XXXIV sesja z dnia 30 sierpnia 2017 r.

PORZĄDEK OBRAD
XXXIV SESJI RADY MIASTA GDYNI
30 sierpnia 2017 roku
godz. 12.00, s. 105 UM


 

  1. Otwarcie sesji Rady Miasta,
  2. Przyjęcie porządku obrad,
  3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miasta,
  4. Sprawozdanie z prac Rady Dzielnicy Redłowo,
  5. Projekty uchwał w sprawach:

 

5.1                    ustanowienia KWATERY PAMIĘCI w Gdyni.

5.2              uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Hutniczej, Puckiej i B. Krzywoustego,

5.3                    uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Strzelców i Dragonów

5.4                    zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

5.5                    zmieniająca Uchwałę nr XLVII/1109/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 20 października 2010 roku w sprawie gromadzenia dochodów na rachunku dochodów własnych przez jednostki budżetowe Gminy Gdynia,

5.6                    przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła w budynkach należących do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych w ramach konkursu „Czyste powietrze Trójmiasta - edycja 2017” 

5.7                    połączenia jednostek budżetowych: Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni i Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni

5.8                    wykonywania działalności telekomunikacyjnej przez Gminę Miasta Gdyni za pośrednictwem Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia,

5.9                    ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy gen. Józefa Hallera w Gdyni,

5.10                zaliczenia wybudowanego odcinka ul. Kwadratowej w Gdyni do dróg publicznych kategorii gminnej, pozbawienia odcinka ul. Kwadratowej w Gdyni kategorii drogi gminnej i wyłączenia tego odcinka z użytkowania oraz ustalenia nowego przebiegu ul. Kwadratowej,

5.11                nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Cisowskiej,

5.12                nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Lipowej,

5.13                nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych wzdłuż potoku Źródła Marii,

5.14                wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Balladyny 31,

5.15                wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Wojewody Wachowiaka,

5.16                wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy Placu Górnośląskim,

5.17                wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych  położonych w Gdyni przy ulicy Donimirskiego 17,

5.18                wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ulicy Donimirskiego 19,

5.19                wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ulicy Podgórnej 5,

5.20                wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy  ulicy Józefa Bema 10,

5.21                wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy  ulicy  Henryka Sienkiewicza,

5.22                wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Puckiej,

5.23                wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych  położonych  w Gdyni przy ulicy Miętowej,

5.24                upoważnienia dyrektora Gdyńskiego Centrum Zdrowia

5.25                zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób i bagażu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej oraz zasad taryfowych

5.26                utworzenia gminnej jednostki budżetowej - Żłobek „Koniczynka",

5.27                ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni

5.28                zwolnienia dyrektora Przedszkola nr 56 w Gdyni od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych,

5.29                zwolnienia dyrektora XII Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych

5.30                nadania nazwy ulicy,

5.31                skargi Pana JW na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,

5.32                skarg Pani AK na działalność Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni,

5.33                skargi Wspólnoty Mieszkaniowej Abrahama 80-86 w Gdyni oraz Stowarzyszenia Gdyńskiego na działalność Kierownika Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni,

5.34                przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana, rejon ulic Mikołaja Kopernika i Generała Józefa Hallera (projekt klubu PO)

5.35                przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – In vitro dla mieszkańców Gdyni w latach 2018-2020”


6. Sprawozdanie z prac Komisji Sportu.
7. Interpelacje.
8. Informacje.
9. Wolne wnioski.
10. Ustalenie terminu następnej sesji.
11. Zakończenie obrad.

Aneks do porządku obrad
XXXIV sesji Rady Miasta Gdyni
30 sierpnia 2017 r.
 
 
 
Projekty uchwał w sprawach:
                             
1.       zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2017 rok
2.       zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2017-2033
3.       zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
4.       udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Dziemiany poszkodowanej podczas nawałnicy w nocy z 11 na 12  sierpnia 2017 roku,
5.       zmianie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
 
Joanna Zielińska

PROTOKÓŁ NR 34/17
XXXIV SESJI RADY MIASTA GDYNI
Gdynia, 30 sierpnia 2017 r.
 
Porządek obrad:
Otwarcie sesji Rady Miasta,
Przyjęcie porządku obrad,
Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miasta,
Projekty uchwał w sprawach:
4.1 ustanowienia KWATERY PAMIĘCI w Gdyni.
4.2 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Hutniczej, Puckiej i B. Krzywoustego,
4.3   uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Strzelców i Dragonów
4.4    zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
4.5    zmieniająca Uchwałę nr XLVII/1109/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 20 października 2010 roku w sprawie gromadzenia dochodów na rachunku dochodów własnych przez jednostki budżetowe Gminy Gdynia,
4.6     przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła w budynkach należących do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych w ramach konkursu „Czyste powietrze Trójmiasta - edycja 2017”
 
4.7     połączenia jednostek budżetowych: Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni i Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
4.8     wykonywania działalności telekomunikacyjnej przez Gminę Miasta Gdyni za pośrednictwem Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia,
4.9     ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy gen. Józefa Hallera w Gdyni,
4.10    zaliczenia wybudowanego odcinka ul. Kwadratowej w Gdyni do dróg publicznych kategorii gminnej, pozbawienia odcinka ul. Kwadratowej w Gdyni kategorii drogi gminnej i wyłączenia tego odcinka z użytkowania oraz ustalenia nowego przebiegu ul. Kwadratowej,
4.11      nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Cisowskiej,
4.12      nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Lipowej,
4.13     nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych wzdłuż potoku Źródła Marii,
4.14    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Balladyny 31,
4.15   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Wojewody Wachowiaka,
4.16   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy Placu Górnośląskim,
4.17                wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych  położonych w Gdyni przy ulicy Donimirskiego 17,
4.18   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ulicy Donimirskiego 19,
4.19    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ulicy Podgórnej 5,
4.20     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy  ulicy Józefa Bema 10,
4.21   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy  ulicy  Henryka Sienkiewicza,
4.22   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Puckiej,
4.23    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych  położonych  w Gdyni przy ulicy Miętowej,
4.24    upoważnienia dyrektora Gdyńskiego Centrum Zdrowia
4.25   zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób i bagażu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej oraz zasad taryfowych
4.26  utworzenia gminnej jednostki budżetowej - Żłobek „Koniczynka",
4.27  ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni
4.28    zwolnienia dyrektora Przedszkola nr 56 w Gdyni od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych,
4.29   zwolnienia dyrektora XII Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych
4.30   nadania nazwy ulicy,
4.31   skargi Pana JW na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,
4.32   skargi Pani AK na działalność Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni,
4.33   skargi Wspólnoty Mieszkaniowej Abrahama 80-86 w Gdyni oraz Stowarzyszenia Gdyńskiego na działalność Kierownika Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni,
4.34   przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana, rejon ulic Mikołaja Kopernika i Generała Józefa Hallera (projekt klubu PO);
4.35 przystąpienia Gminy Miasta Gdyni jako partnera do projektu pn. „Deszcz to nie problem – wdrażanie dobrych praktyk gospodarowania wodami opadowymi w przestrzeni miejskiej”, planowanego do realizacji w ramach Programu działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE;
4.36 zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na     2017 rok
4.37 zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2017-2033
4.38 zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
 4.39 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Dziemiany poszkodowanej podczas nawałnicy w nocy z 11 na 12  sierpnia 2017 roku,
  4.40  zmianie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie       miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej;
5. Sprawozdanie z prac Komisji Sportu.
6. Interpelacje.
7. Informacje.
8. Wolne wnioski.
9. Ustalenie terminu następnej sesji.
10. Zakończenie obrad.
 
