej,
4.59 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Kmdr. Bolesława Romanowskiego,
 4.60 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ul. Sucharskiego,
 4.61wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ul. Buraczanej,
4.11skargi Państwa xxx na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni,
4.12skargi Pana xxx ma działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni
4.63 ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi na           parkingu strzeżonym  oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu,
 
4.      Interpelacje.
5.      Informacje.
6.      Wolne wnioski.
7.      Ustalenie terminu następnej sesji.
8.      Zakończenie obrad.

 Lista obecności i materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki.
Pełne brzmienie opinii komisji – patrz biuletyn rady stanowiący załącznik.
Wyniki głosowań każdorazowo podawane są w nast. kolejności: głosy „za”, głosy „przeciw”, głosy „wstrzymujące się”.
Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą.
 
 
 
Ad 1.
 
Otwarcie obrad RMG ogłosiła Przewodnicząca Joanna Zielińska.
 
Ad 2.
 
Do przedłożonego porządku obrad zgłoszono następujące wnioski:
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Stanisław Borski, wniósł o wprowadzenie w trybie nadzwyczajnym projektu uchwały w sprawie skargi p. xxx na działalność Dyrektora MOPS. – Skarga wpłynęła 6 września b.r. Na ostatnim posiedzeniu komisja zapoznała się z opinią radcy, zgodnie z którą Rada Miasta nie jest właściwym organem do rozpatrzenia przedmiotowej skargi. Takim organem jest Wojewoda. Tryb wprowadzenia projektu podyktowany jest intencją, aby skarga została przekazana jak najszybciej właściwemu organowi.
 
Przewodnicząca J. Zielińska poinformowała o wykreśleniu z porządku punktu dotyczącego sprawozdania z prac Rady Dzielnicy Witomina Leśniczówki, ze względu na brak możliwości stawienia się na sesji przez przedstawiciela  rady.
Drugi punkt, o wykreśleniu którego poinformowała r. Zielińska, dotyczy sprawozdania z  prac Komisji Kultury, w związku z wyjazdem Przewodniczącej Maji Wagner na generalną konferencję Związku Miast Bałtyckich.
 
Przewodniczący Komisji Samorządności, radny Paweł Brutel, wniósł o przeniesienie punktów 2., 3. i 4. aneksu w miejsca po punkcie 4.15 porządku podstawowego, ze względu na tematyczne powiązanie przedmiotowych projektów z projektem występującym w punkcie 4.15 (wszystkie dokumenty dotyczą spraw komunikacyjnych).
 
Wniosek r. St. Borskiego (o treści j.w.)  przyjęto jednogłośnie: 24 gł. za
 
Wniosek r. P. Brutela (o treści j.w.) przyjęto jednogłośnie: 24 gł. za
 
Zmodyfikowany w wyniku przyjętych zmian porządek obrad przyjęto jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 3.
 
Wobec braku uwag protokół 35. sesji RMG został uznany przez Przewodniczącą J. Zielińską za przyjęty.
 
Ad 4.1.
Przed prezentacją informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Wiceprezydent B. Bartoszewicz poinformował o autopoprawce będącej wynikiem wniosku Komisji Oświaty o uzupełnienie informacji o wykaz sukcesów uczniów wszystkich szkół podstawowych (jak w załączniku).
Zgodnie z załączonym materiałem Wiceprezydent omówił funkcjonowanie placówek edukacyjnych do sierpnia b.r.
Główne zagadnienia raportu dotyczyły następujących zagadnień:
Przedszkola – największą bolączką było cofnięcie ze szkół 6-latków (efekt zmiany przepisów wyższego rzędu) i tym samym konieczność znalezienia dla nich miejsc w przedszkolach.
Szkoły podstawowe – odnotowano spadek średniej liczby uczniów w pierwszych klasach.
Dane dotyczące nauczycieli.
Wyniki egzaminów zewnętrznych – gimnazjalnych i maturalnych.
Ewaluacja przeprowadzona przez Kuratora.
Projekty dofinansowane ze środków UE.
Reforma szkolnictwa zawodowego.
 
/wszystkie ww. zagadnienia są szeroko opisane w załączonej informacji/
 
Opinia Komisji Oświaty- pozytywna
 
Marcin Wołek- dziękuję za dobrze przygotowany raport. Koszty jakie towarzyszyły zmianie modelu funkcjonowania gdyńskiej oświaty to ponad 10 mln. zł. Oświata stanowi od lat najważniejszą pozycję w naszym budżecie. Tylko w części jest finansowana z subwencji oświatowej. Około 140 mln. zł. co roku przeznaczamy na edukację z dochodów własnych. Dziękuję gdyńskim rodzicom, bo bez nich nie byłoby wielu  osiągnięć w gdyńskiej edukacji.
 
Radna Marika Domozych podkreśliła rangę realizowanego w Gdyni programu, dotyczącego cyber przemocy i podziękowała za jego realizację.
 
UCHWAŁA NR XXXVI/974/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 5.2.
Przedłożone zmiany w budżecie na bieżący rok omówił, zgodnie z treścią załącznika, Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki.
 
Opinie wszystkich komisji stałych pozytywne (szczegóły w załączonym wykazie opinii)
 
Patryk Felmet- czy możemy uzyskać konkretne informacje na temat kwot przeznaczonych na promocję poprzez działalność klubów sportowych? Z informacji Dyrektora GCS wynika, że nie możemy jeszcze ich otrzymać, gdy tymczasem z cytowanych przez prasę wypowiedzi pracowników GCS wynika, że znane są już kluby, które będą promować Gdynię.
 
Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu Marek Łucyk- z chwilą zwiększenia przez Państwa budżetu wszczęte zostaną procedury przetargowe. Obecnie możemy powiedzieć, że będzie to promocja poprzez piłkę nożną, koszykówkę damską i męską.
 
Ireneusz Bekisz- kwota na promocję jest znaczna, ale widać, że gdyński sport jest na naprawdę wysokim poziomie. Mamy sukcesy w piłce nożnej, mamy męską drużynę piłki ręcznej w ekstra klasie. Trzeba sport gdyński wesprzeć. Obojętnie jak będą podzielone środki, będą to dobrze wydane pieniądze.
 
P. Felmet- nie kwestionuję, że sport w Gdyni ma się coraz lepiej. Pytałem o przeznaczenie konkretnych kwot.
 
UCHWAŁA NR XXXVI/975/17 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę RM w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na 2017 rok została podjęta: 21/0/5
 
 
Ad 4.3.
Projekt omówił, zgodnie z treścią załącznika, Skarbnik K. Szałucki.
 
UCHWAŁA NR XXXVI/976/17 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2017 – 2033 została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 4.4.
K. Szałucki- chcemy utrzymać dozwoloną dynamikę wzrostu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości. W oparciu o rozporządzenie ministra finansów proponujemy, aby w przyszłym roku obowiązywały maksymalne stawki w zakresie podatku od gruntów i budynków oraz ich części, natomiast podatek od budowli jest ustalony jako regulacja stała.
 
UCHWAŁA NR XXXVI/977/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni została podjęta: 21/5/0
 
Ad 4.5.
K. Szałucki- opłatę miejscową proponujemy zwiększyć o 5 gr. za osobodobę. W tym przypadku wszystkie miasta stosują maksymalne stawki.
 
UCHWAŁA NR XXXVI/978/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdyni została podjęta: 21/0/5
 
Ad 4.6
Wiceprzewodniczący Andrzej Bień poinformował o autoprawce, zgodnie z treścią załącznika.
Radny prezentował na mapie granice obszaru, który objęty będzie planem.
 
Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Polityki Gospodarczej- pozytywna
 
DEBATA:
 
Bogdan Krzyżankowski- na poprzedniej sesji nasz klub (PO – p.p.) zaproponował projekt, z którym przystąpilibyśmy do tworzenia planu dla mniejszej części przedmiotowego obszaru. Jest to obszar, gdzie podziały geodezyjne i zabudowa mają charakter historyczny. Obszar w zasadzie całkowicie zagospodarowany. Plan miałby chronić przed jego destrukcją. Zauważyliśmy, że developerzy próbują zmieniać charakter zabudowy poprzez stawianie obiektów znacznie większych od tych, które stanowią historyczną zabudowę. Czarę goryczy przelał  fakt wydania pozwolenia na budowę obiektu 5-cio kondygnacyjnego na zbiegu ulic Narutowicza, Kopernika i Legionów, a ponieważ nie ma dla tego miejsca planu, budowa odbyłaby się na zasadzie tzw. dobrego sąsiedztwa. Pojawiło się zagrożenie, że zaczną powstawać obiekty o podobnych gabarytach. Przystąpienie do planu zahamowałoby wydawanie pozwoleń na 9 miesięcy. Straciliśmy miesiąc (przez ten czas mogły być wydawane pozwolenia) i przystępujemy do sporządzania  planu dla obszaru znacznie rozleglejszego od tego, którego dotyczył nasz projekt. Jakie są szanse, że w ciągu tych 9. miesięcy plan zostanie opracowany i w jakim stopniu rozszerzenie obszaru opóźni uchwalenie planu?
 
Radny P. Brutel zapowiedział transmisję wystąpienia radnej Maji Wagner.
 
M. Wagner- plan służy zachowaniu charakteru i ładu objętej nim przestrzeni. Ta przestrzeń jest miejscem, gdzie swoją siedzibę mają dwie wybitne szkoły – III i VI LO. Tu mieści się Klasztor Franciszkanów. Tu mają swoje siedziby  Szkoła Muzyczna, czytelnia naukowa Miejskiej Biblioteki Publicznej. Tu powstanie park centralny. Są tu zespoły domów jednorodzinnych oraz zabudowa bliźniacza. To także strefa ochrony konserwatorskiej pierwszego stopnia.
W ostatnim czasie byliśmy świadkami działań developerów, którzy korzystając z obowiązujących przepisów zmieniają charakter naszej dzielnicy. Te działania spotkały się z protestami mieszkańców. Dziękuję Prezydentowi Stępie za wsłuchanie się w głosy mieszkańców Wzgórza Św. Maksymiliana i dotrzymania obietnicy co do przystąpienia do prac planistycznych. O podjęcie takiej uchwały zabiegali radni wszystkich klubów i mam nadzieję, że wszyscy radni projekt uchwały poprą.
 
