Oświetlenie ulic Owsianej, A. Kordeckiego i M. Curie Skłodowskiej w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKU

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 225 000 euro na robotę budowlaną
pn.: „Oświetlenie ulic Owsianej, A. Kordeckiego i M. Curie Skłodowskiej w Gdyni".

Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 15.07.2016 r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 225 000 euro na wykonanie zadania pn: „Oświetlenie ulic Owsianej, A. Kordeckiego i M. Curie Skłodowskiej w Gdyni" oraz wybór oferty nr 1 złożonej przez AMP CT Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Morelowa 16, 10-236 Olsztyn z ceną ryczałtową brutto 377 228,46 zł.

Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty.
Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych otwarciem postępowania Prezydenta Miasta z 28.06.2016 r.: cena oferty brutto 94 %, okres wykonania 3%, okres udzielonej gwarancji 3 %:

Oferta nr 1
nazwa wykonawcy AMP CT Sp z o.o. sp.k.
adres wykonawcy ul.Morelowa 16
10-236 Olsztyn
cena 377 228,46 - 9,40 pkt
okres wykonania 20 tygodni - 0,30 pkt
okres udzielonej gwarancji 49 miesięcy - 0,21 pkt
RAZEM PUNKTÓW 9,91 pkt

Oferta nr 2
nazwa wykonawcy KRELBUD Sp. z o.o.
adres wykonawcy ul. Obwodowa 50A
84-240 Reda
cena 434 437,61 zł - 7,97 pkt
okres wykonania 20 tygodni - 0,30 pkt
okres udzielonej gwarancji 55 miesięcy - 0,30 pkt
RAZEM PUNKTÓW 8,57 pkt

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 1 złożona przez AMP CT Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Morelowa 16, 10-236 Olsztyn, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.

Jednocześnie zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje iż zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane faksem, albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 01.08.2016
Data udostępnienia informacji: 01.08.2016
Ostatnia aktualizacja: 01.08.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.08.2016 14:03 Dodanie informacji Anna Stankiewicz
01.08.2016 14:00 Dodanie informacji Anna Stankiewicz