Wynik przetargu na wykonanie konwersji baz danych zgromadzonych w miejskim zasobie geodezyjnym i kartograficznym do systemu EWID 2007

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. ceny i terminu wykonania zamówienia.

Poniżej przedstawiamy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W przetargu złożono 1 ofertę.

Wybrano ofertę nr 1 złożoną przez: GEOPARTNER Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Rakoczego 31, 80-171 Gdańsk; cena brutto wynosi 799 000,00 zł. Wykonawca zrealizuje etap I w terminie 12 tygodni od dnia podpisania umowy, etap II w terminie 25 tygodni od daty podpisania umowy oraz etap III w terminie 52 tygodni od daty podpisania umowy. Oferta otrzymała 7 punktów.

Pozostałe oferty
Brak innych ofert.

Uzasadnienie wyboru ofert:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie dwóch kryteriów tj. Kryterium Nr 1 - cena z wagą 70% i Kryterium Nr 2 - termin wykonania zamówienia z wagą 30% (kryteria zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).
Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej" od art. 179 do art.198.
Zgodnie z treścią art. 94 ust.1 pkt 2 „Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art.183, w terminie: nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8". Zgodnie z treścią art. 94 ust. 2 „Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę".

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Edyta Bortnik-Łosińska
Ostatnio zmodyfikował: Edyta Bortnik-Łosińska
Data wytworzenia informacji: 21.03.2016
Data udostępnienia informacji: 21.03.2016
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.03.2016 09:36 Dodanie informacji Edyta Bortnik-Łosińska
21.03.2016 09:34 Dodanie informacji Edyta Bortnik-Łosińska