Radnemu B. Krzyżankowskiemu odpowiedział Wiceprezydent M. Stępa: - Oczywiście, że rozszerzenie obszaru nie skróci, ale też nie jest powiedziane, że wydłuży czas opracowywania planu. To nie jest tak, że długość opracowywania planu jest proporcjonalna do wielkości obszaru. Czy proces ten będzie trwał 9 miesięcy? Raczej nie, ale przy mniejszym obszarze, o który Państwo postulowaliście, też nie trwałoby to krócej. Przeważnie sporządzanie planu trwa kilkanaście miesięcy. Obiecałem, że do końca roku przedłożymy taki projekt uchwały, ale że będzie on obejmował większy obszar, który podlega tym samym zagrożeniom. Na tyle, na ile mamy wpływ, a mamy wpływ mizerny, będziemy dbać o to, żeby nie przedłużać tej procedury. Jeśli uwag i kontrowersji nie będzie za dużo, to być może czas opracowywania planu tak bardzo nie przekroczy owych 9. miesięcy, jednak w 9. miesiącach raczej się nie zmieścimy.
 
Radny B. Krzyżankowski- mówi się, że jak jest wola, to znajdzie się sposób. Obszar, który wskazaliśmy, jest praktycznie zagospodarowany. W jego przypadku  nie trzeba żadnej finezji ani ogromnego wysiłku intelektualnego. Szkoda – straciliśmy miesiąc. Oczywiście cieszymy się, że w ogóle przystępujemy do sporządzania planu. Oczywiście poprzemy projekt mimo uwag, o których mówiłem.
 
Dorota Płotka- cieszę się, że nasza koleżanka, radna Wagner, zmieniła zdanie, ponieważ miesiąc temu głosowała „przeciw” (mowa o głosowaniu nad projektem wniesionym przez klub PO). Bardzo ważne jest dla mieszkańców, aby  plan opracowano jak najszybciej. W naszej dzielnicy np. wydano bardzo dużo pozwoleń.
 
A. Bień- przystąpienie do planu wstrzymuje wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, a nie pozwoleń, jeśli jednak decyzję wydano wcześniej, musi być uwzględniona. Nie straciliśmy miesiąca, bo trzeba mieć siły, żeby przystąpić do sporządzania planu i te 9 miesięcy zacznie swój bieg od dzisiaj, więc siłą rzeczy wydłuży się czas wstrzymujący wydawanie decyzji i realizacja wszystkich wniosków, które wpłynęły, będzie wstrzymana. Mamy obecnie dużo lepszą sytuację, bo przystępujemy do sporządzania planu dla całości terenu. Oczywiście będziemy chronili te miejsca, które takiej ochrony wymagają.
Pani Wagner głosowała przeciw uchwalaniu planu dla mniejszego terenu niż przedmiotowy. Plany powinny obejmować duże obszary, aby porządek przestrzenny był zachowany.
 
D. Płotka- mogliśmy przyjąć plan miesiąc temu (mowa o przystąpieniu do sporządzania planu) i dzisiaj go rozszerzyć, bo mamy takie prawo.
 
M. Stępa- oczywiście, że można podjąć uchwałę o rozszerzeniu obszaru, ale to stworzyłoby sytuację, w której mielibyśmy dwie procedury, a tego chcieliśmy uniknąć.
 
UCHWAŁA NR XXXVI/979/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon Al. Zwycięstwa oraz ulic K. Tetmajera i Redłowskiej, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 4.7.
A. Bień- dla tej części miasta  plan przyjmowaliśmy już dwukrotnie – pierwszy plan uchwaliliśmy w 2007 r., a zmiany do niego wprowadziliśmy w 2016 roku. Zmiany wzbudziły opór. Sprawa skończyła się w sądzie. Sąd uznał racje kwestionujących ustalenia, następnie sąd w wyższej instancji stwierdził, że my mamy rację, ale kasacja sprawiła, że zmiany nie wejdą w życie. Chcemy poprawić parametry zabudowy, dlatego wskazujemy w planie cztery konkretne obszary (opisane w załączniku).
 
Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Polityki Gospodarczej- pozytywna
 
DEBATA:
 
Hanna Mazur- plan, o którym mówimy, był chyba najbardziej oprotestowanym planem. Warto podkreślić, że wśród osób, które protestowały, byłam m.in.  ja, ale zwracam uwagę przede wszystkim na uwagi rady dzielnicy. Te uwagi uwzględnił sąd. Można było wysłuchać tych mieszkańców tutaj. Niestety, nie chciano ich wysłuchać. Uwagi były składane na piśmie, więc trudno było je przeoczyć. Teraz mamy szansę wsłuchania się w głosy mieszkańców, którzy zmiany sobie nie życzą. Władza, to służenie społeczeństwu, a nasze społeczeństwo nie chce zmian w nadmorskim Orłowie. Interes społeczny powinien być nadrzędny w stosunku do  interesów developerów. Jest to ewenement w skali światowej, żeby tak atrakcyjne turystycznie miejsce w Gdyni miało tak mało hoteli, np. w porównaniu z Sopotem i Gdańskiem. Hotele powinny powstawać przede wszystkim w Orłowie, gdzie pierwotnym zamysłem było stworzenie tam kurortu -  takiego, jakim był Sopot należący do Wolnego Miasta Gdańska. I to jest zaprzepaszczane. Jest naprawdę dużo miejsc w mieście, dla których nie ma planów. Fakt, że jest siedem zmian w jednym planie też powinien dać do myślenia. Jest to brak szacunku dla mieszkańców, którzy chcieliby uczestniczyć w kształtowaniu ładu przestrzennego. Wobec ilości zmian nie mają szans, bo też pracują zawodowo i nie zatrudniają rzeszy architektów oraz prawników. Podkreślam wolę rady dzielnicy, która stanowczo protestuje przeciw jakimkolwiek zmianom, szczególnie jeśli chodzi o działkę, na której był „Maxim” i gdzie  powinny powstawać hotele, a nie mieszkania.
Pytanie do Prezydenta: czy wyliczono, jakie byłyby zyski z tytułu jednorazowej sprzedaży działki, a jakie byłyby zyski  z turystyki? Drugie pytanie dotyczy spadkobierców, którzy mają roszczenia do działki po „Maximie” – czy weźmiemy odpowiedzialność za wypłacenie im odszkodowań, jeśli zostanie podniesiona wartość tej nieruchomości?
 
