Oświetlenie ul. Kameliowej oraz terenów leśnych pomiędzy ulicami: Nagietkową, Sezamową, Gorczycową i Kameliową w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKU

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 225 000 € na robotę budowlaną pn: „Oświetlenie ul. Kameliowej oraz terenów leśnych pomiędzy ulicami: Nagietkową, Sezamową, Gorczycową i Kameliową w Gdyni".

Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 23.03.2016 r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 225 000 euro na wykonanie zadania pn: „Oświetlenie ul. Kameliowej oraz terenów leśnych pomiędzy ulicami: Nagietkową, Sezamową, Gorczycową i Kameliową w Gdyni" oraz wybór oferty nr 4 złożonej przez KRELBUD Sp. z o.o., ul. Obwodowa 50A, 84-240 Reda, z ceną ryczałtową brutto 188 882,36 zł.
Do upływu terminu składania ofert złożono 5 ofert.
W celu ustalenia, czy cena ofert, złożonych przez Wykonawców: Pana Edwarda Pastułę, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MAXTEL Edward Pastuła, ul. Kaszubska 36, 81-198 Pierwoszyno oraz firmę PMP Sp. z o.o., ul. Budowlanych 2, 84-200 Wejherowo jest rażąco niska, Zamawiający wezwał wyżej wymienionych Wykonawców do złożenia wyjaśnień wraz ze stosownymi dowodami, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
Zarówno wykonawca PMP Sp. z o.o. jak i Pan Edward Pastuła, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MAXTEL Edward Pastuła złożyli bardzo ogólnikowe wyjaśnienia w sprawie elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Wyjaśnienia odnośnie zasobów własnych przedsiębiorstwa i sprzyjających warunków wykonania prac mają charakter ogólnikowy i nie potwierdzają, że Wykonawca znajduje się w uprzywilejowanej pozycji w stosunku do konkurentów, a wręcz stanowią sprzeczność w stosunku do złożonych wraz z ofertą dokumentów. W związku z powyższym, Wykonawcy nie obalili domniemania, że cena ich ofert jest rażąco niska. W świetle orzecznictwa KIO, wyjaśnienia niekompletne są traktowane jako brak wyjaśnień.
Na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzuca oferty Wykonawców PMP Sp. z o.o. oraz Pana Edwarda Pastuły, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MAXTEL Edward Pastuła, ponieważ nie złożyli wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny.
Ponadto, Zamawiający nadmienia, iż oferta Pana Edwarda Pastuły, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MAXTEL Edward Pastuła podlegałaby odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający w Rozdziale 7 SIWZ podał pożądany termin wykonania zamówienia części A i B przedmiotu zamówienia łącznie ze zgłoszeniem gotowości do odbioru do dnia 30.06.2016 r. W dniu 01.04.2016r. Zamawiający otrzymał złożone przez Pana Edwarda Pastułę wyjaśnienia dotyczące treści złożonej oferty w zakresie oferowanego okresu wykonania zamówienia. Wykonawca wyjaśnił, iż „projekt inwentaryzacji geodezyjnej", tj. dokument stanowiący składową dokumentacji odbiorowej, który Wykonawcy zobowiązani są złożyć w terminie zgłoszenia gotowości do odbioru, zostanie dostarczony w dniu odbioru robót, a więc po terminie wymaganym przez Zamawiającego (tj. po terminie zgłoszenia gotowości do odbioru).
Zaoferowany zatem termin nie zapewnia wykonania zamówienia zgodnie z dyspozycjami SIWZ. Okres wykonania zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

 

 

Pozostałe oferty oceniano wg kryteriów przyjętych otwarciem postępowania Prezydenta Miasta z 07.03.2016 r.: cena oferty brutto 92 %, okres wykonania 5 %, okres udzielonej gwarancji 3 %:

Oferta nr 1 - ATEM-POLSKA Sp. z o.o., ul. Łużycka 2, 84-537 Gdynia:
1. cena brutto - 598 173,40 zł 0,00 pkt
2. okres wykonania - 6 tygodni 0,50 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 36 miesięcy 0,00 pkt
RAZEM 0,50 pkt

Oferta nr 2 - Firma Usługowa PROTEL Sp. z o.o., ul. Spółdzielców 20, 84-242 Luzino:
4. cena brutto - 191 861,05 zł 9,05 pkt
5. okres wykonania - 10 tygodni 0,10 pkt
6. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy 0,30 pkt
RAZEM 9,45 pkt

Oferta nr 4 - KRELBUD Sp. z o.o., ul. Obwodowa 50A, 84-240 Reda:
1. cena brutto - 188 882,36 zł 9,20 pkt
2. okres wykonania - 8 tygodni 0,30 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy 0,30 pkt
RAZEM 9,80 pkt


Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 4 złożona przez firmę KRELBUD Sp. z o.o., ul. Obwodowa 50A, 84-240 Reda, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.

Jednocześnie zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje iż zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane faksem, albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 13.04.2016
Data udostępnienia informacji: 13.04.2016
Ostatnia aktualizacja: 14.04.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.04.2016 08:25 link do ogł. o zam. Dominika Wojtunik
13.04.2016 09:50 Dodanie informacji Anna Stankiewicz