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki.
Pełne brzmienie nazw i opinii komisji – patrz biuletyn rady stanowiący załącznik.
Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą.
Wyniki poszczególnych głosowań podawane są każdorazowo w nast. kolejności: głosy „za”, „przeciw”, „wstrzymujące się”.
 

 Obradowanie poprzedziła uroczystość wręczenia Pani Annie Bień odznaki honorowej, przyznanej przez Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej – jak poinformowała Wiceprzewodnicząca RMG Beata Szadziul:  za szczególne zasługi i postawę jako matki 4-rga dzieci, osoby zaangażowanej społecznie, o której bardzo ciepło wypowiadają się ci, którzy kiedykolwiek się z Panią Anną Bień zetknęli.
 
Anna Bień- bardzo serdecznie dziękuję. Takich mam i osób działających społecznie jak ja jest  w Gdyni bardzo dużo. Poczuwam się do odebrania nagrody w imieniu gdyńskich matek.
 
Przewodnicząca Joanna Zielińska poinformowała o zainaugurowaniu transmitowania obrad RM i tym samym umożliwieniu zainteresowanym śledzenia obrad „na żywo”.
 
Przewodnicząca RMG poinformowała o decyzji dotychczasowego Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Pana Tomasza Banela,  w sprawie zmiany miejsca pracy.
Przewodnicząca podziękowała Naczelnikowi za 18 lat pracy w Urzędzie Miasta, współpracy z Radą Miasta i życzyła sukcesów zawodowych.
 
Ad 1.
 
Otwarcie obrad ogłosiła Przewodnicząca RMG, radna Joanna Zielińska.
 
Ad 2.
 
Wiceprezydent Michał Guć wniósł o włączenie do porządku obrad projektu uchwały w spr. przystąpienia Gdyni jako partnera do projektu pn. „Deszcz to nie problem – wdrażanie dobrych praktyk gospodarowania wodami opadowymi w przestrzeni miejskiej”, przygotowanego w ramach programu na rzecz środowiska. Program jest prowadzony przez Unię Europejską. Konieczność wprowadzenia projektu w trybie nadzwyczajnym wynika z terminu podpisania umowy o przystąpieniu Gdyni do projektu – 17 września b.r.
 
Przewodnicząca J. Zielińska poinformowała o wpłynięciu obywatelskiego projektu uchwały, dot. In vitro. – Uprzedni projekt – informowała Przewodnicząca – otrzymał negatywną opinię, ponieważ wykraczał poza zakres działań Rady Miasta. Otrzymaliśmy drugi projekt zmieniający istotnie projekt pierwotny.
- Otrzymałam opinię prawną wskazującą, że projektodawca nie złożył projektu prawidłowo, ponieważ nie przedłożył   podpisów 500. mieszkańców, wymaganych w przypadku projektu obywatelskiego zmieniającego poprzedni projekt.
Przewodnicząca wniosła o wykreślenie z porządku obrad przedmiotowego projektu, wyrażając nadzieję, że projekt wpłynie pod obrady RM w przyszłości jako dokument spełniający wymogi formalne.
 
Przewodnicząca J. Zielińska poinformowała o wykreśleniu z porządku punktu 4. – sprawozdania z prac Rady Dzielnicy Redłowo.
 
Wniosek Wiceprezydenta M. Gucia o wprowadzenie do porządku projektu uchwały w spr. przystąpienia Gminy Miasta Gdyni jako partnera do projektu pn. „Deszcz to nie problem – wdrażanie dobrych praktyk gospodarowania wodami opadowymi w przestrzeni miejskiej”, planowanego do realizacji w ramach Programu działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE, przyjęto jednogłośnie: 27 gł. za
 
Wniosek o wykreślenie z porządku obrad projektu w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – In vitro dla mieszkańców Gdyni w latach 2018 – 2020” został przyjęty: 21/0/6
 
Zmodyfikowany w wyniku przyjęcia powyższych wniosków porządek obrad przyjęto jednogłośnie: 27 gł. za
 
Ad 3.
 
Wobec braku uwag Przewodnicząca J. Zielińska uznała protokół 33. sesji za przyjęty.
 
Ad 4.1.
 
Zgodnie z treścią załączonego uzasadnienia  projekt przedstawiła radna Marika Domozych.
 
Opinie komisji:
Komisja Polityki Gospodarczej- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Sportu- pozytywna
 
UCHWAŁA NR XXXIV/915 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustanowienia KWATERY PAMIĘCI w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za
 
Ad 4.2.
 
