XXXV sesja Rady Miasta Gdyni z dnia 27 września 2017 r.

PORZĄDEK OBRAD
XXXV SESJI RADY MIASTA GDYNI
27 września 2017 roku
GODZ. 12.00, s. 105 UM
 
 
Otwarcie sesji Rady Miasta,
Przyjęcie porządku obrad,
Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miasta,
Sprawozdanie z prac Rady Dzielnicy Wielki Kack,
Projekty uchwał w sprawach:
 
5.1                    zmiany nazwy ulicy Dywizji Kościuszkowskiej,
5.2                    uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni,
5.3                    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Pasiecznej oraz ul. Storczykowej,
5.4                    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Sieradzkiej,
5.5                    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej   w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej 6
5.6                    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Widnej/Chwarznieńskiej,
5.7                    wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Inżynierskiej,
5.8                    wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni udziału 1/4 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Wincentego Pola 2/72 w Gdyni
5.9                    wyrażenia  zgody  na nabycie prawa użytkowania wieczystego na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Zbożowej
5.10                wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej,
5.11                wyrażenia  zgody  na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Chwarznieńskiej,
5.12                wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych przy ul. Okrężnej,
5.13                wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Promienna 4,
5.14                wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Słonecznej 1,
5.15                wyrażenia zgody na sprzedaż garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu.,
5.16                wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Paderewskiego 3-5,
5.17                ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Krokowskiej w Gdyni,
 
Sprawozdanie z prac Komisji Gospodarki Komunalnej.
Interpelacje.
Informacje.
Wolne wnioski.
Ustalenie terminu następnej sesji.
Zakończenie obrad.

Aneks do porządku obrad
XXXV sesji Rady Miasta Gdyni
27 września 2017 r.
 
 
 
Projekty uchwał w sprawach:
                             
1.      wyrażenia woli przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do realizacji projektu partnerskiego pn. „Rzuć kotwicę za granicę” w ramach Celu Tematycznego DZIEDZICTWO – Priorytetu 1. Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020
2.      wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy  ul. Janusza Korczaka 13
 
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
 
Joanna Zielińska

PROTOKÓŁ NR 35/17
XXXV SESJI RADY MIASTA GDYNI
Gdynia, 27 września 2017 r.
 
Porządek obrad:
Otwarcie sesji Rady Miasta.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miasta.
Sprawozdanie z prac Rady Dzielnicy Wielki Kack.
Projekty uchwał w sprawach:
 5.1       zmiany nazwy ulicy Dywizji Kościuszkowskiej,
5.2. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni,
5.3      wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia     umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Pasiecznej oraz ul. Storczykowej,
5.4    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Sieradzkiej,
5.5  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej   w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej 6
5.6   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Widnej/Chwarznieńskiej,
5.7 wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Inżynierskiej,
5.8  wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni udziału 1/4 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Wincentego Pola 2/72 w Gdyni,
5.9   wyrażenia  zgody  na nabycie prawa użytkowania wieczystego na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Zbożowej,
5.10 wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej,
5.11   wyrażenia  zgody  na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Chwarznieńskiej,
5.12    wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych przy ul. Okrężnej,
5.13                wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul. Promienna 4,
5.14     wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Słonecznej 1,
5.15   wyrażenia zgody na sprzedaż garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu,
5.16                wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Paderewskiego 3-5,
5.17 ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Krokowskiej w Gdyni,
5.18 wskazania przedstawicieli Rady Miasta Gdyni rekomendowanych do udziału w pracach Komitetu Rewitalizacji,
5.20 wyrażenia woli przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do realizacji projektu partnerskiego pn. „Rzuć kotwicę za granicę”, w ramach Celu Tematycznego DZIEDZICTWO – Priorytetu 1. Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014 – 2020,
5.22 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Janusza Korczaka 13
Sprawozdanie z prac Komisji Gospodarki Komunalnej.
Interpelacje.
Informacje.
Wolne wnioski.
Ustalenie terminu następnej sesji.
Zakończenie obrad.
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki.
Pełne brzmienie nazw i opinii komisji – patrz biuletyn rady stanowiący załącznik.
Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą.
Wyniki poszczególnych głosowań podawane są każdorazowo w nast. kolejności: głosy „za”, „przeciw”, „wstrzymujące się”.
 
