wykonanie usług w ramach inwestycji pn.: 1) Budowa ul. Okrzei, 2) Budowa ulicy Maszopów.

ZAWIADOMIENIE O NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

o wartości poniżej 209.000 euro na przetargu na wykonanie usług w ramach inwestycji pn.:
1) Budowa ul. Okrzei. 2) Budowa ul. Maszopów.

Protokołem Rozstrzygnięcia Postępowania Prezydenta Miasta Gdyni Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 27.05.2016 r., w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209 000 euro, na wykonanie usług w ramach inwestycji pn.: 1) Budowa ul. Okrzei. 2) Budowa ul. Maszopów oraz wybór oferty z ceną ryczałtową brutto: 174 895,00 zł. złożonej przez NEVORA Projekt Łukasz Dawidowski z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana Kilińskiego 3d/6, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający, w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów. Wykonawca uzupełnił dokumenty we wskazanym przez Zamawiającego terminie. Oferta została oceniona wg kryteriów przyjętych dokumentem pn.: Otwarcie Postępowania nr UIP.271.27.2016 z dnia 13.04.2016 r.: cena brutto 90%, termin 10% :

Oferta 01 - NEVORA Projekt Łukasz Dawidowski ul. Jana Kilińskiego 3d/6, 80-452 Gdańsk,

 1. Cena brutto
 174 895,00 zł/brutto
 9,00 pkt
 Okres Wykonania
 Zad.1: 40 tygodnie
 Zad.2: 44 tygodnie
 1,00 pkt
 
 RAZEM
 10,00 pkt

Jednocześnie zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż zawrze umowę przed upływem terminów, o których mowa w ust.1 w przypadku trybu przetargu nieograniczonego, w którym złożono tylko jedna ofertę.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: _Małgorzata Polan (nie pracuje)
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Polan
Data wytworzenia informacji: 24.05.2016
Data udostępnienia informacji: 24.05.2016
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.05.2016 10:22 Dodanie informacji Małgorzata Polan
24.05.2016 10:20 Dodanie informacji Małgorzata Polan
24.05.2016 10:17 Dodanie informacji Małgorzata Polan
24.05.2016 10:17 Dodanie informacji Małgorzata Polan
24.05.2016 10:15 Dodanie informacji Małgorzata Polan
24.05.2016 10:00 Dodanie informacji Małgorzata Polan