Wybór najkorzystniejszej oferty w zamówieniu na wykonanie usług geodezyjnych w trybie przetargu nieograniczonego

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Wygrała oferta,  która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz Wykonawca, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu . Pozostali Wykonawcy także spełnili określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, a złożone przez nich oferty spełniają wymagania określone w specyfikacji.

Poniżej przedstawiamy zestawienie zawierające informację o wyborze najkorzystniejszej  oferty oraz wykaz pozostałych Wykonawców, wraz z opisem złożonych ofert i przyznaną punktacją.

Złożono 2 oferty.
Wybrano ofertę nr 1 złożoną przez: Zakład Usług Inżynierskich „APEKS” Sp. z o.o. ul. Jaśkowa Dolina 81, 80-286 Gdańsk; cena brutto wynosi 288 006,96 zł. Wykonawca będzie przez 1 rok brał udział w okazywaniu granic na żądanie Zamawiającego w ramach otrzymanego wynagrodzenia.
Pozostałe oferty
Oferta Nr  2 złożona przez: BIURO USŁUG GEODEZYJNYCH Jan Brzóska, Andrzej Drzazga S.C. ul. Łużycka 3, 81-537 Gdynia, cena brutto wynosi 297 807,60 zł. Wykonawca zadeklarował, że będzie przez 1 rok brał udział w okazywaniu granic na żądanie Zamawiającego.

Uzasadnienie wyboru ofert:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie dwóch kryteriów tj. Kryterium Nr 1 - cena z wagą 90% i Kryterium Nr 2 - czas uczestnictwa Wykonawcy w okazywaniu granic na żądanie Zamawiającego z wagą 10% (kryteria zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Irena Mislisz
Wprowadził informację: Agata Potyrała
Ostatnio zmodyfikował: Agata Potyrała
Data wytworzenia informacji: 29.01.2016
Data udostępnienia informacji: 29.01.2016
Ostatnia aktualizacja: 29.01.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.01.2016 10:30 Dodanie informacji Agata Potyrała