M. Stępa- Pani radna mówiła o pracy w radzie jako o służbie dla społeczeństwa. Dla Pani radnej społeczeństwo to są ci, którzy protestują, ale ci, którzy wnioskują o zmiany to już nie jest społeczeństwo i im służyć nie trzeba. Zmiany wprowadza się na wnioski, także developerów. Developer to nie jest jakiś złoczyńca. Developer buduje mieszkania. Jesteśmy państwem w UE, które ma najmniej mieszkań przypadających na tysiąc mieszkańców. Nie traktujemy wniosków developerów w lepszy, ale też nie w gorszy sposób. Ten plan przeszedł już wszystkie weryfikacje i duża część wniosków była uwzględniona. Inne wnioski są wciąż aktualne. Przypominam, że przystąpienie do sporządzania zmian nie przesądza o ich kształcie, natomiast otwiera pracę merytoryczną i publiczną dyskusję. Przystąpienie proponujemy w ślad za licznymi wnioskami osób, którym musimy służyć tak samo jak tym, którzy protestowali.
 
T. Szemiot- plan dla Orłowa robiliśmy już wiele razy. Przed chwilą podjęliśmy uchwałę o przystąpieniu do sporządzania planu dla Wzgórza Św. Maksymiliana, które traciło na tym, że pracownicy biura planowania co jakiś czas są zajęci Orłowem.
 
I. Bekisz- Pani Mazur zadała pytanie, czy wyliczono wpływy z tytułu podatku od nieruchomości. Między podatkiem od „mieszkaniówki” a podatkiem od hotelu jest na pewno różnica. Usługi płacą wyższe podatki. My i tak nie dostajemy pieniędzy z tych podatków oprócz gruntowego.  Z moich wyliczeń wynika, że wpływy z podatku zwróciłyby wartość działki  po 30. latach. Czy w Gdyni jest mało hoteli? Na pewno. Hotel jest opłacalny wtedy, gdy średnioroczne obłożenie jest na poziomie 60 %.
 
H. Mazur- są miejsca, gdzie rzeczywiście można budować mieszkania i jest ich bardzo dużo. Jeśli chodzi o hotele, to akurat Orłowo jest takim miejscem, gdzie nie będzie problemu z obłożeniem.
Proszę o odpowiedź w kwestii odszkodowania dla spadkobierców, którzy zgłosili roszczenie do działki. Wartość działki po uchwaleniu planu wzrośnie i będzie to skutkowało wyższym odszkodowaniem, które będzie musiał zapłacić Skarb Państwa. Nie wiem, czy nie działałoby to ze szkodą dla interesu społecznego.
 
M. Stępa- Pani obawy byłyby słuszne jakiś czas temu. Obecnie  rządzące środowisko polityczne proponuje takie zmiany ustawowe, które spowodują, że odszkodowanie będzie odpowiadało wartości nieruchomości w chwili, gdy właściciel tę nieruchomość stracił. Uważam, że ten projekt PiS, jak również inne projekty, jest bardzo cenny. Proszę się nie bać, PiS to załatwi. Właśnie otrzymałem informację, że roszczenie odnośnie tego kawałka gruntu nie  przysługuje. Jeszcze to sprawdzimy, jak i wiele innych rzeczy.
 
H. Mazur- zwracam uwagę na to, że rada i urzędnicy zatwierdzili ten plan wtedy, gdy nie było mowy o zmianach ustawowych. Zwracałam na to uwagę także podczas poprzedniego procesowania nad  planem. Z mojej wiedzy wynika, że to roszczenie jest aktualne.
 
M. Stępa- Pani radna powiedziała, że urzędnicy przyjęli plan. Państwo radni przyjęli plan. Pracownicy biura planowania to nie są urzędnicy. To są twórcy w dziedzinie planowania przestrzennego. Nie nazywajcie tych pracowników urzędnikami. Nie ma tam zarękawków ani liczydeł .
 
H. Mazur- ja się bardzo cieszę, że Pan się zajął takimi drobiazgami. Faktycznie, urzędnicy i planiści przygotowali plan, który został zatwierdzony przez radę, z pominięciem wniosków, które nie zostały uwzględnione.
 
UCHWAŁA NR XXXVI/980/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, obejmującego obszary w rejonach ulic: Spacerowej, Orłowskiej, Króla Jana III, Przemysława, Plażowej, Balladyny i Świętopełka, została podjęta: 21/5/0/
 
Ad 4.8.
Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawiła radna Marika Domozych.
 
Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Polityki Gospodarczej-  pozytywna
/powyższe dot. także pkt-u 4.9.)
 