 
Ad 1.
 
Otwarcie obrad ogłosił Wiceprzewodniczący RMG, radny Zygmunt Zmuda – Trzebiatowski.
 
Ad 2.
 
Radny Sebastian Jędrzejewski wniósł w imieniu Komisji Samorządności o wprowadzenie do porządku obrad w trybie nadzwyczajnym projektu uchwały w spr. wskazania przedstawicieli Rady Miasta Gdyni, rekomendowanych do udziału w pracach Komitetu Rewitalizacji.
Poproszony przez r. Z. Zmudę – Trzebiatowskiego o uzasadnienie trybu wniesienia projektu, radny  wyjaśnił, że obowiązek wskazania członków komitetu wynika z uchwały podjętej w czerwcu b.r.
 
Powyższy wniosek został przyjęty: 17/0/7
 
Zmodyfikowany w wyniku przyjęcia ww. wniosku porządek obrad uzyskał jednogłośną akceptację: 25 gł. za
 
Ad 3.
 
Z. Zmuda – Trzebiatowski- tym razem protokół z poprzedniej sesji wzbudził pewne emocje. Uwaga zgłoszona przez radnego Stolarczyka, dotycząca jego wypowiedzi w ramach realizacji punktu 4.30 (zmiana nazwy ulicy Pionierów), dotyczyła zdania w protokole, zawartego w cytowanej wypowiedzi radnego Stolarczyka: „raczej chcieliście Państwo ich poniżyć, a nie uhonorować, a także skazać na zapomnienie”. Pan radny zaproponował zmianę zapisu na następujący: „raczej poniżyliście ich Państwo i skazaliście na zapomnienie”.
Zdecydowaliśmy się na nie parafrazowanie wypowiedzi Pana radnego, a po prostu na przytoczenie tego fragmentu wypowiedzi zgodnie z zapisem dźwiękowym. W protokole znajdzie się zdanie: „raczej można powiedzieć, że swoimi decyzjami Państwo decydowaliście o tym, aby nie uhonorować, tylko poniżyć i nie upamiętnić, ale raczej skazać na zapomnienie”.
- Pan radny został poinformowany przed sesją o takiej propozycji i ją zaakceptował.
 
Powyższa propozycja zmiany zapisu w protokole z 34. sesji nie została zakwestionowana.
 
Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Z. Zmuda – Trzebiatowski uznał protokół 34. sesji RMG za przyjęty.
 
Ad 4.
 
Sprawozdanie z prac Rady Dzielnicy Wielki Kack, przedstawione przez jej Przewodniczącego Marka Rodaka, jest załączone do protokołu.
 
Ad 5.1.
 