Prezentująca ustalenia planu radna Marika Domozych informowała: - Z wnioskiem o uchwalenie planu wystąpił Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji. Przesłanką złożenia wniosku była potrzeba uregulowania statusu nieruchomości znajdujących się w pasie drogowym ulicy Krzywoustego. Ulica Krzywoustego nie jest obecnie ulicą publiczną, chociaż stanowi połączenie ulicy Hutniczej z ulicą Pucką. Jest też drogą dojazdową do wielu obiektów przemysłowych, znajdujących się w tym rejonie. W przebiegu drogi znajdują się działki prywatne, co wymaga uregulowania stanu prawnego. Sporządzenie planu będzie miało na celu wskazanie na niezbędny zakres wykupu nieruchomości położonych w liniach rozgraniczających drogi, aby możliwe było zaliczenie jej do kategorii dróg gminnych.
Radna Domozych poinformowała o treści złożonych uwag i sposobie ich rozstrzygnięcia:
- uwaga właścicielki działki nr 1030 przy ul. Hutniczej 13A, na której znajdowało się złomowisko, a część jego terenu dzierżawiona była od gminy, która nie przedłużyła umowy. Skarżąca wniosła o zmianę przebiegu linii zabudowy, która przecinała jej działkę w połowie jej powierzchni i uniemożliwiała zabudowę. Zaproponowała poprowadzenie linii w taki sposób, jak w przypadku działek przy ul. Hutniczej 11 A-E.
Ponieważ planowana jest w tym obszarze przebudowa obecnej drogi na drogę o dwóch jezdniach, z dwoma pasami ruchu, aby było to możliwe, należało uwzględnić wymogi dotyczące odległości obiektów budowanych od zewnętrznej krawędzi drogi powiatowej, zgodnie z ustawą o drogach publicznych, a odległość ta wynosi 8 m. W celu uniknięcia niezgodności pozostawiono planowane  dopuszczenie  zabudowy w odległości 6 metrów od linii rozgraniczającej ulicy, a nie wnioskowane 3. Jednakże, aby działkę można było zabudować, zmieniono zapis na umożliwiający budowę na granicy z działką przylegającą, o numerze 996. Dzięki temu, że granica z tą działką jest dłuższa niż z działką drogową, uzyskana zostaje większa powierzchnia możliwej zabudowy niż w przypadku proponowanym przez autorkę uwagi. Jest to rozwiązanie satysfakcjonujące dla wnioskodawczyni.
- uwaga firmy SURTEX Sp. z o.o. – firma posiada nieruchomości usytuowane na działkach będących w użytkowaniu wieczystym. Wnioskowano o dopuszczenie podziału albo łączenia działek bez ograniczeń powierzchni dla nowo wydzielanych działek oraz adaptacje w przypadku działek już wydzielonych przed uchwaleniem planu, stanowiących łącznie gospodarczą i funkcjonalną całość, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, zmierzający do porządkowania przebiegu granic działek i poprawy efektywności gospodarczej nieruchomości.
Ze względu na różnych właścicieli użytkowanych działek nie można ich połączyć. Znajdujące się na tym terenie budynki zostały zbudowane „okrakiem” na różnych działkach.
Zmiana, o którą wnioskowano, pomogłaby firmie podwyższyć ekonomiczną efektywność wykorzystania nieruchomości, co w przyszłości sprzyjać będzie inwestycji i próbom przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. Właściciel złożył już  w tym celu wniosek o podział działek, który został wstrzymany do czasu uchwalenia miejscowego planu.
Uwagę uwzględniono w części. Zmieniono m. in. zapis o wielkości minimalnej nowo wydzielanych działek budowlanych przyjmując wartość 1 500 m kw., z dopuszczeniem realizacji zabudowy na mniejszych działkach, których wielkość nie jest mniejsza niż 400 m kw., wydzielonych przed uchwaleniem planu lub powstałych na skutek wydzieleń przewidzianych ustaleniami planu. Dopuszczono również na tych działkach podział nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, jeżeli ma polegać na wydzieleniu budynków wraz z działkami gruntu o powierzchni minimum 400 m kw, niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków.
Nie uwzględniono jedynie uwagi o nie wprowadzanie  żadnych ograniczeń powierzchni dla nowo wydzielanych działek budowlanych, co jest niewłaściwe z powodu możliwości nadmiernego, niekorzystnego rozdrobnienia działek budowlanych, co doprowadzić może do nieładu przestrzennego.
 
UCHWAŁA NR XXXIV/916/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Hutniczej, Puckiej i B. Krzywoustego została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za
 
Ad 4.3.
 
Ustalenia planu omówiła radna B. Szadziul: - Projekt planu dla części dzielnicy Mały Kack został przyjęty w listopadzie ub. r., ale w wyniku korekt wprowadzonych przez Wojewodę został w ramach kontroli zmodyfikowany. Aby umożliwić wnioskodawcy budowę obiektu o liczbie kondygnacji zgodnie z jego pierwotnym wnioskiem, należało opracować plan ponownie, uwzględniając nową, wprowadzoną przez Wojewodę, definicję intensywności zabudowy. Do projektu planu wpłynęło 7  wniosków, z których 4 zostały uwzględnione w całości, 2 w części, a 1 nie został uwzględniony.
- Do wyłożonego planu – informowała radna B. Szadziul – uwagi nie wpłynęły.
 
Opinie komisji:
Komisja Polityki Gospodarczej – pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
 
UCHWAŁA NR XXXIV/917/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Strzelców i Dragonów, została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za
 
Ad 4.4.
 
Projekt uchwały, zgodnie z treścią załącznika, przedstawiła r. B. Szadziul.
 
Opinia Komisji Polityki Rodzinnej- pozytywna
Opinia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych – pozytywna
 
UCHWAŁA NR XXXIX/918/17 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za
 
Ad 4.5.
 
Projekt przedstawił Wiceprezydent Bartosz Bartoszewicz: - Projekt wynika z faktu powołania nowej sieci placówek edukacyjnych i utworzenia nowych przedszkoli.
Szczegółowe informacje – patrz. zał.
 
UCHWAŁA NR XXXIV/919/17 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/1109/10 RMG z dnia 20 października 2010 r. w sprawie gromadzenia dochodów na rachunku dochodów własnych przez jednostki budżetowe Gminy Gdynia, została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za
 
Ad 4.6.
 
Wiceprzewodniczący Andrzej Bień- w związku ze środkami, które gmina może otrzymać, przystępujemy do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, dotyczącego wymiany instalacji grzewczych. Gdynia oferuje wkład własny do 30 % (wymagane jest 20 %). Zakładamy maksymalne wykorzystanie ewentualnie przyznanych kwot. Coraz więcej osób widzi sens w modernizowaniu źródeł ciepła. Opracowywany jest kompleksowy program wymiany źródeł ciepła w zasobach komunalnych. W najbliższych latach znaczne środki będą przekazywane na ten cel do budynków, których gmina jest właścicielem.
 
Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej- pozytywna
 
B. Szadziul- zorganizowałam spotkanie z mieszkańcami Małego Kacka, w którym kwestia ogrzewania jest ogromnym problemem. Mieszkańcy mają problem z dotarciem do informacji i tu jest rola radnych, którzy powinni informować, że jest możliwość dofinansowania. Są takie miejsca w Gdyni, gdzie mieszkańcy nie wprowadzają nowoczesnych metod grzewczych, m. in. ze względów finansowych, dlatego warto docierać z informacją do mieszkańców. Bardzo do tego zachęcam.
 
UCHWAŁA NR XXXIV/920/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła w budynkach należących do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych, w ramach konkursu „Czyste powietrze Trójmiasta – edycja 2017”, została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za
 
Ad 4.7.
 
Wiceprezydent Katarzyna Gruszecka-Spychała- kilka lat temu gmina podjęła starania na
rzecz uporządkowania sposobu administrowania lokalami komunalnymi i socjalnymi. Kontynuujemy te działania z dużym wzmożeniem ich tempa, przede wszystkim w związku z przyjętym programem mieszkaniowym. Naszym celem jest dalsze usprawnianie procesów administracyjnych i dlatego chcemy przekształcić dwie jednostki w jedną, o nowej nazwie: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni. Przygotowaliśmy to tak, aby zapewnić maksymalną sprawność i ciągłość pracy i aby zarządzanie było jeszcze efektywniejsze, a świadczenie usług dopasowane do nowych standardów, które równolegle będzie wdrażał także urząd. Naszym celem było też niezmienianie stosunków pracowniczych.
Przekazaliśmy projekt statutu do zaopiniowania 3. związkom zawodowym. Wszystkie związki zaopiniowały projekt pozytywnie.
 