UCHWAŁA NR XXXVI/981/17 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 4.9.
Poza omówieniem zasadniczych ustaleń planu zgodnie z treścią załącznika radna M. Domozych omówiła treść złożonej przez Zarząd Portu Morskiego Gdynia S.A. uwagi do planu i sposób jej rozstrzygnięcia:
- uwaga dotyczy uzupełnienia zapisu o możliwość skrócenia pirsu nr 1 oraz  relokacji pomnika inż. Tadeusza Wendy -  z uwagi na plany portu dotyczące obsługi i cumowania dużych jednostek pasażerskich wniesiono także o rezygnację z realizacji ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy pirsem nr 1 a nabrzeżem - uwaga została w całości odrzucona. Uzasadnia się jej odrzucenie dobrze przygotowanym Nabrzeżem Francuskim do cumowania dużych statków wycieczkowych, którego atutem jest również możliwość łatwego odprowadzania autobusów, bez obciążania Śródmieścia, a także łatwością zapewnienia bezpiecznej śluzy, sąsiedztwem historycznego dworca morskiego, w którym obecnie znajduje się Muzeum Emigracji. Jest też piękny punkt widokowy, z którego można podziwiać gdyński port. Argumentem jest także bliskość terminalu portowego przy Nabrzeżu Polskim. Problem dostępności do centrum można w prosty sposób rozwiązać.
Radna Domozych poinformowała, że przedmiotowy plan nie narusza ustaleń studium warunków zagospodarowania przestrzennego.
- Do projektu planu – informowała radna – złożono autopoprawkę, zgodnie z którą wykreśla się zapis: „konieczna budowa sieci na obszarze objętym planem”. Taki zapis jest kwestionowany przez służby prawne Wojewody. Ponadto jest to sformułowanie bardzo ogólne, które nie stanowi ustalenia planu. Wprowadza się zdanie: „budynki nie mogą zawężać światła pirsu o więcej niż 5 m  ani też przekraczać dopuszczalnej wysokości zabudowy”. Uzasadnia się to koniecznością uzyskania zgodności ustalenia co do wysokości zabudowy z zawartą w planie definicją dopuszczalnej wysokości zabudowy.
 
UCHWAŁA NR XXXVI/982/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Pirsu 1 na Molu Rybackim, została podjęta: 21/0/5
 
Ad 4.10
Przedmiotowy projekt jak i kolejne, dotyczące kwestii komunikacyjnych prezentował Dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej, pan Olgierd Wyszomirski.
- Zarządzającym dworcem jest obecnie gmina. Chodzi o uporządkowanie zarządzania tak, aby warunki i dla pasażerów i dla przewoźników były lepsze. ZKM zobowiązuje się do tego, aby w imieniu gminy zarządzał dworcem i w ramach czynności z tym związanych pobierał opłaty.
Pozostałe informacje jak w załączniku.
 
Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Polityki Gospodarczej- pozytywna
/powyższe dotyczy wszystkich projektów prezentowanych przez p. O. Wyszomirskiego/
 
UCHWAŁA NR XXXVI/983/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie określenia dworca, którego zarządzającym jest Gmina Miasta Gdyni, udostępnionego przewoźnikom publicznego transportu zbiorowego, ustalenia warunków i zasad korzystania z tego obiektu oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z niego została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 4.11
O. Wyszomirski- chcemy wprowadzić zasady korzystania z usług przez osoby niepełnosprawne. Chodzi przede wszystkim o wózki akumulatorowe, które nie mają łatwego dostępu do pojazdów komunikacji miejskiej. Niedługo 100 %  pojazdów będzie miało rampę. Chodzi też o to, aby pasażerowie na wózkach sygnalizowali, w możliwy dla siebie sposób, kierowcom chęć korzystania z rampy. Projekt dotyczy też osób z wózkami dziecięcymi i osób z rowerami. Proponujemy zapis, że przy ograniczonej liczbie miejsc pierwszeństwo mają osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich oraz pasażerowie z wózkami dziecięcymi.
 
Opinia Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych – pozytywna
 
Beata Szadziul- bardzo się cieszę z doprecyzowania informacji o wózkach dziecięcych. Były w tej kwestii spory. Co się kryje za słowem „wyraźnie”? Czy jest to rzeczywiście doprecyzowanie?
 
O. Wyszomirski- praktyka pokazuje, że w prawie trudno jest coś w sposób jednoznaczny doprecyzować, natomiast chodzi o to, aby zadać sobie trud wykonania jakiegoś gestu i może to być gest kogokolwiek. Dotychczas było tak, że kierowcy tłumaczyli się, że nie zostali poinformowani wyraźnie o intencji danej osoby. Chcemy doprowadzić do wyższego standardu usług. Nie chodzi o zmniejszenie odpowiedzialności kierowcy. Wręcz .przeciwnie – chcemy, aby ta odpowiedzialność była większa. Analogiczne uchwały mają podjąć pozostałe miasta Związku Metropolitarnego.
 
M. Domozych- pytanie o system wdrażania: rozumiem, że będą zmiany w regulaminie. Czy to trafi bezpośrednio do pasażerów? Bardzo mi się podoba sposób komunikowania przez plakaty. Czy to samo będzie dotyczyło osób na wózkach?
Radna zapytała, czy planowana jest akcja dotarcia ze stosowną informację do pasażerów niepełnosprawnych.
 
