Opracowanie dokumentacji oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania pn.:Budowa węzła integracyjnego przy przystanku PKM Gdynia Karwiny

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ 209 000 EURO NA WYBÓR WYKONAWCY:
na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej
Kolei Metropolitalnej Gdynia Karwiny".

     Rozstrzygnięciem   postępowania   z  dnia   14.07.2016 r.   Zamawiający  zatwierdził   wynik   postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej 209 000 euro, na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa  węzła integracyjnego transportu  publicznego   przy   przystanku  Pomorskiej  Kolei  Metropolitalnej  Gdynia  Karwiny"  oraz   wybór oferty nr 02  z ceną  brutto:  6.869.552,18 zł.  złożonej   przez  TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o.

     Do  upływu  terminu   składania  ofert  złożono 2 oferty,  które  oceniano wg kryteriów przyjętych w otwarciu postępowania nr UIP.271.15.2016.AC z dnia 10.03.2016 r.:
1) Cena brutto przedmiotu zamówienia waga 80%
2) Okres wykonania
a) okres wykonania elementów przedmiotu zamówienia w zakresie
    określonym w Rozdziale 7 pkt 7.1. ppkt 7.1.1. SIWZ    waga 5%
b) okres wykonania elementów przedmiotu zamówienia w zakresie
    określonym w Rozdziale 7 pkt 7.1. ppkt 7.1.2. SIWZ    waga 15%

Oferta 01
nazwa wykonawcy
Konsorcjum firm:
1) Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o.,
2) Multiconsult Sp. z o.o.
adres wykonawcy
1) ul. Grzybowska 12/14, 00-132 Warszawa
2) ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Cena: 4.659.768,90 zł. brutto
Termin wykonania
1) 45 tygodni od daty podpisania umowy,
2) 57 tygodni od daty podpisania umowy.
Oferta odrzucona na podstawie art. 90 ust 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, z uwagi na brak złożenia przez  Wykonawcę  wyjaśnień,  dotyczących   elementów  ceny  ofertowej,  w  zakresie  wymaganym  przez Zamawiającego.

Oferta nr 02
nazwa wykonawcy
TRANSPROJEKT GDAŃSKI
adres wykonawcy
ul. Partyzantów 72 A, 80-254 Gdańsk
Cena: 6.869.552,18 zł. brutto, liczba przyznanych punktów: 8,0 pkt
Termin wykonania
1) 49 tygodni od daty podpisania umowy, liczba przyznanych punktów: 0,5 pkt
2) 64 tygodni od daty podpisania umowy, liczba przyznanych punktów  1,5 pkt
RAZEM PUNKTÓW 10,0 pkt

    Pismem nr UIP.271.15.2016.AC   z dnia 20.06.2016 r.  w oparciu  o art. 90 ust. 1   ustawy  Prawo zamówień publicznych, Zamawiający  wezwał Wykonawcę: Schuessler - Plan Inżynierzy Sp. z o.o,   do złożenia  wyjaśnień.  W dniu 23.06.2016 Zamawiający otrzymał w odpowiedzi obszerne wyjaśnienia, które jednakże nie odpowiadają na sformułowane przez Zamawiającego pytania, nie zawierają też jakiegokolwiek wyjaśnienia odnoszącego się do  elementów objętych wezwaniem  Zamawiającego z dnia 20.06.2016 r.,  co stanowi  podstawę do odrzucenia  oferty na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,  który stanowi,  iż Zamawiający odrzuca ofertę  Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

    Udzielając wyjaśnień Wykonawca, zgodnie z wezwaniem, winien przedstawić szczegółową kalkulację kosztów, uwzględniającą  nakłady   pracy  i  koszty  robocizny   (w   tym poszczególnych członków zespołu projektowego Wykonawcy i osób ze strony podmiotu udostępniającego wiedzę i doświadczenie), sprzętu i innych,  dla każdego z elementów wymienionych w wezwaniu Zamawiającego.
    Wykonawca nie udzielił  wyjaśnień,  w odniesieniu do elementów wymienionych  w wezwaniu Zamawiającego, poprzestając na ogólnych wyjaśnieniach o wyliczeniu ceny ofertowej przy pomocy systemu „RP-PRO" i przedstawieniu nieczytelnego przykładowego wyliczenia kontrolnego, dotyczącego innego realizowanego przez Wykonawcę projektu.
   Wykonawca dołączył do wyjaśnień szczegółowe zestawienie kalkulacyjne obrazujące metodologię ustalenia ceny i jej elementy składowe, co nie czyni zadość wezwaniu Zamawiającego.

    W świetle powyższego Zamawiający na podstawie art. 90  ust 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, odrzucił ofertę  nr 01  złożoną  przez Konsorcjum  firm:  Schuessler-Plan Inżynierzy Sp.  z o.o. i Multiconsult Sp. z o.o. w  oparciu  o  przesłankę  braku  złożenia   wyjaśnień.  Zamawiający żądał  szczegółowych  wyjaśnień dotyczących ceny ofertowej i zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych ma prawo do żądania wyjaśnień o każdej  treści, które usuną jego wątpliwości  odnośnie  tego, czy za cenę ofertową możliwe  jest  wykonanie zamówienia na warunkach określonych w złożonej ofercie.

    Jednocześnie Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą, tj. ofertę  nr 02  złożoną  przez TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o. o., która uzyskała maksymalną ilość punktów.

    Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o
wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Aleksandra _Cichoń
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Cichoń
Data wytworzenia informacji: 15.07.2016
Data udostępnienia informacji: 15.07.2016
Ostatnia aktualizacja: 15.07.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.07.2016 12:24 Aktualizacja treści Aleksandra Cichoń
15.07.2016 12:03 Aktualizacja treści Aleksandra Cichoń
15.07.2016 11:50 Aktualizacja treści Aleksandra Cichoń
15.07.2016 11:36 Aktualizacja treści Aleksandra Cichoń
15.07.2016 11:26 Dodanie informacji Aleksandra Cichoń
15.07.2016 11:24 Dodanie informacji Aleksandra Cichoń