Opracowanie, wydanie i dystrybucja publikacji Memorandum NORDA

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego na usługę opracowania, wydania i dystrybucji publikacji Memorandum NORDA, w polskiej i angielskiej wersji językowej.

 

Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209 000 euro na usługę opracowania, wydania i dystrybucji publikacji Memorandum NORDA, w polskiej i angielskiej wersji językowej, w ramach realizacji projektu NORDA - Północny Biegun Wzrostu.

Dokonano wyboru oferty złożonej przez Agencję Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 24, 81-372 Gdynia, która w przedmiotowym postępowaniu jako jedyna złożyła ofertę z ceną 177 000,00 zł. Cena ta mieści się w szacowanej kwocie zabezpieczonej przez Zamawiającego na realizacją zakresu działań objętych niniejszą procedurą przetargową. Złożona oferta pod względem merytorycznym spełnia oczekiwania Zamawiającego, co potwierdzone zostało poprzez dokonanie jej oceny przez trzech, niezależnie działających przedstawicieli Zamawiającego. Wykonawca dostarczył wszystkie wymagane zapisami SIWZ dokumenty potwierdzające warunki udziału w postępowaniu oraz uprawdopodabniające możliwość rzetelnego wykonania przedmiotu zamówienia.

 

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 94, ust. 2, pkt 1, lit. a) ma zamiar zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Borkowska
Wprowadził informację: Adam Narbut
Ostatnio zmodyfikował: Adam Narbut
Data wytworzenia informacji: 17.11.2016
Data udostępnienia informacji: 17.11.2016
Ostatnia aktualizacja: 17.11.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.11.2016 15:21 Dodanie informacji Adam Narbut