Oświetlenie: przejścia od ul. Gniewskiej do ul. Wawrzyniaka, ul. Partyzantów oraz ul. Potasowej w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKU
Dotyczy: postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 225 000 EURO na wykonanie robót budowlanych pn: „Oświetlenie: przejścia od ul. Gniewskiej do ul. Wawrzyniaka, ul. Partyzantów na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do posesji nr 27 oraz ul. Potasowej w Gdyni".

Rozstrzygnięciem postępowania z dnia 11.05.2016 r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 21.04.2016 r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 225 000 euro na wykonanie zadania pn: „Oświetlenie: przejścia od ul. Gniewskiej do ul. Wawrzyniaka, ul. Partyzantów na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do posesji nr 27 oraz ul. Potasowej w Gdyni".
Do upływu terminu składania ofert złożono 5 ofert. Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wykluczył Wykonawcę: OMEGA s.c. Instalacje i Pomiary Elektryczne, ul. Harcerska 16/19, 84-200 Wejherowo, ponieważ nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Ponadto, na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzuciłby ofertę firmy OMEGA s.c. Instalacje i Pomiary Elektryczne, ul. Harcerska 16/19, 84-200 Wejherowo, ponieważ spółka cywilna nie złożyła wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny. Pozostałe oferty oceniano wg kryteriów przyjętych otwarciem postępowania z 05.04.2016 r.: cena oferty brutto 97 %, okres udzielonej gwarancji 3 %:

Oferta nr 2 - Firma Usługowa PROTEL Sp. z o.o., ul. Spółdzielców 20, 84-242 Luzino:
1. cena brutto - 279 208,88 zł 4,89 pkt
2. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy 0,30 pkt
RAZEM 5,19 pkt

Oferta nr 3 - AMZ Elektro Sp. z o.o., ul. Skłodowskiej Curie 49, 87-100 Toruń:
1. cena brutto - 281 178,00 zł 4,78 pkt
2. okres udzielonej gwarancji - 60 miesięcy 0,30 pkt
RAZEM 5,08 pkt

Oferta nr 4 - Firma „MAXTEL" ul. Kaszubska 36, 81-198 Pierwoszyno:
1. cena brutto - 186 614,09 zł 9,70 pkt
2. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy 0,30 pkt
RAZEM 10,00 pkt

Oferta nr 5 - KRELBUD Sp. z o.o., ul. Obwodowa 50A, 84-240 Reda:
1. cena brutto - 258 143,12 zł 5,98 pkt
2. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy 0,30 pkt
RAZEM 6,28 pkt

Najkorzystniejszą ofertą została wybrana oferta nr 4 złożona przez Pana Edwarda Pastułę właściciela firmy „MAXTEL", ul. Kaszubska 36, 81-198 Pierwoszyno, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.
Pismem z dnia 13.05.2016 r. Wykonawca - Pana Edward Pastuła właściciel firmy „MAXTEL" poinformował Zamawiającego, iż nie jest w stanie wykonać zadania w cenie zaoferowanej w przetargu.

W związku tym, iż Wykonawca Pan Edward Pastuła właściciel firmy „MAXTEL", którego oferta została wybrana w dniu 11.05.2016 r., uchylił się od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający, działając na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. Tym samym jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 5 złożona przez Wykonawcę - KRELBUD Sp. z o.o., ul. Obwodowa 50A, 84-240 Reda, która otrzymała łącznie 6,28 pkt (z ceną ofertową brutto 258 143,12 zł), ponieważ jest to oferta najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert.

Jednocześnie zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy, tj. w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 11.05.2016
Data udostępnienia informacji: 11.05.2016
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.05.2016 15:31 Aktualizacja treści Anna Stankiewicz
25.05.2016 15:29 Aktualizacja treści Anna Stankiewicz
11.05.2016 14:32 korekta edycyjna Anna Stankiewicz
11.05.2016 14:30 Dodanie informacji Anna Stankiewicz