Wiceprzewodniczący Andrzej Bień- od pewnego czasu dokonuje się przeglądu nazw ulic tak, aby zgodnie z oceną IPN, wycofać te nazwy, które w jednoznaczny sposób kojarzą się z minionym ustrojem i de facto z brakiem wolności Polski w tym czasie. Mieliśmy już okazję dokonać zmian nazw kilku ulic. Dzisiaj stajemy przed kolejnym tego typu wyzwaniem. Na Wzg. Św. Maksymiliana  jest ulica o nazwie „Dywizji Kościuszkowskiej”. Była to dywizja Wojska Polskiego, która powstała w 1943 roku na terenie ZSRR. Jednostka ta powstała wbrew legalnym, ówczesnym władzom polskim, działającym na emigracji w Londynie. Dywizja została powołana przez ZSRR i miała być politycznym policzkiem dla polskich władz. Niemniej w tej jednostce służyło wielu Polaków, którzy na terenach byłej RP żyli i mieszkali, a potem zostali przesiedleni w głąb  Związku Radzieckiego. Była to dla nich jedyna szansa podjęcia walki o Polskę przeciwko hitlerowskim Niemcom. Niemniej dywizja była emanacją sowieckiego nadzoru nad Polską. Uznaliśmy za słuszne dokonanie zmiany nazwy, ale jednocześnie oddanie hołdu tym, którzy w tej jednostce służyli. Proponujemy więc nazwę: „Żołnierzy Dywizji Kościuszkowskiej”. Dla nich był to jedyny możliwy sposób walki o Polskę, o naszą wolność.
Korespondowałem z jednym z mieszkańców, który oburzył się na proponowaną zmianę, ale po otrzymaniu wyjaśnienia, w jakim zakresie zmieniamy tę nazwę, przyznał, że jest ona rzeczywiście zasadna. Ta korespondencja trafiła też do Państwa poprzez biuro rady.
 
Opinie komisji:
Komisja Polityki Gospodarczej- pozytywna
Komisja Samorządności- pozytywna
 
Marcin Wołek- niezależnie od pewnego wzmożenia aktywności IPN, Rada Miasta Gdyni już od początku lat 90. bardzo konsekwentnie usuwała nazwy ulic kojarzące się z poprzednim systemem, w przeciwieństwie do wielu miast w Polsce. Właściwie nie mamy już nazw ulic typu: „22 Lipca”, itp.
Miałem przyjemność korespondować z Panem, o którym wspomniał Pan Wiceprzewodniczący Andrzej Bień i uważam, że nazwa związku taktycznego nie jest najlepszą nazwą dla ulicy, natomiast upamiętnienie żołnierzy, dla których była to szansa wyrwania się z opresyjnego systemu i powrotu do Polski, jest bardzo dobrym kompromisem, nie zaburzającym tego, o co chodzi IPN, a jednocześnie wychodzącym na przeciw postulatom części mieszkańców, by w cywilizowany sposób to zmieniać.
 
UCHWAŁA NR XXXV/954/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany nazwy ulicy Dywizji Kościuszkowskiej została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 5.2.
Wiceprzewodniczący Andrzej Bień- projekt dotyczy stosunkowo niewielkiej zmiany planu dla obszaru Orłowa – jednego z najważniejszych miejsc dla Gdyni. Zmiana ma ograniczony zakres i charakter techniczny. Dotyczy to 2. terenów: 030 i 033 oraz 042. W przypadku pierwszego terenu dotyczy wysokości zabudowy, w przypadku drugiego szerokości elewacji.
Zmiany zostały wprowadzone na wnioski zainteresowanych mieszkańców, posiadających tam swoje nieruchomości. Poza zapisami w kartach terenów nie spowodowało to modyfikacji  w rysunku planu, który jest integralną częścią dokumentu.
Radny zilustrował propozycje zmian na prezentowanej mapie.
- Do projektu planu – informował radny Bień – wpłynęła jedna uwaga składająca się z 5. elementów. Pan Prezydent wszystkie te uwagi odrzucił: po pierwsze przeanalizowano wysokość budynków w sąsiedztwie. Dla działki, której dotyczyła uwaga, wskazano średnią wysokość, odpowiadającą wysokości  budynków już istniejących. Wysokość nad  poziomem morza jest w przypadku tego terenu bardzo zróżnicowana i parametry proponowane w planie spowodują, że budynek będzie harmonizował z budynkami w sąsiedztwie.
Szerokość elewacji: przy ulicy Orłowskiej 40 jest budynek podlegający ochronie, a powyżej jest budynek, którego właściciele są wnioskodawcami co do zmiany planu. Właściciele mają zamiar dobudować garaż. Plan nie dopuszczał takiej możliwości, ponieważ przekroczono by przyjęte parametry szerokości. Zmiana stwarza taką możliwość.
Pozostałe 3 elementy dotyczą drobnych spraw, które nie są przedmiotem zmiany: brak skali na rysunku planu – zmiany nie dotyczą rysunku. Brak uzgodnienia z konserwatorem zabytków – takie uzgodnienie oczywiście jest, bo być musi. Trzeci element dotyczy uwzględnienia wniosków złożonych przed przystąpieniem do sporządzania zmiany planu. Po uchwaleniu przystąpienia do sporządzania planu jest uruchamiana procedura administracyjna mówiąca o tym, do jakiego czasu można składać wnioski, natomiast podstawą do przystąpienia sporządzania przedmiotowej zmiany były właśnie wcześniej złożone wnioski. Trudno więc przyjąć, że nie będą brane pod uwagę. Zarzut jest absolutnie nieuzasadniony.
 
