Rozbudowa skrzyżowania ul. 10 Lutego z ul. Dworcową i Podjazd w Gdyni (...)- jako I etap rozbudowy ulicy 10 Lutego

OGŁOSZENIE O WYNIKU

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej 5 225 000 EURO na wykonanie robót budowlanych pn: „Rozbudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd w Gdyni wraz z budową kładki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd jako I etap rozbudowy ulicy 10 Lutego".

Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 22.08.2016 r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej 5 225 000 euro na wykonanie zadania pn: „Rozbudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd w Gdyni wraz z budową kładki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd jako I etap rozbudowy ulicy 10 Lutego" oraz wybór oferty nr 1 złożonej przez Firmę Budowlano-Drogową MTM S.A., ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia, z ceną ryczałtową brutto 15 786 868,67 zł.
Do upływu terminu składania ofert złożono 7 ofert. Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych otwarciem postępowania z 12.07.2016 r.: cena oferty brutto 80 %, okres wykonania 8%, okres zamknięcia jezdni ul. Podjazd 10%, okres udzielonej gwarancji 2 %:

Oferta nr 1 - Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A., ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia:
1. cena brutto - 15 786 868,67 zł 7,70 pkt
2. okres wykonania - 36 tygodnie 0,64 pkt
3. okres zamknięcia jezdni ul. Podjazd - 38 dni 1,00 pkt
4. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy 0,20 pkt
RAZEM 9,54 pkt

Oferta nr 2 - Konsorcjum: 1. Firma „GOTOWSKI" Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. zo.o.-lider, ul. Toruńska 300, 85-880 Bydgoszcz 2. Trakcja PRKiL S.A., -partner:

1. cena brutto - 16 050 185,32 zł 7,56 pkt
2. okres wykonania - 43 tygodnie 0,00 pkt
3. okres zamknięcia jezdni ul. Podjazd - 70 dni 0,00 pkt
4. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy 0,20 pkt
RAZEM 7,76 pkt

Oferta nr 3 - Konsorcjum: 1. BALZOLA Polska Sp. zo.o., Al. Jana Pawła II12, 00-124 Warszawa
-lider, 2.Construcciones y Promociones Balzola S.A.- partner:

1. cena brutto - 15 982 408,07 zł 7,60 pkt
2. okres wykonania - 36 tygodnie 0,64 pkt
3. okres zamknięcia jezdni ul. Podjazd - 40 dni 0,90 pkt
4. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy 0,20 pkt
RAZEM 9,34 pkt

 Oferta nr 4- EUROVIA Polska S.A., ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce:
1. cena brutto - 15 218 841,51 zł 8,00 pkt
2. okres wykonania - 38 tygodnie 0,32 pkt
3. okres zamknięcia jezdni ul. Podjazd - 56 dni 0,10 pkt
4. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy 0,20 pkt
RAZEM 8,62 pkt

Oferta nr 5-Konsorcjum:1. WPRD GRAVEL Sp. z o.o., ul. Żaglowa 2, 80-560 Gdańsk, 2.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT M Mielewczyk, ul. Starochwaszczyńska 64, 81-571 Gdynia:

1. cena brutto - 17 269 526,96 zł 6,92 pkt
2. okres wykonania - 36 tygodnie 0,64 pkt
3. okres zamknięcia jezdni ul. Podjazd - 78 dni 0,00 pkt
4. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy 0,20 pkt
RAZEM 7,76 pkt


Oferta nr 6-BUDIMEX S.A. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa:
1. cena brutto - 15 679 586,85 zł 7,76 pkt
2. okres wykonania - 42 tygodnie 0,00 pkt
3. okres zamknięcia jezdni ul. Podjazd - 65 dni 0,00 pkt
4. okres udzielonej gwarancji - 60 miesięcy 0,20 pkt
RAZEM 7,96 pkt


Oferta nr 7-STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków:

1. cena brutto - 18 375 918,10 zł 6,34 pkt
2. okres wykonania - 35 tygodnie 0,80 pkt
3. okres zamknięcia jezdni ul. Podjazd - 60 dni 0,00 pkt
4. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy 0,20 pkt
RAZEM 7,34 pkt

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 1 złożona przez Firmę Budowlano-Drogową MTM S.A., ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.


Jednocześnie zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje iż zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane faksem, albo 15dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 29.08.2016
Data udostępnienia informacji: 29.08.2016
Ostatnia aktualizacja: 29.05.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.05.2017 15:46 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
29.08.2016 14:14 publikacja Anna Stankiewicz