Organizacja Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2016, w dniu 14 października 2016.

Informacja o wyniku postępowania EZP 271.26/16.2016 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209 000 Euro, na realizację usługi - organizacja Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2016, w dniu 14 października 2016.

W dniu 13 maja 2016 r. zaakceptowano wynik postępowania EZP 271.26/16.2016 o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209 000 Euro, na realizację usługi - organizacja Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2016, w dniu 14 października 2016.

W postępowaniu wpłynęły dwie oferty:
1. Forum Kultury Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni 81-382, ul. Armii Krajowej 24, NIP 586 22 31 214, REGON 220737397,
2. KDK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-561, ul. Mokotowska 14, NIP 526 28 37 167, REGON 140034252.

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia termin składania ofert określono na dzień 27.04.2016, godz.10.
Publiczne otwarcie ofert odbyło się w siedzibie Zamawiającego w dniu 27.04.2016, godz.12:00.

Wraz z formularzem oferty wykonawcy złożyli wymagane dokumenty oraz Opracowanie zakresu tematycznego czterech następujących paneli Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2016, panelu: „Przemysły Morskie", panelu: „Logistyka Morska", panelu: "Porty Morskie", panelu „Ship Management".

Oferty zostały ocenione zgodnie z kryteriami zawartymi w SIWZ:
1. Cena - waga kryterium 50%
2. Atrakcyjność i oryginalność opracowania zakresu tematycznego Forum złożonego wraz z ofertą, z możliwością uzyskania maksymalnie 10 punktów- waga kryterium 50%

W ramach kryterium pod uwagę zostały wzięte następujące elementy opracowania zakresu tematycznego, o którym mowa w pkt. 11.2.1 SIWZ:
Zakres i aktualność tematów zaproponowanych w ramach paneli (maksymalnie 4 punkty)
Dobór prelegentów i gościa specjalnego (maksymalnie 4 punkty)
Program ramowy Forum oraz propozycje wydarzeń towarzyszących (maksymalnie 2 punkty)

Oferty złożone przez Wykonawców otrzymały odpowiednio:
1. Oferta Forum Kultury sp. z o.o. - 9,98 punktów
2. Oferta KDK sp. z o.o. - 6,86 punktów


Zamawiający podpisze z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę tj. z Forum Kultury
Sp. z o.o. umowę na realizację zamówienia publicznego stanowiącego przedmiot postępowania, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art.94, ust.1, pkt 1 ustawy PZP.Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Niedziałkowska
Data wytworzenia informacji: 13.05.2016
Data udostępnienia informacji: 17.05.2016
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.05.2016 09:09 Dodanie informacji Ewa Niedziałkowska