Opinie komisji:
Komisja Polityki Gospodarczej- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej – pozytywna
 
UCHWAŁA NR XXXV/955/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni została podjęta: 18/0/6
 
Ad 5.3.
Radny Paweł Brutel- do urzędu wpłynął wniosek dotychczasowych dzierżawców gruntu o kontynuowanie dzierżawy przydomowych terenów. Proponujemy wydzierżawienie dla dotychczasowych dzierżawców na  czas nieoznaczony, z przeznaczeniem na działkę przydomową.
 
Opinie komisji:
Komisja Polityki Gospodarczej- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
/powyższe dotyczy wszystkich projektów uchwał  w spr. nieruchomości/
 
UCHWAŁA NR XXXV/956/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych, położonych w Gdyni, przy ul. Pasiecznej oraz ul. Storczykowej została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 5.4.
Radny Sebastian Jędrzejewski- wniosek dotychczasowych dzierżawców przedmiotowego terenu został uwzględniony, wobec czego proponujemy wydzierżawienie na czas nieoznaczony.
 
UCHWAŁA NR XXXV/957/17 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Sieradzkiej została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 5.5.
S. Jędrzejewski- dotychczasowy dzierżawca zwrócił się o kontynuację umowy dzierżawy. Dla przedmiotowego terenu obowiązuje plan zagospodarowania, przeznaczający teren na zieleń urządzoną. Wydział Inwestycji i Ogrodnik Miasta poinformowali, że w najbliższych latach nie planują realizacji ustaleń planu, wobec czego wniosek można było uwzględnić.
 
UCHWAŁA NR XXXV/958/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Wielkopolskiej 6 została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 5.6
P. Brutel- przedmiotowy teren jest objęty planem. Zgodnie z opinią biura planowania przedmiotowa nieruchomość nie może być zbyta, natomiast może być wydzierżawiona, stąd propozycja wydzierżawienia na okres 10. lat, na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
 
UCHWAŁA NR XXXV/959/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Widnej/Chwarznieńskiej została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 5.7.
A. Bień- rada przyjęła plan dla przebiegu Drogi Czerwonej. Projekt dotyczy nabycia na rzecz gminy działki nie będącej samodzielną działką budowlaną, która będzie przeznaczona pod budowę drogi.
 
UCHWAŁA NR XXXV/960/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Inżynierskiej została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 5.8
A. Bień- gmina weszła w posiadanie ¾ udziałów we własności przedmiotowej nieruchomości. Jest to niewygodna sytuacja. Najbardziej racjonalne wydaje się odzyskanie pozostałej części. Lokalizacja budynku jest ciekawa –  usytuowany jest na terenie  nadmorskim.
 
UCHWAŁA NR XXXV/961/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni udziału ¼ części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Wincentego Pola 2/72 w Gdyni, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 5.9.
A. Bień- projekt dotyczy fragmentu ulicy, który jest drogą wewnętrzną, wykorzystywaną do obsługi komunikacyjnej mieszkających tam osób oraz lokali handlowych i stąd potrzeba uporządkowania kwestii własnościowych, poprzez wykupienie od Sp-ni tego fragmentu, który nie jest własnością gminy, co usprawni zarządzanie tą częścią drogi.
 
