Wybór najkorzystniejszej oferty - Publikacja ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w tytle o zasięgu ogólnopolskim w 2016 roku


Gdynia, dnia 19.02.2016 r.
MMR.271.2.2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 euro
na usługę publikacji ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w tytule o zasięgu ogólnopolskim w 2016 roku.

     Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 209.000 euro na usługę publikacji ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w tytule o zasięgu ogólnopolskim w 2016 roku.

     Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie następujących kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) cena oferty brutto - waga 50 %
2) średnia dzienna sprzedaż tytułu w okresie od października 2014 r. do września 2015 r - waga 50%

W przetargu została złożona tylko jedna oferta firmy AGORA SA z siedzibą w Warszawie, Oddział Gdańsk, ul. Tkacka 7/8, 80-836 Gdańsk, która spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jej oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z powyższym, oferta firmy AGORA SA uzyskała maksymalną ilość punktów i została uznana za najkorzystniejszą.

Oferta numer 1
nazwa wykonawcy: AGORA S.A.
adres wykonawcy: Oddział Gdańsk, ul. Tkacka 7/8, 80-836 Gdańsk
cena oferty brutto: 280 397 zł
średnia dzienna sprzedaż tytułu w okresie od października 2014 r. do września 2015 r.: 181 191
Łączna punktacja oceny oferty: 100/100 pkt.

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na to, że nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Paweł Jałoszewski
Ostatnio zmodyfikował: Paweł Jałoszewski
Data wytworzenia informacji: 19.02.2016
Data udostępnienia informacji: 19.02.2016
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.02.2016 11:05 Korekta Paweł Jałoszewski
19.02.2016 11:02 Dodanie informacji Paweł Jałoszewski