UCHWAŁA NR XXXIX/921/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie połączenia jednostek budżetowych: Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni i Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 4.8.
 
K. Gruszecka–Spychała- na podstawie ustawy jednostki samorządu terytorialnego będą mogły za pośrednictwem bądź samodzielnie budować, eksploatować oraz świadczyć usługi telekomunikacyjne. Mamy warunki na świadczenie takich usług w Pomorskim Parku Naukowo - Technologicznym. W poprzednich latach korzystaliśmy z usług operatora. Aby park mógł to robić samodzielnie, niezbędne jest podjęcie uchwały o zaproponowanej treści.
 
UCHWAŁA NR XXXIV/922/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wykonywania działalności telekomunikacyjnej przez Gminę Miasta Gdyni za pośrednictwem Pomorskiego Parku Naukowo – Technologicznego Gdynia, została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za
 
Ad 4.9.
Wszystkie projekty, do punktu 4.23 włącznie, przedstawiał, zgodnie z treścią załączników, Wiceprzewodniczący Andrzej Bień.
 
UCHWAŁA NR XXXIV/923/17 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy gen. Józefa Hallera w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 4.10
 
UCHWAŁA NR XXXIV/924/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zaliczenia wybudowanego odcinka ul. Kwadratowej w Gdyni do dróg publicznych kategorii gminnej, pozbawienia odcinka ul. Kwadratowej w Gdyni kategorii drogi gminnej i wyłączenia tego odcinka z użytkowania  oraz ustalenia nowego przebiegu ul. Kwadratowej, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 4.11
Przedmiotowy projekt, jak i kolejne, dotyczące nieruchomości przedstawiał radny A. Bień, zgodnie z treścią załączników.
 
Opinie komisji:
Komisja Polityki Gospodarczej- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
/powyższe dotyczy całego bloku projektów w spr. nieruchomości/
 
UCHWAŁA NR XXXIV/925/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ulicy Cisowskiej, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 4.12
 
UCHWAŁA NR XXXIV/926/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Lipowej została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 4.13
 
UCHWAŁA NR XXXIV/927/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych wzdłuż potoku Źródła Marii została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 4.14
 
UCHWAŁA NR XXXIV/928/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Balladyny 31, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 4.15
 
Radny A. Bień w nawiązaniu do treści prezentowanego projektu poprosił radnych o informowanie wspólnot, że przyjmowane regulacje,  jak w przedmiotowym przypadku,  są dla nich bardzo korzystne, ponieważ umożliwiają porządkowanie terenów wokół posesji.
 
UCHWAŁA NR XXXIV/929/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Wojewody Wachowiaka, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 4.16
 
UCHWAŁA NR XXXIV/930/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy Placu Górnośląskim, została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za
 
Ad 4.17
 
UCHWAŁA NR XXXIV/931/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych, położonych w Gdyni, przy ul. Donimirskiego 17, została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za
 
Ad 4.18
 
UCHWAŁA NR XXXIV/932/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Donimirskiego 19, została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za
 
Ad 4.19
 
UCHWAŁA NR XXXIV/933/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Podgórnej 5, została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za
 
Ad 4.20
 
UCHWAŁA NR XXXIV/934/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Józefa Bema 10, została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za
 
Ad 4.21
A. Bień- w opracowywanej zmianie planu przewiduje się zmianę przeznaczenia działek. Obecnie proponujemy wspólnocie korzystanie z przedmiotowego terenu na podstawie umowy zawartej na czas nieoznaczony.
 
UCHWAŁA NR XXXIV/935/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Henryka Sienkiewicza, została podjęta: 23/0/4
 
Ad 4.22
 
UCHWAŁA NR XXXIV/936/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Puckiej, została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za
 
Ad 4.23
 
UCHWAŁA NR XXXIV/937/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych, położonych w Gdyni, przy ul. Miętowej, została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za
 
Ad 4.24
 
B. Bartoszewicz- decyzją Rady Miasta powołano jednostkę Gdyńskie Centrum Zdrowia. Ogłosiliśmy konkurs na Dyrektora. Aplikację złożyła jedna osoba, która została dyrektorem. Projekt umożliwi dyrektorowi podejmowanie niezbędnych czynności.  
 
Opinie komisji:
Komisja Polityki Gospodarczej- pozytywna
Komisja Polityki Rodzinnej- pozytywna
 
UCHWAŁA NR XXXIV/938/17 RADY MIASTA GDYNI w spr. upoważnienia dyrektora Centrum Zdrowia, została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za
 
Ad 4.25
Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił Wiceprezydent  B. Bartoszewicz wyjaśniając, że zmiana dotyczy punktów 13. i 14.  załącznika do uchwały, w których wpisane zostało Gdyńskie Centrum Zdrowia.
 
Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Polityki Gospodarczej- pozytywna
 
UCHWAŁA NR XXXIV/939/17 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób i bagażu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej oraz zasad taryfowych została podjęta: 26/0/1
 
Ad 4.26
 
Radna M. Domozych poinformowała, że proponowana nazwa żłobka została wybrana przez mieszkańców.
 
Opinie komisji:
Komisja Polityki Rodzinnej- pozytywna
Komisja Oświaty- pozytywna
 
UCHWAŁA NR XXXIV/940/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej – Żłobek „Koniczynka”, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 4.27
 
Przedmiotowy projekt i dwa następne, zgodnie z treścią załączników,  przedstawiła Przewodnicząca Komisji Oświaty, radna Ewa Krym.
 
Opinie komisji:
Komisja Oświaty- pozytywna
Komisja Polityki Rodzinnej – pozytywna
 
UCHWAŁA NR XXXIV/941/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 4.28
 
Opinia Komisji Oświaty- pozytywna
 
UCHWAŁA NR XXXIV/942/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zwolnienia dyrektora Przedszkola Nr 56 w Gdyni od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 4.29
 
Opinia Komisji Oświaty- pozytywna
 
UCHWAŁA NR XXXIV/943/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zwolnienia dyrektora XII LO w Gdyni od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 4.30
Projekt uchwały przedstawił radny Paweł Brutel: - Zgodnie ze stanowiskiem IPN i w celu wykonania przepisów ustawy o zakazie propagowania komunizmu i innych systemów totalitarnych  przedkładamy Państwu przedmiotowy projekt.
Radny przedstawił na przykładach ilustrowanych zdjęciami różne konotacje słowa „pionierzy” (m. in. w odniesieniu do budowniczych Miasta Gdyni i gdyńskiego portu).
 