O. Wyszomirski- jest planowana przede wszystkim przez Związek Metropolitarny. Część tych plakatów przygotowuje właśnie związek. Taka akcja będzie też podjęta przez nas z myślą o skutecznym poinformowaniu zainteresowanych.  
 
UCHWAŁA NR XXXVI/984/17 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przepisów porządkowych dla pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej, organizowanej przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 4.12
O. Wyszomirski- głównym powodem zmiany statutu jest to, że ZKM przejmuje zadania związane z zarządzaniem dworcem. Bez stosownego zapisu w statucie nie moglibyśmy się tego podjąć.
Niezależnie od tego przyjrzeliśmy się całemu statutowi i uznaliśmy, że pewne zapisy nie są w pełni adekwatne do tego, co robimy obecnie. Dotyczy to np. przetargowego zawierania umów, gdy tymczasem przewoźnicy świadczą usługi w ramach tzw. powierzenia.
Stosujemy też  inne metody w badaniach marketingowych.
 
UCHWAŁA NR XXXVI/985/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 4.13
O. Wyszomirski- projekt realizuje postulaty przewoźników o powiększenie liczby przystanków. Zostały też zmienione nazwy przystanków stosownie do zmian jakie nastąpiły w tym zakresie.
 
Autopoprawka: dotychczasowa nazwa przystanku „Gdynia Dąbrowa Tesco”  zmienia się na nazwę: „Gdynia Karwiny Tesco”.
 
UCHWAŁA NR XXXVI/986/17 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę RM w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w mieście Gdynia, udostępnionych operatorom, przewoźnikom i organizatorom publicznego transportu zbiorowego, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Gdyni raz warunków i zasad nieodpłatnego korzystania z nich została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 4.14
Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił dyr. O. Wyszomirski, który stwierdził, że potrzebna jest ponad 10-letnia perspektywa dla zawieranych umów z przewoźnikami, tj. do roku 2030.
 
UCHWAŁA NR XXXVI/987/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez Gminę Miasta Gdyni – jednostkę budżetową ZKM w Gdyni, z tytułu zawierania umów dotyczących wykonywania zadań własnych gminy w zakresie komunikacji autobusowej i trolejbusowej w ramach gdyńskiej komunikacji miejskiej, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 4.15
Przedstawił p. O. Wyszomirski.
Informacje jak w zał.
 
UCHWAŁA NR XXXVI/988/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań przez Gminę Miasta Gdyni – jednostkę budżetową Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, z tytułu zawierania umów z innymi podmiotami do 2022 r. została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 4.16
O. Wyszomirski- miejsc postojowych na dworcu jest bardzo mało, korzystanie z nich powinno więc być racjonalne. Narzędziem, które powinno to wymuszać, będą opłaty postojowe.
 
UCHWAŁA NR XXXVI/989/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z miejsc postojowych, których zarządzającym jest Gmina Miasta Gdyni, udostępnionych przewoźnikom publicznego transportu zbiorowego, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 4.17
Na wstępie prezentacji dyr. O. Wyszomirski poinformował o jednoznacznie pozytywnych opiniach związków zawodowych odnoszących się do poprzedniego, przedmiotowego, jak i kolejnego projektu uchwały (dokumenty stanowią załączniki).
- Projekt dotyczy udogodnień dla pasażerów i jest odpowiedzią na postulaty, jakie wpłynęły pod adresem RM i Prezydenta oraz ZKM, dotyczące niepełnosprawnych dzieci.
 
Autopoprawka: zmiana nazwy Referatu ds. Osób Niepełnosprawnych na Gdyńskie Centrum Zdrowia (w punkcie 13).
 
- Zwrócono nam uwagę – mówił p. Wyszomirski – że dzieci i młodzież obcokrajowcy mają prawo do karty, na podstawie której mogą korzystać z przejazdów bezpłatnych, natomiast dzieci polskich obywateli pracujących przejściowo za granicą i kształcące się w tamtejszych szkołach nie mają takiego prawa, stąd wprowadzamy odpowiedni zapis przyznający im prawo do takiej karty.
Osoby, które dostały uprawnienia w ramach karty „Gdynia rodzinna plus” zwróciły uwagę, że cmentarz komunalny dla Gdyni znajduje się też w Gdyni Kosakowie i chcą mieć możliwość korzystania z karty także na terenie Gdyni Kosakowo, czyli do przystanków w Pierwoszynie.
 
Opinia Komisji Polityki Rodzinnej- pozytywna
 
Przewodnicząca ww. komisji, radna B. Szadziul- może warto zapis dotyczący dzieci uczących się za granicą rozszerzyć na dzieci uczące się w Polsce. Popularne jest teraz wyrabianie dowodów osobistych dzieciom i np. dzieci 5-cio oraz 6-cio letnie też mogłyby korzystać z ulgowych przejazdów komunikacją miejską.
 
O. Wyszomirski- nie mam nic przeciwko temu.
 
B. Szadziul- proponuję rozważenie tego przy wprowadzaniu następnych zmian.
 
UCHWAŁA NR XXXVI/990/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób i bagażu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej oraz zasad taryfowych została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 4.18
Zgodnie z treścią załącznika projekt przedstawił dyr. O. Wyszomirski.
 
UCHWAŁA NR XXXVI/991/17 RADY MIASTA GDYNI o  zmianie uchwały w spr. wprowadzenia karty „Gdynia Rodzinna Plus” została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 4.19
Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawiła Wiceprzewodnicząca RM, radna B. Szadziul.
 
