Oświetlenie terenu przy Al. Zwycięstwa nr 138 w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKU

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 225 000 € na robotę budowlaną
pn: „Oświetlenie terenu przy Al. Zwycięstwa nr 138 w Gdyni".

Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 23.06.2016 r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 225 000 euro na wykonanie zadania pn: „Oświetlenie terenu przy Al. Zwycięstwa nr 138 w Gdyni" oraz wybór oferty nr 1 złożonej przez Pana Tomasza Kopacza, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowo Produkcyjna PROTEL, ul. Spółdzielców 20, 84-242 Luzino, z ceną ryczałtową brutto 191 142,00 zł.

Do upływu terminu składania ofert złożono 7 ofert.
Na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy: Pan Hubert Szweda prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELPOL Firma Robót Elektrycznych Hubert Szweda, ul. Zielona 7, 84-242 Luzino ponieważ nie złożył wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny.
Ponadto, Zamawiający nadmienia, iż na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wykluczyłby Wykonawcę: Pana Huberta Szwedę, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELPOL Firma Robót Elektrycznych Hubert Szweda, ul. Zielona 7, 84-242 Luzino, ponieważ nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Pana Hubert Szweda, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ELPOL Firma Robót Elektrycznych Hubert Szweda pismem z dnia 04.07.2016r. został wezwany do uzupełnienia oferty o wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 3b do SIWZ. Zamawiający nie otrzymał stosownego wykazu osób w wymaganym terminie, a zatem Wykonawca ten nie spełnia stawianego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wykluczył Wykonawcę: spółkę Przedsiębiorstwo Volfram Mokrzycki, Podgórski Spółka jawna ponieważ nie wykazała spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych spółka Przedsiębiorstwo Volfram Mokrzycki, Podgórski Spółka jawna pismem z dnia 04.07.2016r. została wezwana do uzupełnienia oferty o dokument potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia o treści odpowiadającej załącznikowi nr 3b do SIWZ
Zamawiający w odpowiedzi na złożone przez spółkę uzupełnienie, otrzymał odpowiedź, iż na dzień, w którym upłynął termin składania ofert, nie dysponowała ona osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności drogowej. Wykonawca nie uzupełnił zatem oferty o inną osobę spełniającą powyższy warunek. Oferta spółki Przedsiębiorstwo Volfram Mokrzycki, Podgórski Spółka jawna nie spełnia stawianych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzucił ofertę Pana Edwarda Pastuły, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MAXTEL Edward Pastuła ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Podany w ofercie okres wykonania nie zapewnia wykonania zamówienia zgodnie z dyspozycjami SIWZ. Okres wykonania zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

Pozostałe oferty oceniano wg kryteriów przyjętych otwarciem postępowania Prezydenta Miasta z 07.06.2016 r.: cena oferty brutto 92 %, okres wykonania 5 %, okres udzielonej gwarancji 3 %:

 

Oferta nr 1 - Firma Usługowa PROTEL Sp. z o.o., ul. Spółdzielców 20, 84-242 Luzino:
1. cena brutto - 191 142,00 zł - 9,20 pkt
2. okres wykonania - 18 tygodni - 0,30 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy - 0,50 pkt
RAZEM 10,00 pkt

Oferta nr 3 - STYP-REKOWSKI Sp. z o.o., ul. Kościerska 19, 83-400 Kościerzyna:
1. cena brutto - 272 839,50 zł - 5,27 pkt
2. okres wykonania - 18 tygodni - 0,30 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy - 0,50 pkt
RAZEM 6,07 pkt


Oferta nr 4 - EL-MAR Sp. z o.o., ul. Wschodnia 36D, 87-100 Toruń:
1. cena brutto - 212 595,88 zł - 8,17 pkt
2. okres wykonania - 18 tygodni - 0,30 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy - 0,50 pkt
RAZEM 8,97 pkt


Oferta nr 5 - KRELBUD Sp. z o.o., ul. Obwodowa 50A, 84-240 Reda:
1. cena brutto - 259 000,01 zł - 5,93 pkt
2. okres wykonania - 18 tygodni - 0,30 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy - 0,50 pkt
RAZEM 6,73 pkt


Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 1 złożona przez Pana Tomasza Kopacza, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowo Produkcyjna PROTEL, ul. Spółdzielców 20, 84-242 Luzino, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.


Jednocześnie zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje iż zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane faksem, albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 12.07.2016
Data udostępnienia informacji: 12.07.2016
Ostatnia aktualizacja: 12.07.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.07.2016 10:01 Dodanie informacji Anna Stankiewicz