Rozbudowa ul. Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni(...)

OGŁOSZENIE O WYNIKU

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej 5 225 000 euro na wykonanie robót budowlanych pn: „Rozbudowa ul. Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej".

Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 30.05.2016 r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej 5 225 000 euro na wykonanie zadania pn: „Rozbudowa ul. Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej" oraz wybór oferty nr 3 złożonej przez Konsorcjum:1.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT M Mielewczyk, ul. Starochwaszczyńska 64, 81-571 Gdynia; 2.WPRD GRAVEL Sp. z o.o., ul. Żaglowa 2, 80-560 Gdańsk, z ceną ryczałtową brutto 5 412 000,00 zł.
Do upływu terminu składania ofert złożono 7 ofert.
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wykluczył Wykonawcę: BUDIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie (01-040), ul. Stawki 40, ponieważ nie wykazał on spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, firma BUDIMEX S.A., pismem z dnia 02.06.2016r. została wezwana do uzupełnienia oferty o dokument potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj. o dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
Firma BUDIMEX S.A. nie uzupełniła oferty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, tj. do dnia 09.06.2016r.
Ponadto, na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzuciłby ofertę firmy BUDIMEX S.A., ponieważ w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego spółka nie złożyła wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny.
Na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzucił ofertę firmy Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. z siedzibą w Toruniu (87-100) , ul. Wapienna 10, ponieważ spółka nie złożyła wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny.

Pozostałe oferty oceniano wg kryteriów przyjętych otwarciem postępowania z 15.04.2016 r.: cena oferty brutto 90 %, okres wykonania 8%, okres udzielonej gwarancji 2 %:

Oferta nr 1 - Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A., ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia:
1. cena brutto - 6 111 828,42 zł 7,84 pkt
2. okres wykonania - 44 tygodnie 0,00 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy 0,20 pkt
RAZEM 8,04 pkt

Oferta nr 2 - EUROVIA Polska S.A., ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce:
1. cena brutto - 6 576 177,52 zł 7,07 pkt
2. okres wykonania - 43 tygodnie 0,00 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy 0,20 pkt
RAZEM 7,27 pkt

Oferta nr 3 - Konsorcjum:1.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT M Mielewczyk, ul. Starochwaszczyńska 64, 81-571 Gdynia; 2.WPRD GRAVEL Sp. z o.o., ul. Żaglowa 2, 80-560 Gdańsk:
1. cena brutto - 5 412 000,00 9,00 pkt
2. okres wykonania - 30 tygodnie 0,80 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy 0,20 pkt
RAZEM 10,00 pkt

Oferta nr 5 - SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa:
1. cena brutto - 6 390 105,84 7,37 pkt
2. okres wykonania - 44 tygodnie 0,00 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy 0,20 pkt
RAZEM 7,57 pkt

Oferta nr 6- STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków:

1. cena brutto - 6 086 259,87 zł 7,88 pkt
2. okres wykonania - 39 tygodni 0,00 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy 0,20 pkt
RAZEM 8,08 pkt


Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 3 złożona przez Konsorcjum:1.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT M Mielewczyk, ul. Starochwaszczyńska 64, 81-571 Gdynia; 2.WPRD GRAVEL Sp. z o.o., ul. Żaglowa 2, 80-560 Gdańsk, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.


Jednocześnie zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje iż zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane faksem, albo 15dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 13.06.2016
Data udostępnienia informacji: 13.06.2016
Ostatnia aktualizacja: 13.06.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.06.2016 16:06 korekta edycyjna Anna Stankiewicz
13.06.2016 15:57 publikacja Anna Stankiewicz