UCHWAŁA NR XXXV/962/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Zbożowej została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 5.10
A. Bień- stan ulicy Cyprysowej, której dotyczy projekt, jest bardzo zły. Nieuporządkowana jest do końca sytuacja własnościowa, ponieważ fragment drogi od ulicy Spacerowej jest we władaniu osób prywatnych. Proponujemy nabycie nieruchomości znajdującej się bezpośrednio pod nie urządzoną drogą. Umożliwienie ZDiZ podjęcia działań w celu uporządkowania drogi wymaga podjęcia przedłożonej uchwały.
 
UCHWAŁA NR XXXV/963/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej została podjęta jednogłośnie:26 gł. za
 
Ad 5.11
P. Brutel- proponowana do nabycia działka jest przeznaczona pod budowę ciągu pieszo – rowerowego. Do realizacji ciągu zobowiązał się już developer.
Pozostałe informacje jak w zał.
 
UCHWAŁA NR XXXV/964/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ulicy Chwarznieńskiej została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 5.12
P. Brutel- projekt dotyczy „kosmetycznej” regulacji, związanej z nabyciem 2. działek.
Pozostałe informacje jak w zał.
 
UCHWAŁA NR XXXV/965/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych przy ul. Okrężnej została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 5.13
P. Brutel- projekt dotyczy zbycia nieruchomości leżącej na terenie nie objętym planem zagospodarowania. Warunki zbycia zostaną określone w zarządzeniu Prezydenta.
Więcej informacji – patrz zał.
 
Bogdan Krzyżanowski- mieliśmy już okazję nad tym projektem pochylić się i wówczas nie udało mi się przekonać Państwa do głosowania „przeciw”. Zrządzeniem losu sprawa ta wróciła, więc spróbuję jeszcze raz zaapelować do Państwa o niepodejmowanie uchwały.
Jest to obszar, dla którego nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, więc obowiązuje zasada dobrego sąsiedztwa. Bezpośrednim sąsiedztwem w tym przypadku są domki jednorodzinne, a infrastruktura drogowa jest taka, że można by pomyśleć, że tylko domki mogą tam występować. Problem polega na tym, że kawałek dalej  występuje już zabudowa wielorodzinna i na zasadzie dobrego sąsiedztwa (tu powinien być cudzysłów) można na tej działce postawić budynek wielorodzinny i jest bardzo prawdopodobne, że taki budynek tam powstanie. Nie mamy innego mechanizmu, żeby temu zapobiec, a zburzy to ład architektoniczny i obciąży ponad miarę infrastrukturę drogową. Powinniśmy się wstrzymać ze sprzedażą do czasu powstania planu zagospodarowania, bo wtedy urbaniści zaprojektują zabudowę tej działki w sposób optymalny. Wydaje mi się, że nie poniesiemy, z  tytułu przesunięcia sprzedaży w czasie, żadnej straty. Pieniądze zawsze będą potrzebne, a uchronimy Miasto przed psuciem jego wizerunku, który uzależniony jest od ładu architektonicznego. Proszę o nie wyrażenie zgody na sprzedaż tej działki, bo jest to jedyny sposób na zapewnienie ładu architektonicznego w tym miejscu.
 
UCHWAŁA NR XXXV/966/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy ul. Promiennej 4, została podjęta: 14/11/0
 
Ad 5.14
P. Brutel- projekt dotyczy sprzedaży ,z pominięciem przetargu, nieruchomości, która obecnie jest w użytkowaniu wieczystym. Proponujemy sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego. Dla nieruchomości nie obowiązuje plan i teren, na którym występuje nieruchomość, nie jest objęty obowiązkiem sporządzenia planu – gmina nie ogłosiła, że planuje przystąpienie do sporządzania takiego planu. Obecnie występuje tam zabudowa usługowa i  lokalny rynek użytkowany przez mieszkańców dzielnicy. Szczegółowe warunki sprzedaży zostaną określone w zarządzeniu Prezydenta.
 