Opinie komisji:
Komisja Polityki Gospodarczej- pozytywna
Komisja Samorządności- pozytywna
 
Paweł Stolarczyk- projekt na pewno potrzebny, stanowiący realizację woli ustawodawcy. Krótka refleksja: w uzasadnieniu piszecie Państwo: „Nazwa ulicy „Pionierów” ma na celu uhonorowanie i upamiętnienie ludzi, którzy w latach dwudziestych i trzydziestych ubiegłego stulecia przybywali ze wszystkich stron Polski, aby budować port i miasto Gdynię”. Może zapomnieliście Państwo o tym, że port i miasto Gdynię budowali również ludzie, których potomkowie mieszkają obecnie w „Pekinie”. Trudno uznać Państwa decyzje (zwracam się do większości radnych), jakie zapadały w ostatniej dekadzie, no, za politykę, która miałaby na celu uhonorowanie i upamiętnienie tych ludzi. Raczej można powiedzieć, że swoimi decyzjami Państwo decydowaliście o tym, aby nie uhonorować, tylko poniżyć, i nie upamiętnić, ale raczej skazać na zapomnienie. Właśnie tych, którzy tam zamieszkiwali, i tych, których dzieci i wnuki nadal tam zamieszkują.. To także dotyczy tematu ulicy „Pionierów” (stwierdzenie mające związek z uwagą z sali, że wypowiedź nie jest związana z przedmiotem omawianego projektu).
 
Tadeusz Szemiot- te uśmieszki, ironiczne spojrzenia. Tkwimy w oparach absurdu, a  ustawodawca ten absurd formalizuje. Wystarczyło napisać inne uzasadnienie, nie tak formalne. I jeszcze mówi się w jego kontekście o „Pekinie”. Jestem zażenowany i wiem, że część z Państwa także.
 
UCHWAŁA NR XXXIV/944/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania nazwy ulicy została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za
 
Ad 4.31
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Stanisław Borski, poinformował o wpłynięciu przedmiotowej skargi do komisji w dniu 10 maja b.r. – Stwierdzono, że wniosek skarżącego został  rozpatrzony prawidłowo. Okazało się, że żona skarżącego była ubezwłasnowolniona, w związku z czym nie mogła scedować na skarżącego prawa do złożenia wniosku o dotację. Postępowanie dyrektora MOPS było prawidłowe pod względem prawa materialnego i  administracyjnego. Komisja Rewizyjna wnosi o uznanie skargi za bezzasadną.
 
UCHWAŁA NR XXXIV/945/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi xxxx na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 4.32
 
St. Borski- przedmiotowa skargi jest powtórzeniem skargi wcześniej rozpatrzonej i nie zawiera nowych elementów. Komisja Rewizyjna uznała skargę za bezzasadną.
 
UCHWAŁA NR XXXIV/946/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi xxx na działalność Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 4.33
St. Borski- Komisja Rewizyjna stwierdziła, że ABK Nr 3 nie jest zobowiązana do realizacji zadań wskazanych w skardze. Miasto posiada tylko kilkanaście procent udziałów w zasobach, wobec czego uprawnienia właścicielskie należą do wspólnoty mieszkaniowej. Kierownik ABK nie jest zarządcą. Komisja wnosi o uznanie skargi za bezzasadną.
 
UCHWAŁA NR XXXIV/947/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi xxx na działalność Kierownika Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 4.34
 
Przewodniczący klubu radnych PO, radny T. Szemiot- wniesienie projektu pod obrady przez klub PO wynika z chęci powstrzymania pewnych praktyk, które dotyczą tego obszaru, związanych z naruszeniem ładu przestrzennego. Ma tam miejsce aktywność deweloperska, która oczywiście cieszy, jednak zawsze w takich przypadkach, gdy dla danego obszaru nie obowiązuje plan zagospodarowania, mamy obawy, czy ta aktywność nie wyrządzi szkód wszystkim tym, którzy dany obszar zamieszkują, poprzez chociażby obniżenie standardu  życia, jakości infrastruktury i dostępu do niej. Intencją projektodawców jest zahamowanie tych ryzyk i spowodowanie opracowania planu, który jednoznacznie wskaże na takie zagospodarowanie terenu, jakiego byśmy sobie życzyli. Przypomnę, że jest to teren, na którym występuje zwarta zabudowa domów jednorodzinnych, natomiast deweloperzy zmierzają do postawienia budynków odbiegających architektonicznie od tej historycznej zabudowy.
Obszar Wzg. Św. Maksymiliana został wskazany jako priorytetowy w pracach planistycznych. Przyjęcie projektu pozwoli na wykonanie przynajmniej części zaplanowanych prac. Przystąpienie do tych prac jest pilne. Wskazujemy obszar może nieduży, ale najbardziej newralgiczny i szczególnie narażony na naruszanie ładu przestrzennego. Wskazaliśmy teren nieduży, żeby możliwe było szybkie i sprawne przygotowanie planu. Zachęcamy do przyjęcia projektu.
 
Opinie komisji:
Komisja Polityki Gospodarczej- odstąpiono od opiniowania
Komisja Gospodarki Komunalnej – j.w.
 
DEBATA:
 
Wiceprezydent Marek Stępa- to dosyć paradoksalna sytuacja, bo muszę się zgodzić prawie z każdym argumentem przedmówcy, a następnie zgłosić wniosek o wycofanie projektu. Te wszystkie zagrożenia, o których mówił przedmówca, są prawdziwe. My je dostrzegamy i dlatego umieściliśmy ten teren w planie prac planistycznych. Jest to teren o powierzchni powyżej 80 ha. Państwo proponujecie wycięcie z niego kawałka. W moim osobistym przekonaniu to wcale nie jest część terenu najbardziej narażona na te zjawiska. Zgodnie z planem prac chcemy przystąpić do sporządzania planu i deklaruję, że do końca tego roku, nie powiem tylko czy na sesji listopadowej czy grudniowej, przyjdę  z planem dotyczącym całego obszaru, bo tylko taki plan będzie narzędziem rzeczywistej obrony przed niekorzystnymi praktykami. Trudno mi znaleźć zasadę wskazania akurat tego terenu, bo ja zdiagnozowałem taką sytuację w szeregu miejsc. Apeluję o wycofanie projektu, a jeśli wnioskodawcy będą trwali przy swoim stanowisku, o odrzucenie projektu. Ponawiam też swoją obietnicę co do przedłożenia planu o szerszym zasięgu pod koniec roku.
 
T. Szemiot- bardzo dziękuję za tę deklarację. Oczywiście będziemy sprawdzać. Na wskazanym przez nas obszarze mają miejsce pewne niepokojące procesy już teraz. Pomimo prośby Pana Prezydenta, kierując się ostrożnością, uważam, że nie możemy projektu wycofać. Uważamy, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby go poprawić w listopadzie, czy grudniu lub uchylić i wnieść nowy  projekt planu. W tej chwili wydawane są pozwolenia, decyzje o warunkach. Mieszkańcy próbują wstrzymać te procesy argumentując, że są stroną (wcześniej nie uwzględniano ich jako strony). Doceniam chęć i wolę przystąpienia do pracy nad planem, ale podtrzymuję nasze stanowisko.
 
