Wynik postępowania na obsługę UM Gdyni w zakresie rezerwacji i sprzedaży biletów na zagraniczne przewozy pasażerskie oraz krajowe przewozy lotnicze

 
W dniu 22 kwietnia 2016 r. zaakceptowano wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę Urzędu Miasta Gdyni w zakresie rezerwacji i sprzedaży biletów na zagraniczne przewozy pasażerskie oraz krajowe przewozy lotnicze. Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego do 209 000 euro. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę Urzędu Miasta Gdyni w zakresie sprzedaży biletów na zagraniczne przewozy pasażerskie oraz krajowe przewozy lotnicze wybrana została oferta firmy Furnel Travel International Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Kopernika 3. Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów (10 pkt) spośród zgłoszonych ofert na podstawie kryteriów oceny określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
W postępowaniu wpłynęło 8 ofert następujących firm:
  •   Furnel Travel International Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Kopernika 3,
  •   LOT Travel Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. 17 Stycznia 43,
  •   Top-Podróże Ewa Koś, z siedzibą w  Szczecinie, pl. Zwycięstwa 1,
  •   Delta Tour Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 18,
  •   Albatros Biuro Podróży, z siedzibą w Krakowie, ul. Szpitalna 20-22,
  •   Biuro Podróży BRITAS Sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie, pl. Lotników 3,
  •   Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku, ul. Słowackiego 200,
  •   Grupa Travel Sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni, ul. 10 Lutego 10. 
Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert oraz łączna punktacja:
 
1.  Oferta firmy Furnel Travel International Sp. z o.o.
 
Kryterium
 
 
cena opłaty transakcyjnej (waga 60%)
10 zł (10 pkt)
6
koncepcja realizacji zamówienia (waga 40%)
10 pkt
4
 
RAZEM PUNKTÓW
10
 
2. Oferta firmy LOT Travel Sp. z o.o.
 
Kryterium
 
 
cena opłaty transakcyjnej (waga 60%)
10 zł (10 pkt)
6
koncepcja realizacji zamówienia (waga 40%)
4 pkt
1,6
 
RAZEM PUNKTÓW
7,6
3.  Oferta firmy Delta Tour Sp. z o.o.
 
Kryterium
 
 
cena opłaty transakcyjnej (waga 60%)
10 zł (10 pkt)
6
koncepcja realizacji zamówienia (waga 40%)
6 pkt
2,4
  RAZEM PUNKTÓW
8,4
 
4. Oferta firmy Albatros Biuro Podróży
 
Kryterium
 
 
cena opłaty transakcyjnej (waga 60%)
10 zł (10 pkt)
6
koncepcja realizacji zamówienia (waga 40%)
9 pkt
3,6
 
RAZEM PUNKTÓW
9,6
 
5. Oferta firmy Biuro Podróży BRITAS Sp. z o.o.
 
Kryterium
 
 
cena opłaty transakcyjnej (waga 60%)
10 zł (10 pkt)
6
koncepcja realizacji zamówienia (waga 40%)
7 pkt
2,8
 
RAZEM PUNKTÓW
8,8
 
6. Oferta firmy Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.
 
Kryterium
 
 
cena opłaty transakcyjnej (waga 60%)
40 zł (4 pkt)
2,4
koncepcja realizacji zamówienia (waga 40%)
6 pkt
2,4
  RAZEM PUNKTÓW
4,8
 
7. Oferta firmy Grupa Travel Sp. z o.o.
 
Kryterium
 
 
cena opłaty transakcyjnej (waga 60%)
9,90 zł (10 pkt)
6
koncepcja realizacji zamówienia (waga 40%)
8 pkt
3,2
  RAZEM PUNKTÓW
9,2
 
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 i 4 i w związku z art. 90 ust. 3 ustawy PZP Zamawiający odrzucił ofertę Top Podróże Ewa Koś, ponieważ zawiera ona rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, a jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 
Wykonawca w złożonej ofercie zaoferował opłatę transakcyjną za wystawienie jednego biletu (lotniczego w komunikacji zagranicznej i krajowej, kolejowego w komunikacji zagranicznej, promowego w komunikacji zagranicznej, autokarowego w komunikacji zagranicznej) „tam i z powrotem" dla 1 osoby z uwzględnieniem podatku VAT w wysokości 0,01 zł. W dniu 30.03.2016 Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień potwierdzających, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęło pismo zawierające wyjaśnienia Wykonawcy, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Dla zakwalifikowania oferty do dalszego postępowania złożone wyjaśnienia powinny wskazywać, które z elementów art. 90 ust. 2 ustawy PZP przyczyniają się do tak korzystnego ukształtowania ceny. Zdaniem Zamawiającego złożone wyjaśnienia nie potwierdzają, że cena za wykonanie przedmiotu zamówienia nie jest rażąco niska.
 
W złożonych wyjaśnieniach brak jest szczegółowego opisu kosztów prowadzenia firmy (ZUS, US, media, koszty utrzymania lokalu, itp.). Należy podkreślić, że zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, wystawienie jednego biletu jest tylko jedną z czynności w procesie rezerwacyjnym, który obejmuje też szereg czynności poprzedzających i finalizujących proces nabycia biletów od Wykonawcy. Zaoferowana cena za wystawienie biletu (0,01 zł) musiałaby wystarczyć Wykonawcy na pokrycie wszystkich kosztów. Z przedłożonych dokumentów nie wynika również jasno, że Wykonawca otrzymuje dodatkowe przychody umożliwiające pokrycie kosztów działalności oraz osiągnięcie rozsądnego zysku.
 
Zgodnie z treścią art. 90 ust. 3 ustawy PZP Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. W świetle powyższych ustaleń Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 i 4, w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Informujemy, że zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowa na obsługę Urzędu Miasta Gdyni w zakresie sprzedaży biletów na zagraniczne przewozy pasażerskie oraz krajowe przewozy lotnicze zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Leman
Wprowadził informację: Monika Pawlińska
Ostatnio zmodyfikował: Monika Pawlińska
Data wytworzenia informacji: 22.04.2016
Data udostępnienia informacji: 22.04.2016
Ostatnia aktualizacja: 22.04.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.04.2016 14:06 Aktualizacja treści Monika Pawlińska
22.04.2016 14:06 Dodanie informacji Monika Pawlińska