Wynik przetargu opracowania pięciu PFU dla inwestycji realizowanych w ramach programu - Rozwoju szkolnictwa zawodowego.

 
 
 
 
 
INFORMACJA
o wyniku postępowania
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 euro na usługę opracowania pięciu Programów Funkcjonalno - Użytkowych dla inwestycji realizowanych w ramach programu „Rozwoju szkolnictwa zawodowego w Gdyni"
 
         Rozstrzygnięciem postępowania Nr MBI.271.1.2016 z dnia 24.02.2016 r. Prezydent Miasta Gdyni  zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 18.02.2016 r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości  poniżej 209.000 euro na usługę opracowania pięciu Programów Funkcjonalno - Użytkowych dla inwestycji realizowanych w ramach programu „Rozwoju szkolnictwa zawodowego w Gdyni" i  wybór oferty złożonej przez firmę AREA PROJEKT Wojciech Tyszkiewicz z ceną brutto 264 204,00 zł oraz skróconym terminem realizacji zadania w stosunku do terminu podanego przez Zamawiającego jako najkorzystniejszej spośród ofert spełniających warunki określone w SIWZ.
 
Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych w Otwarciu postępowania Nr MBI.271.1.2016 z dnia 08.02.2016 r.:  cena brutto 85%, okres wykonania zamówienia 15%.
 
W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 niżej wymienione oferty :
Oferta nr 1: AREA PROJEKT Wojciech Tyszkiewicz
ul. Małachowskiego 3/2, 80 - 262 Gdańsk
-  z ceną  264 204,00 zł brutto i skróconym terminem realizacji zadań w stosunku do terminów podanych przez Zamawiającego,
 
Oferta nr 2:  ARSA Bomerski i Partnerzy Architektoniczne Studio Autorskie Sp.p.,
ul. Sobieskiego 60, 80 - 216 Gdańsk
-  z ceną  399 750,00 zł brutto i skróconym terminem realizacji zadań w stosunku do terminów podanych przez Zamawiającego.
 
Zamawiający wezwał jednego z Wykonawców - AREA PROJEKT Wojciech Tyszkiewicz - do uzupełnienia oferty oraz złożenia wyjaśnień. W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie stosowne dokumenty i wyjaśnienia zostały dostarczone.
Wobec powyższego obie złożone oferty spełniają warunki określone w SIWZ i podlegały ocenie.
           
Wykonawcy otrzymali następującą ilość punktów:
Oferta nr 1: AREA PROJEKT Wojciech Tyszkiewicz
 
cena
264 204,00 zł brutto
8,50 pkt.
Okres wykonywania zamówienia
Zadanie 1:
PFU - przekazanie części kosztorysowej: do dnia 13.04.2016 r.
PFU - przekazanie całości dokumentacji: do dnia 06.05.2016 r.
Zadanie 2:
PFU - przekazanie części kosztorysowej: do dnia 13.04.2016 r.
PFU - przekazanie całości dokumentacji: do dnia 15.04.2016 r.
Zadanie 3:
PFU - przekazanie części kosztorysowej: do dnia 13.04.2016 r.
PFU - przekazanie całości dokumentacji: do dnia 06.05.2016 r.
Zadanie 4:
PFU - przekazanie części kosztorysowej: do dnia 13.04.2016 r.
PFU - przekazanie całości dokumentacji: do dnia 15.04.2016 r.
Zadanie 5:
PFU - przekazanie części kosztorysowej: do dnia 13.04.2016 r.
PFU - przekazanie całości dokumentacji: do dnia 15.04.2016 r.
0,30 pkt.
  RAZEM PUNKTÓW
8,80 pkt.
 
Oferta nr 2:  ARSA Bomerski i Partnerzy Architektoniczne Studio Autorskie Sp.p.
 
  cena
399 750,00 zł brutto
5,62 pkt.
Okres wykonywania zamówienia
Zadanie 1:
PFU - przekazanie części kosztorysowej: do dnia 12.04.2016 r.
PFU - przekazanie całości dokumentacji: do dnia 03.05.2016 r.
Zadanie 2:
PFU - przekazanie części kosztorysowej: do dnia 12.04.2016 r.
PFU - przekazanie całości dokumentacji: do dnia 12.04.2016 r.
Zadanie 3:
PFU - przekazanie części kosztorysowej: do dnia 12.04.2016 r.
PFU - przekazanie całości dokumentacji: do dnia 03.05.2016 r.
Zadanie 4:
PFU - przekazanie części kosztorysowej: do dnia 12.04.2016 r.
PFU - przekazanie całości dokumentacji: do dnia 12.04.2016 r.
Zadanie 5:
PFU - przekazanie części kosztorysowej: do dnia 12.04.2016 r.
PFU - przekazanie całości dokumentacji: do dnia 12.04.2016 r.
0,90 pkt.
  RAZEM PUNKTÓW
6,52 pkt.
 
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art.94 ust.1 pkt.2) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Brzostowska
Wprowadził informację: Gabriela Grabda
Ostatnio zmodyfikował: Gabriela Grabda
Data wytworzenia informacji: 26.02.2016
Data udostępnienia informacji: 26.02.2016
Ostatnia aktualizacja: 26.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.02.2016 11:33 Dodanie informacji Gabriela Grabda