zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usług geodezyjnych w latach 2017-2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie usług geodezyjnych na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert  na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. ceny i czasu w jakim Wykonawca po zrealizowaniu pojedynczego zadania będzie uczestniczył w okazywaniu znaków granicznych, na każdorazowe żądanie Zamawiającego.

W poszczególnych częściach postępowania wygrały oferty,  które odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz Wykonawcy, którzy spełnili wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

Poniżej przedstawiamy zestawienie zawierające informację o wyborze najkorzystniejszej  oferty oraz wykaz pozostałych Wykonawców, z podziałem na poszczególne części zamówienia wraz z opisem złożonych ofert i przyznaną punktacją.

        I.      Część I północna - złożono 2 oferty

1.        Wybrano ofertę nr 2 złożoną przez: ZAKŁAD USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH „NADIR” Sp. z o.o. ul. Rynek 2, 83-340 Sierakowice;

·         punktacja przyznana w kryterium „cena” – 6,00 pkt

·         punktacja przyznana w kryterium „czas w jakim Wykonawca po zrealizowaniu pojedynczego zadania będzie uczestniczył w okazywaniu znaków granicznych, na każdorazowe żądanie Zamawiającego” – 4,00 pkt

·         łączna punktacja – 10,00 pkt

2.        Pozostałe oferty

a)        Oferta nr 3 złożona przez BIURO USŁUG GEODEZYJNYCH Jan Brzóska, Andrzej Drzazga S.C. ul. Łużycka 3, 81-537 Gdynia;

·         punktacja przyznana w kryterium „cena” – 3,27 pkt

·     punktacja przyznana w kryterium „czas w jakim Wykonawca po zrealizowaniu pojedynczego zadania będzie uczestniczył w okazywaniu znaków granicznych, na każdorazowe żądanie Zamawiającego” – 4,00 pkt

·         łączna punktacja –  7,27 pkt

3.        Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy

4.        Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy

5.        Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: 16 stycznia 2017r.

6.        Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art.198.

 

      II.      Część II południowa - złożono 3 oferty.

1.        Wybrano ofertę nr 4 złożoną przez: PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNE „ASTRA”      Sp. z o.o. ul. Kolendrowa 7 D/39, 81-589 Gdynia;

·         punktacja przyznana w kryterium „cena” – 3,89 pkt

·         punktacja przyznana w kryterium „czas w jakim Wykonawca po zrealizowaniu pojedynczego zadania będzie uczestniczył w okazywaniu znaków granicznych, na każdorazowe żądanie Zamawiającego” – 4,00 pkt

·         łączna punktacja – 7,89 pkt

2.        Pozostałe oferty

a)        Oferta nr 1 złożona przez KANCELARIA GEODEZYJNA Maciej Kozielczyk, ul. Jesionowa 14/1, 80-261 Gdańsk, 81-537 Gdynia;

·         punktacja przyznana w kryterium „cena” – 3,26 pkt

·         punktacja przyznana w kryterium „czas w jakim Wykonawca po zrealizowaniu pojedynczego zadania będzie uczestniczył w okazywaniu znaków granicznych, na każdorazowe żądanie Zamawiającego” – 4,00 pkt

·         łączna punktacja –  7,26 pkt

b)       Oferta nr 2 złożona przez ZAKŁAD USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH „NADIR” Sp. z o.o. ul. Rynek 2, 83-340 Sierakowice;

·         punktacja przyznana w kryterium „cena” – 6,00 pkt

·         punktacja przyznana w kryterium „czas w jakim Wykonawca po zrealizowaniu pojedynczego zadania będzie uczestniczył w okazywaniu znaków granicznych, na każdorazowe żądanie Zamawiającego” – 4,00 pkt

·         łączna punktacja –  10,00 pkt

3.        Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: odrzucono ofertę nr 2, złożoną przez firmę ZAKŁAD USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH „NADIR” Sp. z o.o. ul. Rynek 2, 83-340 Sierakowice z uwagi na zapis pkt. 3.6 w SIWZ, który mówi, że w przypadku, gdy wykonawca złoży najkorzystniejsze oferty w obu częściach, to rozstrzygnięcie postępowania będzie na korzyść części oferty oznaczonej POZYCJĄ WYBORU NR 1. W przedmiotowej ofercie, pozycją wyboru nr 1 została oznaczona część I północna, w której została uznana za najkorzystniejszą. Nie zaszły również okoliczności opisane w pkt 3.8 SIWZ, gdyż oferta firmy NADIR nie była jedyną ofertą złożona w postępowaniu. Z uwagi na powyższe, ofertę nr 2 w części II południowej odrzucono na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2) jako nie odpowiadającej treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4.        Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy

5.        Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: 16 stycznia 2017r.

6.        Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art.198.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Renata Plichta
Ostatnio zmodyfikował: Renata Plichta
Data wytworzenia informacji: 10.01.2017
Data udostępnienia informacji: 10.01.2017
Ostatnia aktualizacja: 10.01.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.01.2017 13:18 Aktualizacja treści Renata Plichta
10.01.2017 13:17 Dodanie informacji Renata Plichta