Marika Domozych- w uzasadnieniu możemy przeczytać, jakie inwestycje  uważacie Państwo za zagrożenie, ale mają one pozwolenia na budowę. Tam, gdzie są decyzje i pozwolenia, trzeba je do planu włączyć, inaczej grozi Miastu konieczność płacenia bardzo wysokich odszkodowań. W paragrafie 2. wskazujecie Państwo na granice, ale nie jest opisane, jakie ulice są włączone, a jakie nie. Zakładacie Państwo, że plan powstanie w bardzo krótkim czasie. Wydawanie decyzji i pozwoleń będzie wstrzymane na 9 miesięcy, ale w tym czasie plan z pewnością nie zostanie uchwalony, a więc decyzje będą wydawane w jeszcze gorszym czasie, bo pewne zasady w planie będą ustalone i będą musiały być ponownie zmieniane, ponieważ decyzje trzeba będzie w planie uwzględnić.  
Mamy biuro, które wytycza precyzyjnie granice planów. Wytyczanie ich długopisem jest nieco niechlujne.
 
T. Szemiot- przepraszam za brak narzędzi, które pozwoliłyby mi precyzyjnie narysować granice. Proszę też o większą aktywność przy składaniu planów przez Miasto, bo także w ich przypadku często uwagi przedmówczyni byłyby do zastosowania. Może i tam warto się wyżyć. Termin to jest istota sprawy i dzięki niemu zyskamy czas. Część decyzji trzeba będzie uwzględnić, natomiast część spraw jest na takim etapie, że będzie je można uznać za niebyłe, dzięki określonym postępowaniom administracyjnym.  
 
M. Domozych- w ciągu 9. miesięcy nie wykona się takiego planu. Biuro planowania nie ma takich narzędzi. Proszę o wycofanie projektu. Ja też uważam, że ten teren wymaga planu. Pan Prezydent, ale i biuro planowania, zapewniają, że przedłożą projekt planu, jednak trzeba mieć na to czas.
 
Danuta Płotka- bardzo się cieszę z deklaracji Pana Wiceprezydenta i cieszę się, że Pani radna Domozych powiedziała o terminach, i tym bardziej jestem za poparciem projektu. Skoro tak odległe są terminy dla niewielkiej części, to nie wierzę, że dla większego obszaru  będzie jeszcze szybciej wykonany. Ja mieszkam na tym terenie. Brak planu powoduje, że pozwolenia są wydawane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, niejednokrotnie wydawanych z tzw. odstępstwem od prawa budowlanego. Powstają ogromne budynki od granic do granic. Oczywiście mieszkańcy mogą protestować, ale nikomu tego nie życzę, bo trwa to lata. Mamy już mnóstwo takich budynków, które nie odpowiadają charakterowi naszej dzielnicy. Wznosi się budynki wielorodzinne bez zapewnienia miejsc parkingowych dla ich mieszkańców. Mamy zastawione ulice.
Członkowie klubu radnych PiS popierają projekt w całości. Jest to dla dobra mieszkańców naszego miasta.
 
Ireneusz Bekisz- skoro Pan Prezydent proponuje listopad czy grudzień, to jesteśmy skłonni przedłożyć autopoprawkę dotyczącą rozszerzenia tego terenu o cały obszar. Wtedy nic nie stanie na przeszkodzie przystąpieniu do prac nad planem, a co za tym idzie, nie będzie możliwości wydawania decyzji. Nic też nie stoi na przeszkodzie, aby prace zostały przyspieszone o dwa miesiące.
 
Bogdan Krzyżankowski- kiedy ustalaliśmy priorytety dla tej dzielnicy, jednym z powodów była kwestia niezabudowanych działek przy ul. Legionów. Co się dzieje dzisiaj? Dzieje się to, że deweloper dostał pozwolenie na realizację zabudowy na tym terenie w postaci budynku wielorodzinnego, 5-cio kondygnacyjnego, a na drugiej działce 4-ro kondygnacyjnego, z gabarytami znacznie odbiegającymi od tego, co jest. Deweloperowi udało się uzyskać decyzję w odczuciu mieszkańców, a sam nim jestem, wydaną z naruszeniem prawa. Mieszkający w strefie oddziaływania inwestycji nie zostali uznani za stronę. W zapisie wydziału architektonicznego jest kuriozalne zdanie, że wprawdzie planowane obiekty znajdują się w okolicy domów jednorodzinnych, ale ze względu na charakter planowanej inwestycji będą brane pod uwagę obiekty o podobnym charakterze, które znajdują się dużo dalej.  Przecież tzw. dobre sąsiedztwo to jest coś, co pozwala ustalić, jak dany obiekt będzie się wpisywał w najbliższe sąsiedztwo, a nim są historyczne domki, budowane na początku lat 30., które są naszą spuścizną modernistyczną. Proponowany w projekcie obszar jest mały, więc jest szansa, że zostanie to zrobione względnie szybko. Jest to obszar zagrożony tym, że na zasadzie dobrego sąsiedztwa nie będziemy mieli obiektów od działki do działki, tylko te działki będą scalane i powstaną budynki wielokondygnacyjne, a może nawet wysokościowce. Skoro Miasto wpuściło tam tego konia trojańskiego i nie będzie możliwa żadna obrona, jedyną możliwością jest przystąpienie do sporządzania planu i zakończenie prac przed upływem 9. miesięcy. Wieść gminna niesie, że vis a vis tej inwestycji deweloper wystąpił o warunki dla budynku wielokondygnacyjnego. Tak dopuszczamy do psucia Miasta. Na tym terenie nie tylko domki są historyczne, ale też infrastruktura. Są tam wąziutkie uliczki zaplanowane w latach 30., które wtedy wystarczały komunikacyjnie, ale obecnie już nie.  Wprowadzamy też usługi w parterze i kolejny dyskont z wszystkimi niedogodnościami z tym związanymi – hałasem, wzmożonym ruchem, trudnościami z parkowaniem. Już się stało bardzo źle i niestety plan przed tym, co się stało,  nas nie obroni, a jeśli nie przystąpimy do tego planu, będzie tragedia. Chyba że Pan Prezydent wie, że już się toczą sprawy o wydanie pozwoleń i lada dzień decyzje będą wydawane i może to jest motywacja, żeby to przesunąć o następne miesiące. Innej motywacji nie widzę.
 
