Rozbudowa ul. Staniszewskiego na odc od ul. Kamrowskiego do ul. Chwarznieńskiej oraz budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Orłowskiej (...)

OGŁOSZENIE O WYNIKU


Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 225 000 euro na robotę budowlaną pn.: „Rozbudowa ul. Staniszewskiego na odcinku od ul. Kamrowskiego do ul. Chwarznieńskiej oraz budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Orłowskiej wraz z budową odwodnienia i przebudową kolidującej infrastruktury".

Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 14.07.2016 r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 225 000 euro na wykonanie zadania pn: „Rozbudowa ul. Staniszewskiego na odcinku od ul. Kamrowskiego do ul. Chwarznieńskiej oraz budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Orłowskiej wraz z budową odwodnienia i przebudową kolidującej infrastruktury" oraz wybór oferty nr 3 złożonej przez WPRD GRAVEL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-560), ul. Żaglowa 2, z ceną ryczałtową brutto 1 105 995,90 zł.
Do upływu terminu składania ofert złożono 5 ofert.
W celu ustalenia, czy cena ofert, złożonych przez Wykonawców: Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, STRABAG Sp. z o.o., ul.Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, BUDIMEX S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa oraz WPRD GRAVEL Sp. z o.o. Żaglowa 2, 80-560 Gdańsk jest rażąco niska, Zamawiający wezwał wyżej wymienionych Wykonawców do złożenia wyjaśnień, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny wraz ze stosownymi dowodami.
Na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy: STRABAG Sp. z o.o., ponieważ nie złożył wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny.
Eurovia Polska S.A. w złożonych wyjaśnieniach w sprawie elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny potwierdziła, iż nie wyceniła wskazanych w piśmie Zamawiającego pozycji i nie przedstawiła żadnych dodatkowych wyjaśnień i dowodów dotyczących zaoferowanej ceny. W związku z powyższym, na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy Eurovia Polska S.A., ponieważ dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę.
BUDIMEX S.A. w złożonych wyjaśnieniach w sprawie elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny przedstawiła ogólnikowe wyjaśnienia i dowody, które nie rozwiały wątpliwości Zamawiającego i nie wykazała, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. Cena Wykonawcy stanowi ok.55% wartości kosztorysu inwestorskiego i jest niższa od kolejnej oferty o 26%. Ze złożonych 5 ofert , trzy kształtowały się na podobnym poziomie cenowym (odpowiednio 798 452,35zł, 847 147,03zł, 872 434,68zł), w tym oferta Wykonawcy: BUDIMEX S.A.
Ponieważ firmy STRABAG Sp. z o.o. i EUROVIA Polska S.A., które złożyły ww. oferty cenowe, swoimi wyjaśnieniami lub ich brakiem potwierdziły, że ich cena jest ceną rażąco niską, nie można stwierdzić, że zaoferowana przez BUDIMEX S.A. cena stanowi cenę rynkową.
Ponadto, nisko skalkulowany zysk na poziomie 1% nie jest w stanie zrekompensować wykonania nie wycenionych elementów w zakresie zieleni dla części B.

Na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy BUDIMEX S.A., ponieważ dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę.
Ponadto, Zamawiający nadmienia, iż oferta BUDIMEX S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa podlegałaby odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ jej treść nie
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdyż w swoich wyjaśnieniach wykonawca jednoznacznie wskazał co obejmuje jego oferta w zakresie zieleni części B.
Wykonawca WPRD GRAVEL Sp. z o.o. złożył wyjaśnienia w sprawie rażąco niskiej ceny i potwierdził, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z SIWZ za cenę podaną w ofercie. Zamawiający stwierdził, że cena w wysokości 1 105 995,90 zł jest cena realną, za jaką można wykonać przedmiot zamówienia. Wykonawca wycenił wszystkie elementy przedmiotu zamówienia wymienione w SIWZ.
Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych otwarciem postępowania Prezydenta Miasta z 28.06.2016 r.: cena oferty brutto 92 %, okres wykonania 5 %, okres udzielonej gwarancji 3 %.

Oferta nr 3
nazwa wykonawcy WPRD GRAVEL Sp. z o.o.
adres wykonawcy ul. Żaglowa 2,
80-560 Gdańsk
cena 1 105 995,90 zł 9,20 pkt
okres wykonania 18 tygodni 0,30 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi 55 m-cy 0,30 pkt
RAZEM PUNKTÓW 9,80 pkt

Oferta nr 4
nazwa wykonawcy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT Marian Mielewczyk
adres wykonawcy ul. Starochwaszczyńska 64
81-571 Gdynia
cena 1 845 000,00 zł 3,05 pkt
okres wykonania 16 tygodni 0,50 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi 55 m-cy 0,30 pkt
RAZEM PUNKTÓW 3,85 pkt

 

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 3 złożona przez WPRD GRAVEL Sp. z o.o., ul. Żaglowa 2, 80-560 Gdańsk, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.

Jednocześnie zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje iż zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 29.07.2016
Data udostępnienia informacji: 29.07.2016
Ostatnia aktualizacja: 01.08.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.08.2016 14:02 Dodanie informacji Anna Stankiewicz
29.07.2016 13:25 Dodanie informacji Anna Stankiewicz
29.07.2016 13:22 Dodanie informacji Anna Stankiewicz