Opinia Komisji Polityki Rodzinnej- pozytywna
 
UCHWAŁA NR XXXVI/992/17 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca statut Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 4.20
O proponowanym przebiegu ulicy Zygmunta Augusta poinformował Wiceprzewodniczący RM, radny A. Bień.
 
UCHWAŁA NR XXXVI/993/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Zygmunta Augusta w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 4.21
Projekt uchwały, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił radny Jarosław Kłodziński.
 
Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Polityki Gospodarczej- pozytywna
/ww. komisje zaopiniowały pozytywnie wszystkie projekty uchwał z bloku dot. nieruchomości/
 
UCHWAŁA NR XXXVI/994/17 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na  prawo użytkowania wieczystego przysługującego Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej, ustanowionego na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni oraz na nieruchomość stanowiącą własność RSM, została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za
 
Ad 4.22
Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawiła r. Marika Domozych.
 
UCHWAŁA NR XXXVI/995/17 RADY MIAST GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność osoby prawnej (ul. Arciszewskich), została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 4.23
Zgodnie z treścią załączonych dokumentów projekt przedstawiła radna Elżbieta Sierżęga.
 
UCHWAŁA NR XXXVI/996/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste na rzecz Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kpt. Antoniego Ledóchowskiego, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 4.24
Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił radny Andrzej Kieszek.
 
UCHWAŁA NR XXXVI/997/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnych, zabudowanych garażami, na czas nieoznaczony, została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za
 
Ad 4.25
Przedstawił r. A. Kieszek.
 
UCHWAŁA NR XXXVI/998/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Marsa 8 została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za
 
Ad 4.26
Przedstawił r. A. Kieszek.
 
UCHWAŁA NR XXXVI/999/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Marsa 10 została podjęta jednogłośnie: 21 gł. za
 
Ad 4.27
Przedstawił radny A. Bień – zgodnie z treścią załącznika.
 
UCHWAŁA NR XXXVI/1000/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Franciszka Sokoła,  została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 4.28
Przedstawił radny A. Bień.
/informacje jak w załączniku/
 
UCHWAŁA NR XXXVI/1001/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Puckiej,  została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 4.29
Przedstawił radny A. Bień.
 
UCHWAŁA NR XXXVI/1002/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Żwirowej,  została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 4.30
Przedstawił r. A. Bień.
 
UCHWAŁA NR XXXVI/1003/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Głogowej,  została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 4.31
Kolejne projekty dot. nieruchomości przedstawiła radna E. Sierżęga.
/informacje jak w załącznikach/
 
UCHWAŁA NR XXXVI/1004/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni waz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu (ul. Hallera) została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 4.32
 
UCHWAŁA NR XXXVI/1005/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Jantarowej i ul. Perłowej została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za
 
Ad 4.33
 
UCHWAŁA NR XXXVI/1006/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Henryka Siemiradzkiego, została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za
 
Ad 4.34
 
UCHWAŁA NR XXXVI/1007/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie wieczystego użytkowania gruntu (ul. Warszawska), została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 4.35
Odnosząc się do przedmiotowego i kolejnych projektów stanowiących blok tematyczny (odstąpienie od obowiązku przetargowego) radna E. Sierżęga poinformowała, że we wszystkich sprawach szczegółowe warunki zostaną określone w zarządzeniach Prezydenta Miasta Gdyni.
 
UCHWAŁA NR XXXVI/1008/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Spokojnej 20, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 4.36
 
UCHWAŁA NR XXXVI/1009/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej, położonej w Gdyni, przy ul. Chabrowej, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 4.37
 
UCHWAŁA NR XXXVI/1010/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej, położonej w Gdyni, przy ul. Chylońskiej (158 m kw.), została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 4.38
 
UCHWAŁA NR XXXVI/1011/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej, położonej w Gdyni, przy ul. Hutniczej, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 4.39
 
UCHWAŁA NR XXXVI/1012/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej, położonej w Gdyni, przy ul. Janowskiej, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 4.40
 
UCHWAŁA NR XXXVI/1013/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej, położonej w Gdyni, przy ul. Józefa Bema, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 4.41
 
UCHWAŁA NR XXXVI/1014/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej, położonej w Gdyni, przy ul. Morskiej (338 m kw.), została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 4.42
 
UCHWAŁA NR XXXVI/1015/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości, położonej w Gdyni, przy ul. Bernarda Chrzanowskiego, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 4.43
 
UCHWAŁA NR XXXVI/1016/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Dembińskiego 102C, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 4.44
 
UCHWAŁA NR XXXVI/1017/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych, położonych w Gdyni, przy ul. Dembińskiego 75C, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 4.45
 
UCHWAŁA NR XXXVI/1018/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Morskiej (173 m kw.), została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 4.46
 
UCHWAŁA NR XXXVI/1019/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej, położonej w Gdyni, przy ul. Starogardzkiej, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 4.47
 
UCHWAŁA NR XXXVI/1020/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej, położonej w Gdyni, przy ul. Zwierzynieckiej, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 4.47
 
UCHWAŁA NR XXXVI/1021/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej, położonej w Gdyni, przy ul. Zamenhofa, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 4.48
 
UCHWAŁA NR XXXVI/1022/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni, przy Al. Jana Pawła II/1, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 4.49
 
