Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na wykonanie druków własnych dla UMG w 2016r

Zamawiający działając na podstawie art.92 ust1. pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo zamówień publicznych( tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), informuje że decyzją Sekretarza Miasta Gdyni z dnia 01.03.2016 zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę o wartości poniżej 209 000 euro na wykonanie druków własnych dla UMG w 2016r.
Do upływu terminu składania ofert złożono 4 oferty:
1.„Contrast " Drukarnia J.Kanikuła 81-208 Gdynia ul. Działdowska 14 - 349572,15zł brutto
2. Studio „Millennium" Rafał Wojciechowski 81-535 Gdynia ul. Płocka 8 - 335771,55 zł brutto
3. „InfoDruk" Drukarnia Cyfrowa Magdalena Kleczyk 81-331 Gdynia ul. Kapitańska 11b - 339941,25 zł brutto
4. P.H. „Maja" Janusz Mazur 81-356 Gdynia ul. Starowiejska 24 - 333459,15 zł brutto.
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty, w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę, na podstawie art. 69, ustawy Prawo zamówień publicznych i decyzji Sekretarza Miasta Gdyni z dnia 01.03.2016, zamówienie zostało udzielone firmie P.H. „Maja" Janusz Mazur 81-356 Gdynia ul. Starowiejska 24, która zaoferowała najniższą cenę - 333459,15 zł brutto.
Jednocześnie zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 3a) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy, tj. w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Andrzej Ciupalski
Ostatnio zmodyfikował: Andrzej Ciupalski
Data wytworzenia informacji: 01.03.2016
Data udostępnienia informacji: 03.03.2016
Ostatnia aktualizacja: 03.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.03.2016 14:24 Dodanie informacji Andrzej Ciupalski