Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na usługę druku i kolportażu tygodnika Ratusz

MMR.271.11.2015
Gdynia, dnia 29-01-2016 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 euro na usługę druku i kolportażu tygodnika RATUSZ - Informacje Rady i Prezydenta Miasta Gdyni w 2016 roku.


   Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 209.000 euro na usługę druku i kolportażu tygodnika RATUSZ - Informacje Rady i Prezydenta Miasta Gdyni w 2016 roku.


Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie następujących kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) cena oferty brutto - waga 70 %
2) ocena wydruku zaproponowanych przez zamawiającego dwóch numerów „Ratusza"
- waga 30 %
Wygrała oferta firmy Zakłady Graficzne im. Józefa Czyżewskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie, przy ulicy Gazety Tczewskiej 1, która spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jej oferta jako jedyna odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Oferta numer 2
nazwa wykonawcy: Zakłady Graficzne im. Józefa Czyżewskiego Sp. z o.o.
adres wykonawcy: ul. Gazety Tczewskiej 1, 83-110 Tczew
cena oferty brutto: 469 920,00, waga 70%, 70 pkt.
ocena wydruku zaproponowanych przez zamawiającego dwóch numerów „Ratusza":
waga 30%, 26 pkt.
Łączna punktacja oceny oferty: 96/100 pkt.
Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy p.z.p., nastąpi w terminie po 4.02.2016 roku.

 

 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), informuje również o odrzuceniu oferty nr 1, złożonej przez Wydawnictwo Pascal Sp. z o.o., ul. Zapora 25, 43-382 Bielsko Biała.
Podstawa prawną odrzucenia oferty jest art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, który stanowi: "Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3".
Zgodnie z dyspozycją rozdziału 4.1.1 SIWZ, w celu potwierdzenia, że usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, wykonawca zobowiązany był do wydruku na białym papierze offsetowym 80 gram/m2 dwóch zaproponowanych przez zamawiającego numerów „Ratusza", o treści odpowiadającej załącznikom do SIWZ nr 5 i nr 6.
Zamawiający zastrzegł, druk na papierze ekologicznym, bezchlorkowym, na maszynie drukującej offsetowej. Wskazał parametry wydruku oraz nakład w wysokości 5 egzemplarzy z każdego załącznika. Zgodnie z dyspozycją rozdziału 4.1.2., Wykonawca był także zobowiązany do dostarczenia do wglądu płyt offsetowych, na których zostały wydrukowane.

Oferta Wydawnictwa Pascal Sp. z o.o. zawierała po jednym egzemplarzu każdego z zaproponowanych przez Zamawiającego numerów „Ratusza". Jest to ilość zbyt mała, by określić jakość wykonanej usługi, gdyż nie eliminuje czynnika losowości.
Zamawiający w wyznaczonym w SIWZ terminie nie dostarczył także płyt offsetowych, na których powyższe numery zostały wydrukowane. W związku z powyższym nie jest możliwe właściwe zastosowanie kryterium oceny złożonej oferty.

Zamawiający, działając na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami), zmuszony jest odrzucić powyższą ofertę.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Paweł Jałoszewski
Ostatnio zmodyfikował: Paweł Jałoszewski
Data wytworzenia informacji: 29.12.2016
Data udostępnienia informacji: 29.01.2016
Ostatnia aktualizacja: 29.01.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.01.2016 15:48 Dodanie informacji Paweł Jałoszewski