UCHWAŁA NR XXXVI/1023/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnych położonych w Gdyni, przy ul. Żarnowieckiej, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 4.50
 
UCHWAŁA NR XXXVI/1024/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Spółdzielczej, została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za
 
Ad 4.51
 
UCHWAŁA NR XXXVI/1025/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowych, położonych w Gdyni, przy ul. Witomińskiej 72, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 4.52
 
UCHWAŁA NR XXXVI/1026/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Sambora 13 B, 9 C, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 4.53
 
UCHWAŁA NR XXXVI/1027/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Morskiej 34, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 4.54
 
UCHWAŁA NR XXXVI/1028/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej, położonej w Gdyni, przy ul. Puckiej, została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za
 
Ad 4.55
 
UCHWAŁA NR XXXVI/1029/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej, położonej w Gdyni, przy ul. Kartuskiej, została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za
 
Ad 4.56
 
UCHWAŁA NR XXXVI/1030/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej, położonej w Gdyni, przy ul. Chylońskiej (28 m kw.), została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za
 
Ad 4.57
 
UCHWAŁA NR XXXVI/1031/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Sieradzkiej, została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za
 
Ad 4.58
 
UCHWAŁA NR XXXVI/1032/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Kmdr. Bolesława Romanowskiego, została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za
 
Ad 4.59
 
UCHWAŁA NR XXXVI/1033/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Sucharskiego, została podjęta jednogłośnie: 21 gł. za
 
Ad 4.60
 
UCHWAŁA NR XXXVI/1034/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Buraczanej, została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za
 
Ad 4.61
Sprawę skargi na Dyrektora SP Nr 40 przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Stanisław Borski: - Skarżący występowali już z zarzutami zaniedbań w uruchomieniu procedury „Niebieskiej Karty”. Komisja zapoznała się z treścią skargi i protokołem z przeprowadzonych działań. Komisja wnioskuje o uznanie skargi za bezzasadną.
 
UCHWAŁA NR XXXVI/1035/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi Państwa xxx na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 40 w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za
 
Ad 4.62
St. Borski- Komisja Rewizyjna zapoznała się z treścią skargi na Dyrektora MOPS, po czym zasięgnęła opinii radcy prawnego. Pani mecenas stwierdziła, że rozpatrzenie przedmiotowej skargi nie leży w gestii Rady Miasta (argumenty przedstawione w załączonym uzasadnieniu). Organem właściwym do rozpatrzenia skargi jest Wojewoda pomorski. W związku z powyższym komisja wnioskuje o odrzucenie skargi i w konsekwencji przekazanie jej właściwemu organowi.
 
UCHWAŁA NR XXXVI/1036/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi Pana xxx na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za
 
Ad 4.63
Projekt, zgodnie z treścią załącznika przedstawił Skarbnik Miasta K. Szałucki.
 
Opinie komisji:
Komisja Samorządności – pozytywna
Komisja Kultury- pozytywna
Komisja Oświaty- pozytywna
Komisja Sportu- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Polityki Gospodarczej- pozytywna
Komisja Budżetowa- pozytywna
 
UCHWAŁA NR XXXVI/1037/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu została podjęta: 21/0/2
 
Ad 5.
Do Prezydium interpelacje nie wpłynęły.
 
Ad 6.
Przewodnicząca J. Zielińska przypomniała radnym o obowiązku złożenia przez nich oświadczeń majątkowych do 30 października b.r. – Wręczono Państwu w przerwie druk. Proszę się z nim zapoznać.
 
Przekazana przez Dyrektora Urzędu Miasta Jerzego Zająca informacja o oświadczeniach majątkowych urzędników stanowi załącznik.
 
Na pytanie radnego Marcina Wołka o to, czy ustawodawca przewiduje jakieś zmiany w zakresie, którego dotyczyła powyższa informacja, pan J. Zając poinformował o zapowiedziach, zgodnie z którymi planowane jest zwiększenie liczby stron oświadczeń (z obecnych 4. na 11), poszerzenie kręgu urzędników objętych obowiązkiem składania oświadczeń. – Przewiduje się również utworzenie stanowiska tzw. sygnalisty, wyznaczanego przez prokuratora, który będzie informował o nieprawidłowościach ze strony urzędników. Na razie są to tylko propozycje, które są przedmiotem dyskusji.
 
Przewodnicząca J. Zielińska zaprosiła do wzięcia udziału w kaszubskim dyktandzie.
 
Wiceprzewodniczący A. Bień poinformował o uroczystościach planowanych z okazji Święta 11 listopada.
 
Radny P. Brutel poinformował o meczu,  jaki ma się odbyć na gdyńskim stadionie 14 listopada b.r.
 
Ad 7.
Wolnych wniosków nie zgłoszono.
 
Ad 8.
Termin kolejnej sesji: 22 listopada b.r.- godz. 12:00, miejsce obrad: Aula Wydziału Nawigacji Akademii Morskiej
 
Ad 9.
Zakończenie obrad ogłosiła Przewodnicząca RMG, radna Joanna Zielińska.
 
 
Na podstawie stenogramu zredagowała:
insp. Zofia Kostrzewska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 12.10.2017
Data udostępnienia informacji: 12.10.2017
Ostatnia aktualizacja: 02.02.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.02.2018 12:02 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
18.10.2017 08:53 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
12.10.2017 11:48 akceptacja Michał Kowalski
12.10.2017 10:57 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska