Wynik postępowania na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i maszyn biurowych oraz papieru termicznego i kreślarskiego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 euro na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i maszyn biurowych oraz papieru termicznego i kreślarskiego w 2016r.

Zamawiający działając na podstawie art.92 ust1. pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo zamówień publicznych( tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), informuje, że decyzją Sekretarza Miasta Gdyni z dnia 13.06.2016 zatwierdzono wynik postępowania nr 37/16 o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 euro na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i maszyn biurowych oraz papieru termicznego i kreślarskiego w 2016r.
Do upływu terminu składania ofert złożono 4 oferty.
Oferty oceniano wg następujących kryteriów: cena oferty brutto 80 %, czas dostawy 20%.


Oferta nr 1 - Imagine Sp. z o.o. Sp.k. 30-133 Kraków ul. J. Lea 114
cena 396016,70 zł 62,40 punktów
czas dostawy 24 godziny 20 punktów
razem 82,40 punktów
Oferta nr 2 - Golden Line Paweł Dostych 35-506 Rzeszów ul. Krakowska 150
cena 307879,42 zł 80 punktów
czas dostawy 24 godziny 20 punktów
razem 100 punktów
Oferta nr 3 - Koma Nord Sp. z o.o. 81-537 Gdynia ul. Łużycka 2
cena 347251,97 zł 71,20 punktów
czas dostawy 48 godzin 10 punktów
razem 81,20 punktów
Oferta nr 4 - ADOS Wiesław Mićko 80-460 Gdańsk ul. Pilotów 3
cena 398349,66 zł 61,60 punktów
czas dostawy 24 godziny 20 punktów
razem 81,60 punktów.

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 2 złożona przez firmę Golden Line Paweł Dostych
35-506 Rzeszów ul. Krakowska 150, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.
Jednocześnie zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 3a) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy, tj. w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Andrzej Ciupalski
Ostatnio zmodyfikował: Andrzej Ciupalski
Data wytworzenia informacji: 13.06.2016
Data udostępnienia informacji: 13.06.2016
Ostatnia aktualizacja: 13.06.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.06.2016 14:45 Dodanie informacji Andrzej Ciupalski