Wybór najkorzystniejszej oferty w zamówieniu na wykonanie usługi wycen nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. ceny i okresu potwierdzania aktualności operatów szacunkowych.

W poszczególnych częściach postępowania wygrały oferty, które odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz Wykonawcy, którzy spełnili wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

Poniżej przedstawiamy zestawienie zawierające informację o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz wykaz pozostałych Wykonawców, z podziałem na poszczególne części zamówienia wraz z opisem złożonych ofert i przyznaną punktacją.

Część I
Zad. 1. Wycena nieruchomości w celu ustalenia/aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu pod budynkami mieszkalnymi.

Złożono 5 ofert w tym 4 oferty niepodlegające odrzuceniu i 1 oferta wobec wykluczenia wykonawcy z postępowania uznana została za odrzuconą.

Wybrano ofertę nr 3 złożoną przez: TAURUS Nieruchomości Tomasz Werner, ul. Morska 49/4, 81-323 Gdynia; cena brutto za całą część wynosi 21 728,00 zł. Wykonawca nie deklarował potwierdzenia aktualności operatów, więc będzie ich dokonywał przez 1 rok, zgodnie z zapisami w SIWZ . Oferta otrzymała 8 punktów.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczono następujących wykonawców:
1. Oferta nr 4 złożona przez NORR PROJECT Rzeczoznawca Majątkowy Piotr Chmieliński, ul. Oliwkowa 14E/39 , 81-589 Gdynia cena brutto za całą część wynosi 99 680,00 zł. Wykonawca nie deklarował potwierdzenia aktualności operatów, więc będzie ich dokonywał przez 1 rok, zgodnie z zapisami w SIWZ. Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 Ustawy Zamawiający zawiadamia, że wykluczył Wykonawcę: NORR PROJECT Rzeczoznawca Majątkowy Piotr Chmieliński, ul. Oliwkowa 14E/39 , 81-589 Gdynia na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4 Ustawy zgodnie, z którym z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowania. Wykonawca nie przedłożył aktualnego odpisu z CEIDG. Zamawiający działając na podstawie art. 26 ust 3 PZP wezwał Wykonawcę do uzupełnienia ww. dokumentu w dniu 7 marca 2016r. Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, tj. do dnia 14 marca 2016r. do godz. 12:00 ww. dokumentu nie uzupełnił.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 Ustawy Zamawiający zawiadamia, że odrzucił ofertę działając na podstawie art. 24 ust. 4 PZP zgodnie, z którym ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Pozostałe oferty
1. Oferta Nr 1 złożona przez WYCENA NIERUCHOMOŚCI ANETTA RUTKIEWICZ, ul. Okulickiego 7/1, 82-300 Elbląg; cena brutto za całą część wynosi 33 600,00 zł. Wykonawca deklarował potwierdzenie aktualności operatów przez 2 lata. Oferta otrzymała 5,97 punktu
2. Oferta nr 2 złożona przez MANBUD Joanna Kaiser, ul. Homera 37, 80-299 Gdańsk, cena brutto za całą część wynosi 38 080,00 zł. Wykonawca nie deklarował potwierdzenia aktualności operatów, więc będzie ich dokonywał przez 1 rok, zgodnie z zapisami w SIWZ. Oferta otrzymała 4,56 punktu
3. Oferta Nr 6 złożona przez ETS Nieruchomości Ewa Teryfter-Szenrok, ul. Małgorzaty Samborówny 5d/6, 83-110 Tczew; cena brutto za całą część wynosi 43 344,00 zł. Wykonawca deklarował potwierdzenie aktualności operatów przez 2 lata. Oferta otrzymała 4,81 punktu

Część II
Zad. 2 Wycena nieruchomości w celu ustalenia wysokości odszkodowania za mienie wywłaszczone w trybie art. 129 ust. 5 w zw. z art. 130 oraz w celu ustalenia wartości nieruchomości wraz z określeniem wzrostu spadku wartości nieruchomości w trybie art. 140 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 782 z późn. zm.).
Zad. 3 Ustalenie odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz podmiotu publiczno-prawnego.

Złożono 2 oferty.

Wybrano ofertę nr 5 złożoną przez: JL Nieruchomości Joanna Leo-Urban ul. Techniczna 25 C, 81-528 Gdynia; cena brutto za całą część wynosi 29 871,00 zł. Wykonawca będzie przez 2 lata potwierdzał aktualność operatu szacunkowego w ramach otrzymanego wynagrodzenia. Oferta otrzymała 8,80 punktu.

Pozostałe oferty
1. Oferta Nr 7 złożona przez: Gdańska Agencja Nieruchomości Rzeczoznawca Majątkowy Beata Jezierska, ul. Koziorożca 39 80-299 Gdańsk ; cena brutto za całą część wynosi 112 100,00 zł. Wykonawca deklarował potwierdzenie aktualności operatów przez 2 lata. Oferta otrzymała 2,93 punktu.

Uzasadnienie wyboru ofert:
Wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie ww. części dokonano na podstawie dwóch kryteriów tj. Kryterium Nr 1 - cena z wagą 80% i Kryterium Nr 2 -liczba lat w których Wykonawca będzie potwierdzał aktualność operatów z wagą 20% (kryteria zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).
Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej" od art. 179 do art.198.
Zgodnie z treścią art. 94 ust.1 pkt 2 „Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art.183, w terminie: nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Edyta Bortnik-Łosińska
Ostatnio zmodyfikował: Edyta Bortnik-Łosińska
Data wytworzenia informacji: 23.03.2016
Data udostępnienia informacji: 23.03.2016
Ostatnia aktualizacja: 23.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.03.2016 11:27 Dodanie informacji Edyta Bortnik-Łosińska
23.03.2016 11:25 Dodanie informacji Edyta Bortnik-Łosińska