UCHWAŁA NR XXXV/967/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Słonecznej 1 została podjęta: 23/0/2
 
Ad 5.15
A. Bień- projekt dotyczy budynku, w którym zlokalizowane są 4 garaże. Dwa są już sprzedane. Jeden z dzierżawców wystąpił o wykup kolejnego garażu. Nie ma powodów, żeby mu odmówić. Wnioskuję o wyrażenie zgody na  sprzedaż.
 
UCHWAŁA NR XXXV/968/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 5.16
A. Bień- dla przedmiotowego terenu obowiązuje plan zagospodarowania, który przewiduje w tym miejscu zabudowę jednorodzinną. Teren, który obecnie jest zaniedbany, mógłby nabrać innego wyrazu. Miejsce jest ciekawe, z widokiem na plażę.
 
UCHWAŁA NR XXXV/969/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy ul. Paderwskiego 3-5, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 5.17
A. Bień- projekt dotyczy ustalenia przebiegu drogi zgodnie z załącznikiem graficznym.
Więcej informacji – patrz zał.
 
UCHWAŁA NR XXXV/970/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Krokowskiej w Gdyni została podjęta  jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 5.18
W imieniu Komisji Samorządności projekt przedstawił radny S. Jędrzejewski odczytując proponowany skład Komitetu Rewitalizacji.
- Tryb nadzwyczajny – wyjaśniał radny Jędrzejewski – wynika z faktu, że przedstawicieli należy wskazać do13. października, dlatego dzisiejsza sesja jest ostatnim terminem.
 
Tadeusz Szemiot- na posiedzeniu Komisji Samorządności, które miało miejsce przed sesją, próbowałem wzbogacić  listę radnych o przedstawiciela opozycji, co byłoby, moim zdaniem, w dobrym tonie. Ta próba skończyła się niepowodzeniem. Głosowanie było tajne, stąd moje domniemanie, że większość wywodząca się z „Samorządności” głosowała na kandydatów swojego ugrupowania i dlatego zaproponowana przeze mnie kandydatura upadła. Rekomenduję mojemu klubowi (klub radnych PO – p.p.) głosowanie przeciw uchwale. Uważam, że warto, aby w takich gremialnych ciałach zasiadali przedstawiciele wszystkich sił. Przy innych okazjach udawało się to osiągnąć. Nie wiem, dlaczego to się nie udało w tym przypadku.
 
Paweł Stolarczyk- uważamy, że rewitalizacja to jest sprawa wspólna wszystkich gdynian, wszystkich opcji politycznych. Próba zawłaszczenia aktywności obywatelskiej  przez jedno tylko ugrupowanie, mające większość w Radzie Miasta Gdyni, nie jest zbyt eleganckim gestem nie tylko w stosunku do nas (radnych klubu PiS – p.p.),  ale przede wszystkim do mieszkańców Miasta. Ten komitet nie będzie w pełni odzwierciedlał reprezentacji sił w Radzie Miasta. Przypomnę, że to właśnie radni PiS jako pierwsi podejmowali tematy inicjujące gdyńską rewitalizację.
 
S. Jędrzejewski- jeśli chce się być wybranym, to trzeba wystartować.
 
P. Stolarczyk- przede wszystkim można zgłaszać kandydatów, jeśli jest to uzgodnione przez przewodniczących klubów Rady Miasta. Takiego ustalenia nie było. Wydaje się, że akurat w tak kluczowej sprawie byłoby to wskazane i stąd również my oczekiwaliśmy od Państwa takiej propozycji.
 
Michał Bełbot- zaszło małe nieporozumienie, bo jednak był zgłoszony przedstawiciel opozycji z ugrupowania, którego – jak Państwo sami widzicie – nie darzymy największą sympatią, które jest w opozycji wobec naszego ugrupowania parlamentarnego. Mimo to osobiście poparłem tę kandydaturę. Argument, że nie zostały zgłoszone kandydatury,  jest pusty.
 