M. Domozych-  do radnej Płotki: - może się wydawać oczywiste, że dla mniejszego planu  prace będą postępowały szybciej, jednak procedury są tak samo długie. Prace w przypadku jednej małej działki w Małym Kacku trwały około 5 miesięcy, a dla takiego terenu biuro nie  podejmie się opracowania planu w ciągu 9. miesięcy, więc decyzje i tak będą później wydawane. Takie mamy prawo.
Do radnego Bekisza: zmiana wielkości terenu może byłaby słuszna, ale chyba przyznacie Państwo, że nie jesteście w stanie teraz nakreślić granic dla takiego planu.
Do radnego Krzyżankowskiego: to, co zostało już wydane, będzie musiało być wdrożone do planu. Możemy tylko zapobiegać wydawaniu kolejnych decyzji, ale nie przez taki krótki czas. Proszę o wstrzymanie się z podejmowaniem uchwały.
 
M. Stępa- z przykrością muszę stwierdzić, że Pan radny Krzyżankowski do pewnego momentu wypowiadał się merytorycznie, niestety na koniec posunął się Pan do insynuacji, że wiem o czymś, o czym inni nie wiedzą. Mam nadzieję, że zastanowi się Pan nad tym, co Pan powiedział i za te słowa przeprosi, bo inaczej sprawa będzie miała inny ciąg dalszy. To Pan wie zadziwiająco dużo o procedurach na sąsiednich działkach, o których ja nie wiem.
Państwo nie dysponujecie umiejętnością wyciągania wniosków z tego, co zaszło. Jeśli Państwo wiecie o wydaniu decyzji, to powinniście wyciągnąć wniosek, że wydanych pozwoleń cofnąć nie można w związku z uruchomieniem prac nad planem. Można je jedynie unieważnić w drodze skutecznego zaskarżenia. Mówił Pan, że decyzja została wydana w oderwaniu od sąsiadującej zabudowy, ale drugie strony ulic Kopernika i Legionów też są sąsiedztwem i tam mamy wysoką zabudowę. Zła zasada dobrego sąsiedztwa jest złą zasadą, ale skoro obowiązuje, została zastosowana z konsekwencjami, także negatywnymi. Planem tych decyzji cofnąć nie możemy.
Pani Domozych mówiła o tym, ale te argumenty nie przebiły się. Rzeczywiście, z chwilą przystąpienia uruchamia się  zasada 9. miesięcy, tyle że to bardzo szybko mija, a my tych prac nie możemy wszczynać od razu. Biuro nie jest w stanie rzetelnie w tej chwili jeszcze jednego planu opracować i nawet przyjmując autopoprawkę nic się w tej sprawie nie zmieni. Po 4. czy 5. miesiącach zacznie się praca merytoryczna. To może nie wystarczyć na opracowanie wszystkich wniosków i przygotowanie koncepcji. Przed zmianą przepisów ustawowych mieliśmy 12, a nie 9 miesięcy.  To mało, ale okres 9. miesięcy może wystarczyć na przygotowanie koncepcji. Nadal jednak obowiązuje konsultowanie projektów decyzji przez wydział architektury z biurem planowania w sprawach złożonych wniosków o decyzje dla danego terenu. Jeśli te 9 miesięcy minie zanim będziemy mieli gotową koncepcję, to biuro planowania odpowiedzi nie udzieli i wydział architektury będzie skazany na siebie. Tym samym powstanie niebezpieczeństwo popełnienia błędów. Przystępowanie do sporządzania planu ma sens wtedy, gdy można nad nim od razu rozpocząć prace. W tym przypadku takiej możliwości nie ma ze względu na obciążenie biura planowania. Jeśli Państwo będziecie podtrzymywać swój wniosek, to ja apeluję o jego odrzucenie.
 
B. Krzyżankowski- jeśli Pan Prezydent czuje się obrażony, to przepraszam -  nie taka była moja intencja. Jestem może za bardzo emocjonalny.
 
M. Stępa- przyjmuję przeprosiny.
 
B. Krzyżankowski- wydaje się, że obszar, który zaznaczyliśmy, jest stosunkowo łatwy. Tam niczego nie trzeba wymyślać. Trzeba tam tylko ochronić to, co jest w tej chwili. Powiedział Pan, że za 9 miesięcy i tak nie będzie ochrony i że będziemy mieli sytuację taką, jak obecnie. Tak, ale za 9 miesięcy. Znalazł się sposób, gdy pojawił się pomysł zrobienia ponownego planu dla okolicy ulicy Sienkiewicza. Mimo że inwestor popełnił przestępstwo podmieniając plan na taki, który nie miał uzgodnienia z konserwatorem zabytków, mimo że dokonał samowoli budowlanej, na co jest wyrok inspektoratu nadzoru, mimo że został popełniony błąd urzędniczy, który zaowocował przesunięciem linii zabudowy o 8 m, to jednak do planu przystąpiliśmy i udało się go zrobić. Jak jest wola, to znajdzie się sposób.
 
Projekt uchwały w spr. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana, rejon ulic Mikołaja Kopernika i Generała Józefa Hallera nie został przyjęty: 10/17/0
 
Ad 4. 35
 
Wiceprezydent M. Guć- dobre praktyki, jakie mają być wdrożone dzięki projektowi, mają spowodować, że wody deszczowe nie będą spływały w całości do kanalizacji burzowej, tylko będą zagospodarowywane przez nieruchomości. Dzisiaj brak takich praktyk powoduje, że  napór na budowanie kanalizacji deszczowej jest coraz większy.
 
UCHWAŁA NR XXXIV/948/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdyni jako partnera do projektu pn. „Deszcz to nie problem – wdrażanie dobrych praktyk gospodarowania  wodami opadowymi w przestrzeni miejskiej”, planowanego do realizacji w ramach Programu działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE, została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za
 
Ad 4.36
 
Na wstępie prezentacji Skarbnik Miasta Krzysztof Szałucki poinformował o autopoprawce wprowadzanej na wniosek Wydziału Edukacji, zgodnie z którą w punkcie V projektu (pozostałe zmiany w wydatkach), wpisuje się: „zadania i zakupy inwestycyjne w szkołach i placówkach oświatowych, w związku z reformą oświaty”.
Pozostałe, proponowane zmiany przedstawione zostały zgodnie z treścią załącznika.
 
Wszystkie komisje stałe RM zaopiniowały projekt pozytywnie.
 
Tadeusz Szemiot- ponieważ projekt zawiera kolejne zmniejszenia wydatków, co spowoduje dalsze ograniczenia w zakresie prac inwestycyjnych, a także opóźnienia dotyczące szeregu prac, klub radnych PO będzie głosował „przeciw”.
 
I. Bekisz- po raz pierwszy zdejmujemy środki z dróg lokalnych powiatowych, ale na szczęście przekazujemy te środki na remonty już istniejących dróg i chodników. Jest to przesunięcie kwoty o prawie tej samej wysokości. Jest to warte odnotowania.
 
Kamil Góral- w nawiązaniu do wypowiedzi radnego Bekisza: cieszę się, że te 7 200 000 zł. na modernizację chodników w dzielnicach znalazły swoje miejsce, bo jest to odpowiedź na postulaty radnych i mieszkańców. Od siebie dodam: jak najwięcej takich decyzji i jak najczęściej.
 
Marcin Wołek- transfer z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące jest inwestowaniem w infrastrukturę techniczną, która służy wszystkim mieszkańcom. Przyjęliśmy plan  zrównoważonej mobilności i infrastruktura dla pieszych znalazła w nim swoje dopełnienie. Zmniejszenie o 8 mln. zł. jest zasadniczo związane z rozstrzygnięciami przetargów, a więc trzeba tylko się cieszyć, że uda się taniej zrealizować inwestycje. 1 mln. zł. oszczędności wynika z porozumienia z PWiK dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej. Będzie to ulga finansowa dla Miasta. Gratulacje dla służb miejskich i Pana Skarbnika za takie poprowadzenie przedsięwzięcia. Jest jeszcze jedna zmiana dotycząca oświaty – środki w wysokości ponad 10,5 mln. zł. zainwestowane zostaną w infrastrukturę techniczną naszej oświaty. „Dorzucamy” duże pieniądze do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Jest to m. in.  modernizacja ogrodów i placów zabaw przy przedszkolach.
 
Pełnomocnik Prezydenta ds. Rodziny, radna B. Szadziul- zwracam uwagę na zakup sprzętu medycznego dla gdyńskich szpitali. Pan Bartoszewicz zapowiedział prowadzenie polityki wspierającej matki i dzieci. Zespół wypracował wiele ciekawych rozwiązań. Mamy plan i znamy potrzeby, dzięki czemu można było przyznać środki, m.in. dla oddziału położniczego. Dziękuję serdecznie.
 
UCHWAŁA NR XXXIV/949/17 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę RMG w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na 2017 rok została podjęta: 24/1/1
 
Ad 4.37
Przedstawił p. K. Szałucki, zgodnie z treścią załącznika.
 
UCHWAŁA NR XXXIV/950/17 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę RM w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2017 – 2033 została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 4.38
Skarbnik K. Szałucki wyjaśnił, że przedmiotowy projekt związany jest z prośbą RIO, aby wszystkie sprawy związane z kredytami były przedmiotem odrębnych uchwał.
 
Opinie wszystkich komisji stałych RMG - pozytywne
 
UCHWAŁA NR XXXIV/951/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego została podjęta: 21/0/4
 
Ad 4.39
 
Przewodnicząca Joanna Zielińska- radni bardzo aktywnie włączyli się w niesienie pomocy ofiarom nawałnicy. Dziękuję radnemu Jarkowi Kłodzińskiemu, który błyskawicznie zorganizował pomoc i zmobilizował bardzo dużo osób, które fizycznie pracowały w miejscach dotkniętych nawałnicą – wielkie ukłony, wielkie dzięki. Część z nas pracowała na miejscu. Kolegium Prezydenta zdecydowało, że trzeba pomóc. Było tylko pytanie, której gminie. Gmina Kasin odpowiedziała, że dają sobie radę, ale że tragicznie jest w Dziemianach, gdzie potrzebują agregatów prądotwórczych. Miasto Gdynia zakupiło 14 takich agregatów, które przekazano gminie Dziemiany.
Rektor Akademii Morskiej zaprosił 38. dzieci i 4. opiekunów na tygodniowy pobyt w Gdyni. W pomoc zaangażowało się bardzo dużo radnych – kupili bilety, jedzenie. Wiem też o pomocy ze strony różnych firm. Część osób po prostu wpłacała pieniądze.
 
Przewodnicząca odczytała podziękowania rektora Akademii Morskiej.
 
UCHWAŁA NR XXXIV/952/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Dziemiany, poszkodowanej podczas nawałnicy w nocy z 11. na 12. sierpnia 2017 roku, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 4.40
 
Informacje przekazane w formie multimedialnej prezentacji przez Wiceprezydenta B. Bartoszewicza zgodne są z treścią załącznika.
 
M. Wołek- myślę, że ten system ma szansę bycia najlepszym systemem w Polsce, bo daje możliwość pozostawiania samochodu w dowolnym miejscu strefy. Jest to niezwykle wygodne. Te cele będą realizowane w różnym tempie. Wiąże się to też z uwolnieniem miejsc parkingowych w najbardziej krytycznej części Miasta jakim jest centrum. Większość z nas użytkuje samochód godzinę na dobę. Z punktu widzenia wdrażania systemu bardzo jest ważne, że nie nastawiamy się na pełną elektryfikację, ponieważ koszty poniosłoby albo Miasto albo użytkownicy. Dobrze, że proponuje się wdrożenie systemu etapami. Mamy już 10 punktów do zasilania trolejbusów. Jesteśmy forpocztą usług w zakresie mobilności.
 
UCHWAŁA NR XXXIV/953/17 RADY MIASTA GDYNI w spr. zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie  i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 5.
Sprawozdanie Komisji Sportu przedstawił jej Przewodniczący, radny Jarosław Kłodziński.
Omawiano projekty uchwał. W spotkaniach komisji uczestniczyli m.in. Wiceprezydent M. Stępa, Skarbnik K. Szałucki, Dyrektor GCS M. Łucyk, Naczelnik Wydziału Inwestycji T. Horiszna.
Na zaproszenie Przewodniczącego komisji goszczono na posiedzeniach przedstawicieli gdyńskich klubów sportowych.
Przewodniczący komisji  podziękował członkom za ich działalność na rzecz rozwoju sportu i rekreacji w Gdyni.
 
Ad 6.
 
Do Prezydium interpelacje nie wpłynęły,
 
Ad 7.
Wiceprzewodniczący A. Bień poinformował o uroczystościach związanych z rocznicami podpisania Porozumień Sierpniowych oraz  wybuchu II Wojny Światowej.
 
Radny J. Kłodziński zaprosił do wzięcia udziału w spacerze na 10-kilometrowej, historycznej trasie.
 
Ad 8.
 
Wolnych wniosków nie zgłoszono.
 
Ad 9.
 
Termin kolejnej sesji: 27 września 2017 r.; godz. 12:00
 
Ad 10.
 
Zamknięcie obrad ogłosiła Przewodnicząca RMG, radna Joanna Zielińska.
 
Na podstawie stenogramu opracowała:
insp. Zofia Kostrzewska

Poniżej nagrania z XXXIV sesji Rady Miasta GdyniRejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 17.08.2017
Data udostępnienia informacji: 17.08.2017
Ostatnia aktualizacja: 03.10.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.10.2017 08:18 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
04.09.2017 14:57 Korekta Michał Kowalski
04.09.2017 14:56 Aktualizacja treści Michał Kowalski
24.08.2017 09:49 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
24.08.2017 09:38 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
24.08.2017 09:14 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
24.08.2017 09:11 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
24.08.2017 09:06 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
17.08.2017 15:02 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
17.08.2017 10:40 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
17.08.2017 10:09 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
17.08.2017 09:38 Korekta Michał Kowalski