Umocnienie dna i skarp ujściowego odcinka Potoku Kolibkowskiego na plaży w Gdyni - Orłowie

OGŁOSZENIE O WYNIKU

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 225 000 euro na robotę budowlaną pn.: „Umocnienie dna i skarp ujściowego odcinka Potoku Kolibkowskiego na plaży w Gdyni - Orłowie".

 

Rozstrzygnięciem postępowania z dnia 10.05.2016 r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 05.05.2016 r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 225 000 euro na wykonanie zadania pn: „Umocnienie dna i skarp ujściowego odcinka Potoku Kolibkowskiego na plaży w Gdyni - Orłowie". Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty. Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych w otwarciu postępowania z dnia 11.04.2016r.: cena oferty brutto 92 %, okres wykonania 5 %, okres udzielonej gwarancji 3%.

Oferta nr 1 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT M. Mielewczyk, ul. Starochwaszczyńska 64, 81-571 Gdynia
cena - 265 680,00 zł - 4,80 pkt
okres wykonania - 5 tygodni (od dnia 12.09.2016) - 0,50 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi - 55 m-cy - 0,30 pkt
Razem punktów: 5,60 pkt

Oferta nr 2 - Zakład Projektowo - Wykonawczy HABUD Sp. z o.o., ul. Kaprów 4a, 80-316 Gdańsk
cena - 179 733,68 zł - 9,20 pkt
okres wykonania - 7 tygodni (od dnia 12.09.2016) - 0,25 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi - 37 m-cy - 0,09 pkt
Razem punktów: 9,54 pkt

Oferta nr 3 - SPELWAR HYDROTECHNIKA Sp. z o.o., ul. Płońska 4, 80-711 Gdańsk
cena - 218 840,41 zł - 7,20 pkt
okres wykonania - 7 tygodni (od dnia 12.09.2016) - 0,25 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi - 36 m-cy - 0,00 pkt
Razem punktów: 7,45 pkt

Najkorzystniejszą ofertą została wybrana oferta nr 2 złożona przez Zakład Projektowo - Wykonawczy HABUD Sp. z o.o., ul. Kaprów 4a, 80-316 Gdańsk, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.
Pismem z dnia 13.05.2016 r. Wykonawca - Zakład Projektowo - Wykonawczy HABUD Sp. z o.o. poinformował Zamawiającego, iż nie jest w stanie wykonać zadania w cenie zaoferowanej w przetargu.
W związku tym, iż Wykonawca Zakład Projektowo - Wykonawczy HABUD Sp. z o.o., którego oferta została wybrana w dniu 10.05.2016 r., uchylił się od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający, działając na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. Tym samym jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę - SPELWAR HYDROTECHNIKA Sp. z o.o., ul. Płońska 4, 80 711 Gdańsk, która otrzymała łącznie 7,45 pkt (z ceną ofertową brutto 218 840,41 zł), ponieważ jest to oferta najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert.

Jednocześnie zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy, tj. w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 10.05.2016
Data udostępnienia informacji: 10.05.2016
Ostatnia aktualizacja: 18.05.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.05.2016 09:17 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
10.05.2016 15:44 Korekta Dominika Wojtunik
10.05.2016 15:42 Dodanie informacji Dominika Wojtunik