Prowadzący obrady w chwili powyższej wymiany zdań radny Zygmunt Zmuda – Trzebiatowski stwierdził: - Przypomnę, że nie było takiego argumentu, tylko była to ogólna myśl, że aby zostać wybranym, trzeba wystartować.
 
UCHWAŁA NR XXXV/971/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miasta Gdyni, rekomendowanych do udziału w pracach Komitetu Rewitalizacji, została podjęta: 14/11/0
 
Ad 5.19
J. Kłodziński- w przypadku Miasta Gdyni jest możliwość przeprowadzenia w ramach środków przyznanych na realizację projektu (pełna nazwa w tytule uchwały)  remontu kładek spacerowych na śródmiejskiej plaży  oraz odwodnienia liniowego przy przystani jachtowej w Gdyni. Podmiotem, który podjął się realizacji jest GCS.
Pozostałe informacje jak w zał.
 
UCHWAŁA NR XXXV/972/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do realizacji projektu partnerskiego pn. „Rzuć kotwicę za granicę”, w ramach Celu Tematycznego DZIEDZICTWO – Priorytetu 1. Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa  historycznego, przyrodniczego i kulturowego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014 – 2020, została podjęta: 24/0/1
 
Ad 5.20
Maja Wagner- dla przedmiotowego terenu nie obowiązuje plan, a gmina nie ogłosiła przystąpienia do jego sporządzenia. Proponujemy sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego.
Więcej informacji – patrz zał.
 
Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej- pozytywna
 
UCHWAŁA NR XXXV/973/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Janusza Korczaka 13, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 6.
Sprawozdanie z prac Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przedstawione przez radną Elżbietę Sierżęgę stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 7.
 
Do Prezydium interpelacje nie wpłynęły.
 
Ad 8.
 
Wiceprzewodnicząca B. Szadziul zaprosiła do udziału w prezentacji na terenie Muzeum Emigracji nowej książeczki dla dzieci z zakresu historii Gdyni.
 
Radny P. Brutel poinformował o odnotowaniu w dniu sesji, iż w ramach głosowania nad budżetem obywatelskim oddano dotychczas ponad 20 tysięcy głosów i zwrócił się do radnych z prośbą o informowanie mieszkańców, że głosowanie będzie trwało do 2. października b.r.
 
Przewodnicząca J. Zielińska- na ostatniej sesji podjęliśmy uchwałę w sprawie przeznaczenia na pomoc gminie Dziemiany 500 tys. zł. Po podjęciu tej decyzji na ręce Prezydenta wpłynęły podziękowania od Prezesa Zarządu Związku Powiatów Polskich, p. Ludwika Węgrzyna (Przewodnicząca odczytała teks podziękowania).
- W Urzędzie Miasta gościli Wójt i Skarbnik gminy Dziemiany, którzy w ramach podziękowań wręczyli obraz olejny, przedstawiający kapliczkę Św. Rocha.
 
Radna M. Wagner poinformowała o terminie międzynarodowej konferencji nt. Miasta międzypokoleniowego, która odbędzie się na terenie Parku Naukowo – Technologicznego.
 
Ad 9.
 
Wolnych wniosków nie zgłoszono.
 
Ad 10.
 
Termin kolejnej sesji: 25 października b.r.; godz. 12.
 
Ad 11.
 
Zakończenie obrad ogłosiła Przewodnicząca RMG, radna Joanna Zielińska.
 
 
Na podstawie stenogramu zredagowała:
insp. Zofia Kostrzewska
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 14.09.2017
Data udostępnienia informacji: 14.09.2017
Ostatnia aktualizacja: 02.02.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.02.2018 12:03 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
25.09.2017 13:59 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
20.09.2017 13:40 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
14.09.2017 10:51 Zatwierdzenie artykułu Michał Kowalski
14.09.2017 10:43 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska