Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kredyt długoterminowy w wysokości do 70 mln zł

   
 
 
 
KB.271.1.2016
EZP nr 53/16                                                                                           Gdynia 28.11.2016 r.
                                                                        
Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 209.000 euro na usługę udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 70 mln zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.),  oraz na podstawie dokumentu: Rozstrzygnięcie postępowania zatwierdzającego wynik zamówienia, uprzejmie informuję, że w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego KB.271.1.2016, EZP nr 53/16 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 209.000 euro na usługę udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 70 mln zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Lp.
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena  w zł
Marża
Prowizja
Ilość karencji
Liczba punktów cena
Liczba punktów za okresy karencji
Łączna liczba punktów
1.
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Regionalne Centrum Korporacyjne w Gdańsku
ul. Jerzego Waszyngtona 17
81-342 Gdynia
12.543.084,15
0,75%
0,20%
8
98,00
2,00
100,00
 
2.
Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna
Oddział w Gdyni
ul. Świętojańska 23
81-372 Gdynia
14.117.331,50
1,09%*
0,00%*
bd
-----
-----
-----
 
3.
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Centrum Korporacyjne w Gdyni
ul. 10 Lutego 8, 81-366 Gdynia
13.954.341,00
0,78%
2,00%
8
88,09
2,00
90,09
4.
Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział w Gdańsku
ul. Kowalska 10, 80-846 Gdańsk
14.366.493,00
1,07
0,50%
8
85,56
2,00
87,56
*- dane z formularza cenowego (Załącznik nr 1a do SIWZ)
 
Elementem oceny ofert były dwa kryteria:
Cena - waga kryterium w procentach: 98%
Dodatkowe okresy karencji - waga kryterium w procentach: 2%.
 
Odrzucono ofertę Banku Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna, Oddział w Gdyni, ul. Świętojańska 23, 81-372 Gdynia. Podstawa odrzucenia:  Art. 89 ust.1. pkt.2. ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. z powodu złożenia oferty na nieprawidłowym formularzu, nie zawierającym informacji o parametrach oferty, w tym marży, wysokości prowizji i ilości okresów karencji.
 
Wybrano najkorzystniejszą ofertę:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Regionalne Centrum Korporacyjne w Gdańsku
ul. Jerzego Waszyngtona 17
81-342 Gdynia
Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Oferta jest zgodna z zapisami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Sakowicz
Wprowadził informację: Barbara Iwaniak
Ostatnio zmodyfikował: Barbara Iwaniak
Data wytworzenia informacji: 28.11.2016
Data udostępnienia informacji: 28.11.2016
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.11.2016 15:03 Korekta Barbara Iwaniak
28.11.2016 15:00 Dodanie informacji Barbara Iwaniak