Opracowanie koncepcji i wykonanie serwisu internetowego www.gdynia.pl i BIP wraz z systemem zarządzania treścią oraz usługą administrowania i hostingu

Gdynia 04.05.2016 r.
MMR.271.4.2016

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 euro na usługę opracowania koncepcji i wykonania serwisu internetowego www.gdynia.pl i Biuletynu Informacji Publicznej wraz z systemem zarządzania treścią oraz usługą administrowania i hostingu.

Rozstrzygnięciem postępowania nr MMR.271.4.2016 z zatwierdzonym w dniu 02.05.2016 r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 15.02.2016 r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 euro na usługę opracowania koncepcji i wykonania serwisu internetowego www.gdynia.pl i Biuletynu Informacji Publicznej wraz z systemem zarządzania treścią oraz usługą administrowania i hostingu i wybór oferty złożonej przez firmę NetCore Labs Sp. z o.o. jako najkorzystniejszej spośród ofert spełniających warunki określone w SIWZ.

Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych w Otwarciu postępowania nr MMR.271.4.2016 z dnia 01.02.2016 r.:
- cena brutto 45%,
- okres udzielone gwarancji 5%,
- użyteczność i funkcjonalność CMS 20%,
- estetyka szaty graficznej 30%.

Wykonawcy otrzymali następującą ilość punktów:

Lp.
 Nazwa (firma wykonawcy)
 Kryterium oceny ofert
 Łączna liczba punktów
 Cena oferty brutto
Okres gwarancji
Użyteczność i funkcjonalność CMS 
Estetyka szaty graficznej
 0-10 pkt
 pkt x waga 45%
0-10 pkt
pkt x waga 5%
 0-10 pkt
pkt x waga 20%
 0-10 pkt
pkt x waga 30%
 1
 Daily Group Sp. z o.o.
ul. Piekary 6/20,
61-823 Poznań
 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
 2 Inovatica Bogumił Zięba
al. Tadeusza Kościuszki 80/82,
90-437 Łódź
 10 4,5 10 0,5 3 0,6 6 1,8 7,40
 3 Alterout IT Sp. z o.o.
ul. Wały Piastowskie 1/1508,
80-855 Gdańsk
 5,332,40
4
0,2
7,2
1,44
5,2
1,56
5,60
 4 BESTLAB Michał Przybysz
ul. Rembielińskiego 19/41,
93-575 Łódź
 9,634,33
10
0,5
8,4
1,68
8
2,4
8,91
 5 NetCore Labs Sp. z o.o.
ul. Inwalidów Wojennych 20,
56-100 Wołów
 9 4,05 10 0,5 9,6 1,92 9,4 2,82 9,29
 6 Inez Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 9,
80-209 Chwaszczyno
 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
 7 e-MSI Sp. z o.o.
ul. Stablewskiego 47/2N, 60-213 Poznań
 9,08 4,09 10 0,5 4,2 0,84 3 0,9 6,33
 8 VOBACOM Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 36D,
87-100 Toruń
 5,94 2,67 10 0,5 5,2 1,04 6,2 1,86 6,07

 Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 poz. 2164) wykluczono z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę Daily Group Sp. z o.o., ul. Piekary 6/20, 61-823 Poznań, ponieważ wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 poz. 2164) ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 poz. 2164) wykluczono z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę Inez Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 9, 80-209 Chwaszczyno, ponieważ wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie wykazu głównych usług wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

W ocenie zamawiającego wykonawca w załączniku nr 3 przedstawił tylko jedną usługę odebraną w 10 etapach co potwierdził dołączając kopię za zgodność z oryginałem załącznika nr 1 do umowy o świadczenie usług nr 2/03/2014/TREN na unikalny portal internetowy do obserwacji i analizy wskaźników makroekonomicznych oraz określania trendów, umożliwiający zaobserwowanie powiązań tych wskaźników z rynkami finansowymi wraz z opisem 10 etapów i protokołami odbioru poszczególnych etapów.

Na wezwanie zamawiającego wykonawca przedstawił dokumenty, które nadal nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. wykonawca nie wykazał wymaganych usług zgodnych ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia na potwierdzenie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia. Wymienione przez wykonawcę usługi w uzupełnionym załączniku nr 3 w pkt 2 dotyczyły prac programistycznych związanych z wdrożeniem modułu obsługi firm kurierskich, a w pkt 3 stworzenia modułu testowania portfeli inwestycyjnych. W ocenie zamawiającego moduł nie jest portalem internetowym, a oddzielnym tworem, przeważnie w postaci osobnego pliku, zawierającym zdefiniowany interfejs, a także implementacje typów wartości, klas, zmiennych, stałych oraz treści procedur i funkcji.

Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 poz. 2164) ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Informujemy, że zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Paweł Jałoszewski
Ostatnio zmodyfikował: Paweł Jałoszewski
Data wytworzenia informacji: 04.05.2016
Data udostępnienia informacji: 04.05.2016
Ostatnia aktualizacja: 04.05.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.05.2016 16:31 Korekta Paweł Jałoszewski
04.05.2016 16:29 Korekta Paweł Jałoszewski
04.05.2016 16:28 Korekta Paweł Jałoszewski
04.05.2016 16:26 Korekta Paweł Jałoszewski
04.05.2016 16:25 Korekta Paweł Jałoszewski
04.05.2016 16:11 Korekta Paweł Jałoszewski
04.05.2016 16:06 Korekta Paweł Jałoszewski
04.05.2016 16:05 Korekta Paweł Jałoszewski
04.05.2016 15:59 Korekta Paweł Jałoszewski
04.05.2016 15:56 Dodanie informacji Paweł Jałoszewski